คณะอนุกรรมการพลังงานทดแทน ทอ. ด้านพลังงานลม

 

นโยบายเร่งด่วน ผบ.ทอ. ด้านพลังงานทดแทน

นโยบายและคำสั่ง คณะอนุกรรมการพลังงานทดแทน ทอ.

การติดตามและประเมินผลการใช้งานของกังหันลม ขนาด 2.4 กิโลโวตต์ ณ สร.สมุย และ สร.ภูเก็ต

การติดตามและประเมินผลการใช้งานของกังหันลม ขนาด 5 กิโลโวตต์ ณ สร.เขาเขียว