ศวอ.ทอ.มีหน้าที่ วางแผนปฏิบัติ ประสานงาน และดำเนินการเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
การบินและอวกาศ กองทัพอากาศ กิจการด้านนิวเคลียร์ ชีวะ เคมีการพัสดุวิทยาศาสตร์ กับการมีหน้าที่จัดการความรู้
ควบคุม ประเมินผล และตรวจตรากิจการในสายวิทยาศาสตร์
มีผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ