โครงการวิจัยเครื่องตรวจจับความเร็วรถยนต์อัตโนมัติ


วัตถุประสงค์

                     เพื่อออกแบบสร้างเครื่องตรวจจับ ความเร็วรถยนต์แบบอัตโนมัติ สำหรับนำมาใช้ในการ ตรวจจับความเร็วรถยนต์ใน เส้นทางที่จำกัด ความเร็วของ ทอ.

ความเป็นมา
                    การตรวจจับความเร็วรถยนต์ของเจ้าหน้าที่ สห.ทอ. บริเวณเส้นทางที่จำกัดความเร็วของ ทอ. ดอนเมือง จะใช้เครื่องตรวจจับ ความเร็วแบบมือถือตรวจจับ ความเร็วรถยนต์ขณะวิ่ง และอ่านค่าความเร็วจาก หน้าปัดของเครื่อง เมื่อตรวจพบรถยนต์ที่มี ความเร็วเกิน กำหนด ก็จะวิทยุแจ้งให้เจ้าหน้าที่ สห.ทอ. อีกกลุ่มหนึ่งดักจับ แต่เนื่องจากเครื่องตรวจจับ ความเร็วที่ใช้ใน ปัจจุบันยังมี ข้อจำกัด ในการใช้งาน เช่น สามารถตรวจจับความเร็ว รถยนต์ได้ครั้งละ ๑ คัน โดยใช้เจ้าหน้าที่ สห.ทอ.เป็นผู้ตรวจวัด ความเร็ว จึงไม่สามารถวัด ความเร็วรถยนต์คันที่วิ่งติดต่อกันมา ได้ทัน นอกจากนี้ การตรวจจับและ ดำเนินการกับผู้ขับรถยนต์เร็วเกินกำหนดของ ทอ.ยังขาดหลักฐานที่ชัดเจน เนื่องจากเครื่องตรวจจับ ความเร็วที่ใช้ จะอ่านค่า ความเร็วกับ เวลาขณะตรวจจับได้เท่านั้น จึงเป็นจุดอ่อนที่ผู้กระทำ ความผิดอ้างได้ว่า ไม่มีหลักฐานชัดเจน ที่จะดำเนินการได้ ด้านการใช้ กำลังพล ในการตรวจจับ ความเร็วรถยนต์จะต้องใช้กำลังพลถึง ๒ จุด คือที่จุดตรวจวัด ความเร็วรถยนต์ และจุดตรวจจับรถยนต์ที่ขับเร็ว เกินกำหนด จึงจะดำเนินการ ตรวจจับได้สำเร็จอย่างสมบูรณ์ จากปัญหาและ สาเหตุดังกล่าว ศวอ.ทอ.จึงได้ประสานกับ สน.ผบ.ดม. เพื่อขอทราบข้อมูลในการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจจับ ความเร็วรถยนต์ ซึ่ง นอกจากจะทำให้ทราบถึงปัญหา และข้อขัดข้องตามที่ได้กล่าวมาแล้ว ยังพบว่าปัจจุบันเครื่องตรวจจับความเร็วที่ใช้งานมี ๒ เครื่อง แต่สามารถใช้งานได้เพียงเครื่องเดียว เท่านั้น ศวอ.ทอ.จึงเสนอ โครงการวิจัยเครื่องตรวจจับ ความเร็วรถยนต์อัตโนมัติ ซึ่งเป็นโครงการที่ สามารถนำมาแก้ไขปัญหาและข้อขัดข้องดังกล่าวได้ โดยเครื่องตรวจจับความเร็วรถยนต์อัตโนมัติ สามารถตรวจวัดความเร็วรถยนต์ได้อย่าง ต่อเนื่องที่จุดตรวจวัด ความเร็วรถยนต์ทุก ๆ จุด รวมทั้งมีกล้องวีดีโอวงจรปิดบันทึกภาพ รถยนต์ที่วิ่งเร็ว เกินกำหนด เมื่อมีรถยนต์วิ่งเกินความเร็วที่กำหนด เครื่องตรวจจับความเร็วรถยนต์อัตโนมัติ จะส่งสัญญาณเกี่ยวกับ ความเร็วรถ สัญญาณภาพ และสัญญาณเตือน จากจุดตรวจวัดความเร็วรถผ่านทางสายเคเบิล เพื่อนำมาบันทึกและแสดงผลที่เครื่องประมวลผล ความเร็วรถ ที่ตรวจจับความเร็วรถ หรือกองรักษาการณ์ ดังนั้นจะใช้เจ้าหน้าที่เพียงจุดเดียว ก็สามารถดำเนินการตรวจจับความเร็วรถได้สำเร็จ อย่างสมบูรณ์ ทำให้การทำงานมีความสะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

การดำเนินงานที่ผ่านมา
                    ในการจัดทำโครงการวิจัยครั้งนี้เป็นการนำความรู้ทางด้าน ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์และระบบ การควบคุมการทำงานโดยใช้ ไมโครคอนโทรลเลอร์ (Microcontroller) มาประยุกต์ใช้ในการ ทำโครงการวิจัยเครื่องตรวจจับ ความเร็วรถยนต์อัตโนมัติ การดำเนินโครงการได้รับความร่วมมือจาก ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งอำนวยความสะดวกทางด้าน เครื่องมือและห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ ในการจัดทำและตรวจสอบ การทำงานของเครื่องตรวจจับ ความเร็วรถยนต์อัตโนมัติ คณะทำงาน ได้ดำเนินการสร้าง ชุดรับส่งลำแสงอินฟราเรด (Infrared) จำนวน ๒ ชุด เพื่อตรวจจับระยะเวลาท ี่รถยนต์วิ่งผ่าน ลำแสงทั้งสอง โดยมีชุดไมโครคอนโทรลเลอร์ ทำหน้าที่คำนวณความเร็ว และส่งข้อมูลมายังเครื่องคอมพิวเตอร์ (PC) ซึ่งคณะทำงานได้ทำการพัฒนา โปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ และโปรแกรมภาษา Visual Basic ทำหน้าที่เฝ้าตรวจวัด ความเร็วรถยนต์ และ ในกรณีที่รถยนต์มีความเร็วเกินกำหนด เครื่องคอมพิวเตอร์ก็จะแปลงสัญญาณภาพ จากกล้องวิดีโอไปบรรจุลงในแฟ้มข้อมูล ของ Hard Disk ในเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยอัตโนมัติ
ปัจจุบันกำลังทดสอบระบบรวม ทั้งหมด หากมีข้อขัดข้อง ก็จะดำเนินการแก้ไขปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งคาดว่าจะสามารถนำเครื่องต้นแบบ ไปทดลองใช้งานได้ภายใน พ.ค.๔๕

ระยะเวลาดำเนินโครงการ
ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ ๑ ปี ๖ เดือน ตั้งแต่ ต.ค.๔๓ ถึง มี.ค.๔๕
งบประมาณ
ใช้งบประมาณของ ทอ. เป็นเงิน ๑๕๖,๕๓๐.-บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันห้าร้อยสามสิบบาทถ้วน)

ประโยชน์ที่ได้รับ
- ได้ต้นแบบเครื่องตรวจจับความเร็วรถยนต์อัตโนมัติ ซึ่งสามารถนำไปใช้งานจริงได้
- เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ใช้รถใช้ถนน ตระหนักและเคารพกฎจราจรมากขึ้น

รายชื่อคณะทำงาน
๑. น.อ.กรวิตต์ วัชรสินธุ์                       ๒. น.ท.อดทน สิทธิเวช
๒. ร.อ.สุเทพ บำรุงธรรม                       ๓. ร.อ.สุนันท์ ชูมาลี
๔. ร.ต.สุรเดช วิธิศิลป์
๔. ผศ. มนู เฟื่องฟุ้ง อาจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๕. อ.พรกมล นาละกาญจน์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๖. อ.เทวัญ เปลี่ยนสายทอง อาจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

          กลับ               ต่อไป                          กลับสู่หน้าหลัก