แนวทางปฏิบัติ

1.  วิจัยและพัฒนาด้านอาวุธ โดยมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาอาวุธที่ใช้ระบบนำวิถีเข้าหาเป้าหมายเป็นอันดับแรก
วิจัยและพัฒนาอาวุธ อื่นเป็นอันดับรอง
2.  วิจัยและพัฒนาอากาศยานและยืดอายุการใช้งานโดยมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาด้านโครงสร้างของอากาศยาน
และยืดอายุการใช้งานของอากาศยานเป็นอันดับแรก วิจัยและพัฒนาอาวุธ อื่นเป็นอันดับรอง
3.  วิจัยและพัฒนาด้านสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาด้านระบบควบคุมอัตโนมัติ
เพื่อให้ได้ บ.UAV ต้นแบบ   เป็นอันดับแรก วิจัยและพัฒนาอาวุธ อื่นเป็นอันดับรอง
4.  วิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ โดยมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาด้านการป้องกันและลดอันตรายจาก นชค.
เป็นอันดับแรก วิจัยและพัฒนาอาวุธ อื่นเป็นอันดับรอง
5.  สรรหาและพัฒนาบุคลกรทางการวิจัยในด้านต่าง ๆ และสนับสนุนให้เกิดนักวิจัยอย่างแท้จริง
6.  สร้างองค์ความรู้ ติดตามเทคโนโลยีและผลงานวิจัยและพัฒนาทั้งในและนอกประเทศ เพื่อนำมาประยุกต์
ใช้ในการวิจัยในแต่ละด้านของ ศวอ.ทอ.
7.  ส่งเสริมและเผยแพร่กิจการงานวิจัยของ ศวอ.ทอ. รวมทั้งกระตุ้นให้ นขต.ทอ. เห็นความสำคัญของงานวิจัยและพัฒนาและนำการวิจัยและพัฒนาไปแก้ไขปัญหาของหน่วยงาน
8.  ปรับโครสร้างของ ศวอ.ทอ. ให้มีความเหมาะสม
9.  พัฒนาห้องปฏิบัติการทางการวิจัย