Research And Development Centre For Space And Aeronautical Science And Technology,RTAFข้าราชการ ศวอ.ทอ. ร่วมอวยพร
เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ผอ.ศวอ.ทอ. 
พล.อ.ต.ทรงพล พรหมวา รอง ผอ.ศวอ.ทอ.
นำข้าราชการ ศวอ.ทอ. เข้าร่วมอวยพร
เนื่องในวันคล้ายวันเกิด
พล.อ.ท.ยุทธชัย วัชรสิงห์ ผอ.ศวอ.ทอ.
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ พ.ย.๖๒

 

ตราสัญญาลักษณ์หน่วย

ตราสัญญาลักษณ์หน่วย(ขาวดำ)

ข่าวสารงานวิจัยจากทั่วไทยและทั่วโลก

การใช้สื่อสังคม Online และการประพฤติปฏิบัติ ของข้าราชการ ทอ.
ข่าวสารงานอากาศยานไร้คนขับ
บทความผลงานวิจัย ศวอ.ทอ.ครบรอบ ๓๒ ปี


ประกาศ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน ๓ อัตรา

ประกาศ เรื่อง ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน ๓ อัตรา
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครั้งที่๑)จำนวน ๓ อัตรา
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน ๓ อัตรา
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการศักยภาพสูง จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศ
ผลการคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร
ของเหล่าทหารวิทยาศาสตร์ ฯ ขั้นที่๑ (ภาควิชาการ)ปีงบประมาณ ๖๓
ประกาศ ผลการคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร
ของเหล่าทหารวิทยาศาสตร์ ฯ ปีงบประมาณ ๖๓ ขั้นสุดท้าย

ประกาศ
ทะเบียนความเสี่ยง สายวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์

ประกาศ
เรื่อง อนุมัติหลักสูตรการป้องกันนิวเคลียร์ ชีวะ เคมี และการเผชิญเหตุ
จากอาวุธทำลายล้างสูง
ประกาศ สรุปหลักสูตรการป้องกันนิวเคลียร์ ชีวะ เคมี และการเิผชิญเหตุ
จากอาวุธทำลายล้างสูง ชั้นประ่ทวน
ประกาศ สรุปหลักสูตรการป้องกันนิวเคลียร์ ชีวะ เคมี และการเิผชิญเหตุ
จากอาวุธทำลายล้างสูง ชั้นสัญญาบัตร
ประกาศ กำหนดการพิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรการป้องกันนิวเคลียร์ ชีวะ เคมี และการเผชิญเหตุ
จากอาวุธทำลายล้างสูง ชั้นประทวน รุ่นที่ ๗

ประกาศ
ผนวก ก วิชาที่ใข้สำหรับการสอบเลื่อนฐานะ เป็นน.สัญญาบัตร โควต้า น.ประทวน
ทำหน้าที่ในตำแหน่ง น.สัญญาบัตร เหล่า วศ.จำพวกวิทยาศาสตร์ ประจำงบประมาณ ๖๓
ประกาศ ผนวก ก วิชาที่ใข้สำหรับการสอบเลื่อนฐานะ เป็นน.สัญญาบัตร โควต้า น.ประทวน
ทำหน้าที่ในตำแหน่ง น.สัญญาบัตร เหล่า วศ.จำพวกวิทยาศาสตร์ ประจำงบประมาณ ๖๓

ประกาศ
รายงานสรุปผลการประชุมสัมมนา APRSAF-24
Website ของ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ประกาศ ระเบียบกองทัพอากาศ ว่าด้วยการให้รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น
และบทความทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๒
ประกาศ ขอให้ส่งผลงานประดิษฐ์คิดค้นและบทความทางวิชาการ
เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าวิจัยและพัฒนาผลงาน ประจำปี ๖๑


ประกาศ
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๖๒ (๑)

ประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๖๒ (๒)
ประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๖๒ (๓)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบูรณาการระบบอากาศยานไร้คนขับ
จำนวน ๑ รายการ
ประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๖๒
ประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๖๒
ประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๖๒
ประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๖๓

ประกาศ
บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง
ประกาศ อัตราราคางานต่อหน่วย
ประกาศ รายงานผลการกำหนดราคากลางการจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ ๑/๖๒
ประกาศ เผยแพร่แผนการจ้างเหมาบริการและการจ้างทำของ ครั้งที่ ๒ /๖๒
ประกาศ รายงานผลการกำหนดราคากลาง การจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ ๒/๖๒
ประกาศ รายงานการกำหนดราคากลาง การจ้างทำของ ครั้งที่ ๒/๖๒

ประกาศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ประกาศ รายงานผลการกำหนดราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ประกาศ ประกวดราคาซื้อสาร Ammonium Rerchlorate ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ ๑/๒๕๖๒

ประกาศ
ระเบียบ ศวอ.ทอ. ว่าด้วยทุนสวัสดิการ ศวอ.ทอ. พ.ศ.๒๕๖๑ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)
-เอกสารแนบ หนังสือยินยอมให้หักเงิน
-เอกสารแนบ ใบรายงานขอรับเงินช่วยเหลือสงเคราะห์ศพ
-เอกสารแนบ แบบรายงานขอรับเงินทุนสงเคราะห์ผู้ประสบอุบัติภัยหรือภัยธรรมชาติ
-เอกสารแนบ แบบรายงานขอรับเงินทุนการสงเคราะห์การศึกษาบุตร

งานประเพณี ลอยกระทงกองทัพอากาศ ปี ๖๒ศวอ.ทอ. ร่วมงานประเพณี ลอยกระทงกองทัพอากาศ
ประจำปี ๒๕๖๒ พร้อมส่งกระทง นางนพมาศ และหนูน้อยนพมาศ
เข้าร่วมประกวด ได้รับรางวัลชมเชย ประกวดกระทง
ประเภทความคิดสร้างสรรค์ ณ บริเวณร้านค้าสวัสดิการ ทอ.
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๑ พ.ย.๖๒

กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ


พล.อ.ท.ยุทธชัย วัชรสิงห์ ผอ.ศวอ.ทอ.เป็นประธาน
ในกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒
เมื่อวันพุธที่ ๓๐ ต.ค.๖๒ ณ ศวอ.ทอ.

ศวอ.ทอ. ร่วมถวายสักการะเพื่อเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว


พล.อ.ท.ยุทธชัย วัชรสิงห์ ผอ.ศวอ.ทอ. เป็นผู้แทนกองทัพอากาศ
วางพานพุ่มและร่วมถวายสักการะเพื่อเทิดพระเกียรติ
"พระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย" ประจำปี ๒๕๖๒
เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๙ ต.ค.๖๒ ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กระทรวงอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม


ผอ.สวพ.ทบ. และคณะ
เข้าเยี่ยมชมกิจการ ศวอ.ทอ.


พล.อ.ต.นพนันท์ เกิดศิริ ผอ.สวจ.ศวอ.ทอ. ให้การต้อนรับ
พล.ต.สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ. พร้อมข้าราชการ สวพ.ทบ.
เข้าเยี่ยมชม และประสานความร่วมด้านการวิจัยและพัฒนา ของ ศวอ.ทอ.
ณ ห้องประชุม ศวอ.ทอ. เมื่อพฤหัสบดีที่ ๑๗ ต.ค.๖๒


พิธีเปิดหลักสูตรนชค. ระดับนายทหารสัญญาบัตร รุ่นที่ ๖


พล.อ.ท.ยุทธชัย วัชรสิงห์ ผอ.ศวอ.ทอ.เป็นประธาน
ในพิธีเปิดหลักสูตร นิวเคลียร์ ชีวะ เคมี
และการเผชิญเหตุจากอาวุธทำลายล้างสูง
ระดับนายทหารสัญญาบัตร รุ่นที่ ๖
เมื่อวันพุธที่ ๑๖ ต.ค.๖๒ ณ หอประชุม ศวอ.ทอ.


พิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร


พล.อ.ต.ทรงพล พรหมวา รอง ผอ.ศวอ.ทอ.พร้อมด้วย
ข้าราชการ ศวอ.ทอ. ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้าย
วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ของ กองทัพอากาศ
เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๓ ต.ค.๖๒ ณ กองบัญชาการกองทัพอากาศ


พิธีประดับยศแก่ ข้าราชการ ศวอ.ทอ.


พล.อ.ท.ยุทธชัย วัชรสิงห์ ผอ.ศวอ.ทอ. เป็นประธาน
ในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่ข้าราชการ สังกัด ศวอ.ทอ.
โดยมี นขต.ศวอ.ทอ. และข้าราชการ ศวอ.ทอ. 
ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ หอประชุม ศวอ.ทอ. 
เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ ต.ค.๖๒

วันคล้ายวันสถาปนา ศวอ.ทอ. ประจำปี ๖๒


การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ของกำลังพล ศวอ.ทอ.
ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๖๒ศวอ.ทอ.ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ของ ข้าราชการ 
ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ศวอ.ทอ. 
ณ บริเวณหอประชุม ศวอ.ทอ.
เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๐ ส.ค.๖๒

พิธีเปิดชมรมจักรยาน ศวอ.ทอ.พล.อ.ท.ยุทธชัย วัชรสิงห์ ผอ.ศวอ.ทอ. เป็นประธาน
ในพิธีเปิดชมรมจักรยาน ศวอ.ทอ.
โดยมี นขต.ศวอ.ทอ. และข้าราชการ ศวอ.ทอ. 
ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ หน้าอาคาร บก.ศวอ.ทอ.
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ ส.ค.๖๒

กิจกรรมรับบริจาคดวงตา อวัยวะ และร่างกาย
โดยอาสากาชาด  สภากาชาดไทยพล.อ.ต.สุรสิทธิ์ แก้วใจ รอง ผอ.ศวอ.ทอ. เป็นประธาน
ในกิจกรรมการรับบริจาคดวงตา อวัยวะ และร่างกาย
โดยอาสากาชาด สภากาชาดไทย รุ่นหัวใจอาสากาชาด
๕๗ แฮปปี้ทีม เมื่อวันพุธที่ ๒๑ ส.ค.๖๒
ณ หอประชุม ศวอ.ทอ.

กิจกรรมการอบรมให้ความรู้การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
และการใช้เครื่องฟื้นคืนคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบอัตโนมัติพล.อ.ต.สุรสิทธิ์ แก้วใจ รอง ผอ.ศวอ.ทอ. เป็นประธาน
ในกิจกรรมการอบรมให้ความรู้การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
และการใช้เครื่องฟื้นคืนคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบอัตโนมัติ
เมื่อวันพุธที่ ๒๑ ส.ค.๖๒ ณ หอประชุม ศวอ.ทอ.

ข้าราชการ ศวอ.ทอ. ร่วมอวยพร
เนื่องในวันคล้ายวันเกิด รอง ผอ.ศวอ.ทอ. พล.อ.ต.สุพิจจารณ์ ธรรมวาทะเสรี
นำข้าราชการ ศวอ.ทอ. เข้าร่วมอวยพร
เนื่องในวันคล้ายวันเกิด
พล.อ.ต.สุรสิทธิ์ แก้วใจ รอง ผอ.ศวอ.ทอ.
เมื่อวันจันทร์ที่ ๕ ส.ค.๖๒

กิจกรรมการฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ ประจำปี ๖๒ ภาพกิจกรรมการฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ
ของศวอ.ทอ. ประจำปี ๒๕๖๒

กิจกรรมตรวจ ๕ ส.  คณะกรรมการ ทำการตรวจ ๕ ส. ของนขต.ศวอ.ทอ.
เมื่อวันอังคารที่ ๓๐ ก.ค.๖๒

ผช.ผบ.ทอ. พร้อมด้วยคณะ
ให้การตรวจเยี่ยม ศวอ.ทอ.


พล.อ.อ.ถาวรวัฒน์ จันทนาคม ผช.ผบ.ทอ.
พร้อมด้วยคณะให้การตรวจเยี่ยม ศวอ.ทอ. โดยมี
พล.อ.ท.ยุทธชัย วัชรสิงห์ ผอ.ศวอ.ทอ. ให้การต้อนรับ
พร้อมด้วย นขต.ศวอ.ทอ. และข้าราชการ ศวอ.ทอ. 
ณ หอประชุม ศวอ.ทอ. เมื่อวันศุุกร์ที่ ๒๖ ก.ค.๖๒

พิธีประดับยศ แก่ข้าราชการ ศวอ.ทอ. 


พล.อ.ท.ยุทธชัย วัชรสิงห์ ผอ.ศวอ.ทอ. เป็นประธาน
ในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่ข้าราชการ สังกัด ศวอ.ทอ.
โดยมี นขต.ศวอ.ทอ. และข้าราชการ ศวอ.ทอ. 
ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ หอประชุม ศวอ.ทอ. 
เมื่อวันจันทร์ที่ ๘ ก.ค.๖๒

พิธีประดับยศ แก่ข้าราชการ ศวอ.ทอ. 


พล.อ.ท.ยุทธชัย วัชรสิงห์ ผอ.ศวอ.ทอ. เป็นประธาน
ในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่ข้าราชการ สังกัด ศวอ.ทอ.
โดยมี นขต.ศวอ.ทอ. และข้าราชการ ศวอ.ทอ. 
ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ หอประชุม ศวอ.ทอ. 
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๐ มิ.ย.๖๒

พิธีทำบุญตักบาตรวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี ๖๒พล.อ.ท.ยุทธชัย วัชรสิงห์ ผอ.ศวอ.ทอ. พร้อมด้วย
ข้าราชการ ศวอ.ทอ. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา ๔๓ พรรษา
๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ พ.ค.๖๒
ณ อาคารรณภากาศ รร.นนก.

พิธีประดับยศ แก่ข้าราชการ ศวอ.ทอ. พล.อ.ท.ยุทธชัย วัชรสิงห์ ผอ.ศวอ.ทอ. เป็นประธาน
ในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่ข้าราชการ สังกัด ศวอ.ทอ.
โดยมี นขต.ศวอ.ทอ. และข้าราชการ ศวอ.ทอ. 
ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ หอประชุม ศวอ.ทอ. 
เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ พ.ค.๖๒

ศวอ.ทอ. ฝึกอบรมเสริมสร้างวินัยทางทหารศวอ.ทอ.ฝึกอบรมเสริมสร้างวินัยทางทหาร
ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ
ระหว่างวันที่
๒๐ - ๓๑ พ.ค.๖๒


กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี ๖๒พล.อ.ต.สุรสิทธิ์ แก้วใจ รอง ผอ.ศวอ.ทอ. เป็นประธาน
ในกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี ๖๒
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ พ.ค.๖๒
ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ศวอ.ทอ.


พิธีมอบทุนการศึกษา ทอ. และศวอ.ทอ.พล.อ.ท.ยุทธชัย วัชรสิงห์ ผอ.ศวอ.ทอ. 
เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ทอ. 
และทุนการศึกษา ศวอ.ทอ. 
เมื่อวันพุธที่ ๑๕ พ.ค.๖๒
ณ หอประชุม ศวอ.ทอ.

พิธีประดับยศ แก่ข้าราชการ ศวอ.ทอ.พล.อ.ท.ยุทธชัย วัชรสิงห์ ผอ.ศวอ.ทอ. เป็นประธาน
ในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่ข้าราชการ สังกัด ศวอ.ทอ.
โดยมี นขต.ศวอ.ทอ. และข้าราชการ ศวอ.ทอ. 
ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ หอประชุม ศวอ.ทอ. 
เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ พ.ค.๖๒

ศวอ.ทอ. จัดกิจกรรม" Big Cleaning Day " พล.อ.ท.ยุทธชัย วัชรสิงห์ ผอ.ศวอ.ทอ. 
เป็นประธานในกิจกรรม " Big Cleaning Day " 
เพื่อทำความสะอาด ณ บริเวณโดยรอบ ศวอ.ทอ.
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ เม.ย.๖๒

พิธีประดับยศ แก่ข้าราชการ ศวอ.ทอ. พล.อ.ท.ยุทธชัย วัชรสิงห์ ผอ.ศวอ.ทอ. เป็นประธาน
ในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่ข้าราชการ สังกัด ศวอ.ทอ.
โดยมี นขต.ศวอ.ทอ. และข้าราชการ ศวอ.ทอ. 
ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ หอประชุม ศวอ.ทอ. 
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ เม.ย.๖๒

ศวอ.ทอ. ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ปี ๖๒ศวอ.ทอ. ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ปี ๖๒
พล.อ.ท.ยุทธชัย วัชรสิงห์ ผอ.ศวอ.ทอ. นำคณะข้าราชการ
พนักงานราชการ และลูกจ้าง ศวอ.ทอ. 
เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสงกรานต์
เมื่อวันอังคารที่ ๙ เม.ย.๖๒

พิธีรับฟังสาร ผอ.ทอ.เนื่องในวันกองทัพอากาศ พล.อ.ต.สุพิจจารณ์ ธรรมวาทะเสรี รอง ผอ.ศวอ.ทอ. อ่านสาร
ผู้บัญชาการทหารอากาศ เนื่องในวันกองทัพอากาศ
ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ศวอ.ทอ.รับฟัง
ณ หอประชุม ศวอ.ทอ. เมื่อวันอังคารที่ ๙ เม.ย.๖๒

กิจกรรมรณรงค์ป้องกันอุบัติภัยภาคพื้น
ด้านการจราจรช่วงเทศกาลสงกรานต์พล.อ.ต.ฉัตรชัย วิริยะภาพ ผอ.สวจ.ศวอ.ทอ.
เป็นประธานในกิจกรรมรณรงค์ป้องกันอุบัติภัยภาคพื้น
ด้านการจราจรช่วงเทศกาลสงกรานต์
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๔ เม.ย.๖๒ ณ หอประชุม ศวอ.ทอ.

พิธีประดับยศ แก่ข้าราชการ ศวอ.ทอ.พล.อ.ท.ยุทธชัย วัชรสิงห์ ผอ.ศวอ.ทอ. เป็นประธาน
ในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่ข้าราชการ สังกัด ศวอ.ทอ.
โดยมี นขต.ศวอ.ทอ. และข้าราชการ ศวอ.ทอ. 
ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ หอประชุม ศวอ.ทอ. 
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ มี.ค.๖๒

พิธีมอบรางวัลสิ่งประดิษฐ์คิดค้นและบทความทางวิชาการพล.อ.ท.ยุทธชัย วัชรสิงห์ ผอ.ศวอ.ทอ. เข้าร่วมพิธี
และกล่าวรายงานผู้เข้ารับรางวัลการเขียนเอกสารงานวิจัย
ประจำปี ๖๒ เพื่อเข้ารับมอบโล่รางวัลกับ ผบ.ทอ.
ณ ห้องรับรอง ทอ. เมื่อวันพุธที่ ๒๗ มี.ค.๖๒

ผอ.สนผ.ทสส.ทอ. ตรวจเยี่ยม ศวอ.ทอ. 


พล.อ.ท.ยุทธชัย วัชรสิงห์ ผอ.ศวอ.ทอ. 
พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ศวอ.ทอ.ให้การต้อนรับ 
พล.อ.ต.ณรงค์เวตย์ เรืองจวง ผอ.สนผ.ทสส.ทอ.
และคณะ ในโอกาสตรวจเยี่ยม ศวอ.ทอ.
ณ หอประชุม ศวอ.ทอ. เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ มี.ค.๖๒

การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ของกำลังพล ศวอ.ทอ.
ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๖๒
ศวอ.ทอ.ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ของ ข้าราชการ 
ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ศวอ.ทอ. 
ณ บริเวณหอประชุม ศวอ.ทอ.
เมื่อวันพุธที่ ๒๐ มี.ค.๖๒

ศวอ.ทอ. ร่วมกับวท.กห. ประชุมหารือการขับเคลื่อน
การวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา
ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พล.อ.ต.สุพิจจารณ์ ธรรมวาทะเสรี รอง ผอ.ศวอ.ทอ.
เป็นประธานในการประชุมหารือการขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนา
เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ร่วมกับ พล.ต.สมเกียรติ สัมพันธ์ ผอ.สนป.วท.กห. และคณะ
เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ มี.ค.๖๒ ณ ห้องประชุม ศวอ.ทอ.

โครงการธรรมะเอาชนะยาเสพติดและสาบานตน
ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด และโครงการปฎิญานตนพล.อ.ต.สุรสิทธิ์ แก้วใจ รอง ผอ.ศวอ.ทอ.
เป็นประธานในกิจกรรมโครงการธรรมะเอาชนะยาเสพติด
และสาบานตนไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด และโครงการปฏิญานตน
จัดทำสัญญาไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ของ ศวอ.ทอ.
เมื่อวันพุธที่ ๖ มี.ค.๖๒ ณ หอประชุม ศวอ.ทอ.

กิจกรรมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ
ศวอ.ทอ.ร่วมใจห่างไกลเอดส์พล.อ.ต.สุรสิทธิ์ แก้วใจ รอง ผอ.ศวอ.ทอ.
เป็นประธานในกิจกรรมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการศวอ.ทอ. ร่วมใจ
ห่างไกลเอดส์ โดยมี น.อ.หญิงธตรฐ อ้วนสิงห์ เป็นวิทยากร
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ก.พ.๖๒ ณ หอประชุม ศวอ.ทอ.

ผอ.ศวอ.ทอ. ตรวจเยี่ยมกองบริการ
พล.อ.ท.ยุทธชัย วัชรสิงห์ ผอ.ศวอ.ทอ. และคณะเข้าตรวจเยี่ยม 
กองบริการ ศวอ.ทอ. ประจำปีงบประมาณ ๖๒
โดยมี น.อ.ธวัชชัย วิบูลย์พันธุ์ ผอ.กรก.ศวอ.ทอ.
ให้การต้อนรับ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ก.พ.๖๒

กิจกรรมจัดอบรมให้ความรู้และสร้างจิตสำนึก
ในการป้องกันอัคคีภัย ศวอ.ทอ.พล.อ.ต.สุรสิทธิ์ แก้วใจ รอง ผอ.ศวอ.ทอ.
เป็นประธานในกิจกรรมจัดอบรมให้ความรู้
และสร้างจิตสำนึกในการป้องกันอัคคีภัย ศวอ.ทอ.
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ ก.พ.๖๒ ณ หอประชุม ศวอ.ทอ.

ผอ.ศวอ.ทอ. ตรวจเยี่ยมกองกิจการอวกาศ ศวอ.ทอ.
พล.อ.ท.ยุทธชัย วัชรสิงห์ ผอ.ศวอ.ทอ. และคณะเข้าตรวจเยี่ยม 
กองกิจการอวกาศ ศวอ.ทอ. ประจำปีงบประมาณ ๖๒
โดยมี น.อ.สิทธิศักดิ์ ชาญตระกูล รอง ผอ.กกอ.ศวอ.ทอ.
ให้การต้อนรับ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ ก.พ.๖๒

ศวอ.ทอ.จัดบรรยายสรุปและแผนงาน
ตารางการฝึกงานของ นนอ.ชั้นปีที่๕น.อ.ยุทธนา ประชุมชน ผอ.กสย.ศวอ.ทอ.
เป็นตัวแทน ผอ.ศวอ.ทอ. ต้อนรับคณะ นนอ.ชั้นปีที่ ๕
สาขาวัสดุศาสตร์ จำนวน ๘ คน เข้ารับการฝึกงานที่ ศวอ.ทอ.
ระหว่างวันที่ ๒๕ ก.พ. - ๑ มี.ค.๖๒

ศวอ.ทอ. ร่วมฝึกคอบร้าโกลด์ ๒๐๑๙พล.อ.ท.ยุทธชัย วัชรสิงห์ ผอ.ศวอ.ทอ.ให้โอวาท
ขรก.ศวอ.ทอ. ที่ร่วมฝึกคอบร้าโกลด์ ๒๐๑๙

พิธีปิดโครงการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีอวกาศ
และการประยุกต์ใช้เพื่อความมั่นคงพล.อ.ท.ยุทธชัย วัชรสิงห์ ผอ.ศวอ.ทอ.
เป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีอวกาศ
และการประยุกต์ใช้เพื่อความมั่นคง ตั้งแต่ ๔ - ๑๕ ก.พ.๖๒
ณ หอประชุม ศวอ.ทอ. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ก.พ.๖๒


พิธีประดับยศ แก่ข้าราชการ ศวอ.ทอ.พล.อ.ท.ยุทธชัย วัชรสิงห์ ผอ.ศวอ.ทอ. เป็นประธาน
ในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่ข้าราชการ สังกัด ศวอ.ทอ.
โดยมี นขต.ศวอ.ทอ. และข้าราชการ ศวอ.ทอ. 
ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ หอประชุม ศวอ.ทอ. 
เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ ก.พ.๖๒


ศวอ.ทอ.จัดฟังบรรยายการสร้างจิตสำนึก
การรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ

นทสส.ศวอ.ทอ. ได้ดำเนินการจัดการฟังบรรยาย เรื่อง
สร้างจิตสำนึกการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ
ณ หอประชุม ศวอ.ทอ. เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๑ ก.พ.๖๒


พิธีปิดการแข่งขันกีฬาภายใน ศวอ.ทอ. ประจำปี๖๒

พิธีปิดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปี ๖๒
โดยมี พล.อ.ท.ยุทธชัย วัชรสิงห์  ผอ.ศวอ.ทอ. เป็นประธานในพิธี
ณ บริเวณลานกีฬาอเนกประสงค์ ศวอ.ทอ. 
เมื่อวันพุธที่ ๖ ก.พ.๖๒

ศวอ.ทอ. จัดกิจกรรม" Big Cleaning Day "

พล.อ.ต.สุรสิทธิ์ แก้วใจ รอง ผอ.ศวอ.ทอ.
เป็นประธานในกิจกรรม " Big Cleaning Day "
เพื่อทำความสะอาด และลดปริมาณฝุ่นละออง
ณ บริเวณโดยรอบ ศวอ.ทอ. เมื่อวันพุธที่ ๖ ก.พ.๖๒


พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีอวกาศ
และการประยุกต์ใช้เพื่อความมั่นคง


พล.อ.ท.ยุทธชัย วัชรสิงห์ ผอ.ศวอ.ทอ.
เป็นประธานในโครงการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีอวกาศ
และการประยุกต์ใช้เพื่อความมั่นคง ตั้งแต่ ๔ - ๑๕ ก.พ.๖๒
ณ หอประชุม ศวอ.ทอ. เมื่อวันจันทร์ที่ ๔ ก.พ.๖๒


ผอ.ศวอ.ทอ.ตรวจเยี่ยม กองสนับสนุนยุทโธปกรณ์ ศวอ.ทอ.


พล.อ.ท.ยุทธชัย วัชรสิงห์ ผอ.ศวอ.ทอ. และคณะเข้าตรวจเยี่ยม 
กองสนับสนุนยุทโธปกรณ์ ศวอ.ทอ. ประจำปีงบประมาณ ๖๒
โดยมี น.อ.ยุทธนา ประชุมชน ผอ.กสย.ศวอ.ทอ.ให้การต้อนรับ 
เมื่อวันจันทร์ที่ ๔ ม.ค. ๖๒


ศวอ.ทอ. ฝึกอบรมเสริมสร้างวินัยทางทหาร

ศวอ.ทอ.ฝึกอบรมเสริมสร้างวินัยทางทหาร
ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ
ระหว่างวันที่ ๒๑ ม.ค. - ๑ ก.พ. ๖๒


สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ จำหน่ายดอกป๊อปปี้
เนื่องในวันทหารผ่านศึก

ผู้แทนนายกสมาคมแม่บ้าน ทอ. นำคณะสมาคมแม่บ้าน ทอ.
จำหน่ายดอกป๊อปปี้ เนื่องในวันทหารผ่านศึก ให้แก่
ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของศวอ.ทอ. และหน่วยขึ้นตรง ศวอ.ทอ.
ณ ห้องรับรอง เมื่อวันพุธที่ ๓๐ ม.ค.๖๒


ปช.ทอ. ตรวจเยี่ยม ศวอ.ทอ.

พล.อ.ต.อลงกรณ์ วัณณรถ รองปลัดบัญชีทหารอากาศ และคณะ
ตรวจเยี่ยม ศวอ.ทอ. โดยมี พล.อ.ท.ยุทธชัย วัชรสิงห์ ผอ.ศวอ.ทอ.
และนขต.ศวอ.ทอ. ให้
การต้อนรับ เมื่อวันอังคารที่ ๒๙ ม.ค.๖๒


ผอ.ศวอ.ทอ.ตรวจเยี่ยม กองวิทยาศาสตร์ ศวอ.ทอ.


พล.อ.ท.ยุทธชัย วัชรสิงห์ ผอ.ศวอ.ทอ. และคณะเข้าตรวจเยี่ยม 
กองวิทยาศาสตร์ ศวอ.ทอ. ประจำปีงบประมาณ ๖๒
โดยมี น.อ.รัฐ วะนะศุข ผอ.กวศ.ศวอ.ทอ.ให้การต้อนรับ 
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ ม.ค. ๖๒


ผอ.ศวอ.ทอ.ร่วมชมงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว"

พล.อ.ท.ยุทธชัย วัชรสิงห์ ผอ.ศวอ.ทอ. และภริยา
พร้อมด้วย รอง ผอ.ศวอ.ทอ. หน.นบต.ศวอ.ทอ. ข้าราชการ
ลูกจ้าง ของศวอ.ทอ. ร่วมชมงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว"
เมื่อวันพุธที่ ๑๖ ม.ค.๖๒ ณ ลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า


ศวอ.ทอ.ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ปี ๖๒

ศวอ.ทอ. ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี๖๒
ในส่วนของกองทัพอากาศ เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๒ ม.ค.๖๒
ณ สนามบินเล็ก ทอ. (ทุ่งสีกัน)


พิธีเปิดกิจกรรมในโครงการพัฒนาความสามารถ
ในการใช้ภาษาอังกฤษของกำลังพล ศวอ.ทอ. ประจำปี ๖๒

พล.อ.ต.สุรสิทธิ์ แก้วใจ รอง ผอ.ศวอ.ทอ.
เป็นประธานในกิจกรรมโครงการพัฒนาความสามารถ
ในการใช้ภาษาอังกฤษของกำลังพล ศวอ.ทอ. ประจำปี ๖๒
ณ ห้องเรียน โรงเรียนเหล่าวิทยาศาสตร์ กวศ.ศวอ.ทอ.
เมื่อวันจันทร์ที่ ๗ ม.ค.๖๑


ผอ.ศวอ.ทอ. ตรวจเยี่ยม สำนักงานวิจัย ศวอ.ทอ.

พล.อ.ท.ยุทธชัย วัชรสิงห์ ผอ.ศวอ.ทอ. และคณะเข้าตรวจเยี่ยม
สำนักงานวิจัย ศวอ.ทอ. ประจำปีงบประมาณ ๖๒
โดยมี พล.อ.ต.ฉัตรชัย วิริยะภาพ ผอ.สวจ.ศวอ.ทอ. ให้การต้อนรับ
เมื่อวันจันทร์ที่ ๗ ม.ค. ๖๒ ณ ห้องประชุม ศวอ.ทอ.


คณะแม่บ้านศวอ.ทอ.
มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ ผอ.ศวอ.ทอ.

คณะแม่บ้านศวอ.ทอ. มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่
แก่ พล.อ.ท.ยุทธชัย วัชรสิงห์ ผอ.ศวอ.ทอ.
เมื่อวันจันทร์ที่ ๗ ม.ค.๖๒


ศวอ.ทอ.เลี้ยงสังสรรค์เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๒

ศวอ.ทอ.เลี้ยงสังสรรค์เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๒
ต้อนรับปีใหม่ ณ บริเวณ บก.ศวอ.ทอ.
เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ ม.ค.๖๒


พิธีปิดหลักสูตรนชค. ระดับนายทหารประทวน รุ่นที่ ๗

พล.อ.ท.ยุทธชัย วัชรสิงห์ ผอ.ศวอ.ทอ. 
เป็นประธานในพิธีปิดหลักสูตร นิวเคลียร์ ชีวะ เคมี 
และการเผชิญเหตุจากอาวุธทำลายล้างสูง
ระดับนายทหารประทวน รุ่นที่ ๗
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ธ.ค.๖๑
ณ หอประชุม ศวอ.ทอ.


กิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุภาคพื้น
ด้านการจราจร ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒

พล.อ.ต.สุรสิทธิ์ แก้วใจ รอง ผอ.ศวอ.ทอ.
เป็นประธานในกิจกรรมโครงการรณรงค์
ป้องกันอุบัติเหตุภาคพื้นด้านการจราจร
ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒
เมื่อวันพุธที่ ๒๖ ธ.ค.๖๑
ณ หอประชุม ศวอ.ทอ.


ศวอ.ทอ. ให้การต้อนรับคณะกระทรวงกลาโหม
และกระทรวงกลาโหม สหรัฐอเมริกา ในการประชุม
หารือเกี่ยวกับการดำเนินการโครงการวิจัยร่วม (Joint Project)

พล.อ.ต.ฉัตรชัย วิริยะภาพ ผอ.สวจ.ศวอ.ทอ.
ให้การต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหม
และกระทรวงกลาโหม สหรัฐอเมริกา ประชุมหารือ
เกี่ยวกับการดำเนินการโครงการวิจัยร่วม (Joint Project)
ทั้งนี้ได้เยี่ยมชมนิทรรศการ ผลการวิจัย และพัฒนา ของ ศวอ.ทอ.
ณ ห้องประชุม กองวิัจัยอากาศยาน ศวอ.ทอ.
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ธ.ค.๖๑


อบรม โครงการนิรภัยภาคพื้น ศวอ.ทอ.

พล.อ.ต.สุรสิทธิ์ แก้วใจ รอง ผอ.ศวอ.ทอ.
เป็นประธานในการอบรม โครงการนิรภัยภาคพื้ัน
ของศวอ.ทอ. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๖ ธ.ค.๖๑
ณ หอประชุม ศวอ.ทอ.


พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

พล.อ.ท.ยุทธชัย วัชรสิงห์ ผอ.ศวอ.ทอ.
พร้อมด้วยข้าราชการ ศวอ.ทอ. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาต เมื่อวันพุธที่ ๕ ธ.ค.๖๑
ณ หน้ากองบัญชาการทหารอากาศ


ศวอ.ทอ. จัดกิจกรรมวันดินโลก

พล.อ.ท.ยุทธชัย วัชรสิงห์ ผอ.ศวอ.ทอ.
เป็นประธานในกิจกรรม วันดินโลก
และรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อน้อมรำลึก
ถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
เมื่อวันอังคารที่ ๔ ธ.ค.๖๑
ณ บริเวณสวนป่า ศวอ.ทอ.


ข้าราชการ ศวอ.ทอ. รับฟังนโยบาย
การปฏิบัติงานราชการ ของศวอ.ทอ.

พล.อ.ท.ยุทธชัย วัชรสิงห์ ผอ.ศวอ.ทอ.
แถลงนโยบายการปฏิบัติงานราชการ
โดยมีนขต.ศวอ.ทอ. นายทหารชั้นผู้ใหญ่
ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ศวอ.ทอ.
ร่วมรับฟังนโยบายฯ อย่างพร้อมเพียง
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ พ.ย.๖๑
ณ หอประชุม ศวอ.ทอ.


คณะอาจารย์และ นทน.หลักสูตรนายทหารอาวุโส รุ่น ๗๓
เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน ทอ.

น.อ.รัฐ วะนะศุข ผอ.กวศ.ศวอ.ทอ.ให้การต้อนรับ
คณะอาจารย์ และนทน.หลักสูตรนายทหารอาวุโส รุ่นที่ ๗๓
รับฟังบรรยายสรุป และเยี่ยมชมกิจการ
ศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน ทอ.
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พ.ย.๖๑


คณะผู้บริหาร วท.กห. ร่วมหารือ
และตรวจเยี่ยมความพร้อมของ ศวอ.ทอ.

พล.อ.ท.ยุทธชัย วัชรสิงห์ ผอ.ศวอ.ทอ.
และนขต.ศวอ.ทอ. ให้การต้อนรับ
พล.ต.พิสิษฐ ธีระเดชะชาติ รอง จก.วท.กห.
และคณะ เข้าร่วมประชุมหารือ
และตรวจเยี่ยมความพร้อม ของศวอ.ทอ.
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ พ.ย.๖๑
ณ หอประชุม ศวอ.ทอ.


ประชุมพิจารณากลั่นกรองกิจกรรมส่งเสริม และสนับสนุนงานวิจัย
และพัฒนาการทหาร ประจำปีงบประมาณ ๖๒

พล.อ.ต.ฉัตรชัย วิริยะภาพ ผอ.สวจ.ศวอ.ทอ.
และนขต.ศวอ.ทอ. ให้การต้อนรับ
พล.ต.เบ็ญจพล ยุกตะทัต รอง จก.วท.กห.
เป็นประธานกรรมการกลั่นกรองกิจกรรมฯ
เข้าร่วมประชุมหารือกับ ศวอ.ทอ.
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ พ.ย.๖๑
ณ หอประชุม ศวอ.ทอ.


งานประเพณี ลอยกระทงกองทัพอากาศ ปี ๖๑ศวอ.ทอ. ร่วมงานประเพณี ลอยกระทงกองทัพอากาศ 
ประจำปี ๒๕๖๑ พร้อมส่งกระทงและนางนพมาศ
เข้าร่วมประกวด ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑
ประกวดกระทง  ประเภทความคิดสร้างสรรค์
และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ หนูน้อยนพมาศ
ณ บริเวณร้านค้าสวัสดิการ ทอ.
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พ.ย.๖๑


นำเสนอผลงานประดิษฐ์์คิดค้น
และบทความทางวิชาการของ ทอ. ประจำปี ๖๑

พล.อ.ต.สุพิจจารณ์ ธรรมวาทะเสรี รอง ผอ.ศวอ.ทอ.
เป็นประธานอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองฯ
ขอเชิญเจ้าของผลงานประดิษฐ์คิดค้นฯ ประจำปี ๖๑
รวม ๑๔ ผลงาน เข้าร่วมเสนอผลงานฯ
เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ พ.ย.๖๑
ณ หอประชุม ศวอ.ทอ.


ข้าราชการ ศวอ.ทอ. ร่วมอวยพร
เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ผอ.ศวอ.ทอ.พล.อ.ต.สุรสิทธิ์ แก้วใจ รอง ผอ.ศวอ.ทอ. 
นำข้าราชการ ศวอ.ทอ. เข้าร่วมอวยพร
เนื่องในวันคล้ายวันเกิด พล.อ.ท.ยุทธชัย วัชรสิงห์
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พ.ย.๖๑
ณ หอประชุม ศวอ.ทอ.

พิธีประดับยศ แก่ข้าราชการ ศวอ.ทอ.พล.อ.ท.ยุทธชัย วัชรสิงห์ ผอ.ศวอ.ทอ. เป็นประธาน
ในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่ข้าราชการ สังกัด ศวอ.ทอ.
โดยมี นขต.ศวอ.ทอ. และข้าราชการ ศวอ.ทอ. 
ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ หอประชุม ศวอ.ทอ. 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ พ.ย.๖๑

ประชุมหารือการกำหนดมาตรฐาน
ระบบอากาศยานไร้คนขับ


น.อ.สุริยะพรรค์ วิณวัณฑ์ ผอ.กสอ.ศวอ.ทอ. 
พร้อมด้วย นขต.ศวอ.ทอ. ให้การต้อนรับ
พ.อ.เขมชาติ ปัตตะนุ รอง ผอ.สมท.วท.กห. และคณะ
ในโอกาสร่วมประชุมหารือการกำหนดมาตรฐาน
ระบบอากาศยานไร้คนขับ
ณ ห้องประชุม ศวอ.ทอ. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑ พ.ย.๖๑

เจ้ากรมจเรทหารอากาศ และคณะ
ตรวจปฏิบัติราชการ ประจำปี ๖๒พล.อ.ท.ยุทธชัย วัชรสิงห์ ผอ.ศวอ.ทอ. 
พร้อมด้วย นขต.ศวอ.ทอ. ให้การต้อนรับ
พล.อ.ต.ภูวเดช สว่างแสง จก.จร.ทอ.
และคณะ ในโอกาสตรวจปฏิบัติราชการ
ประจำปี ๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๑ ต.ค.๖๑
ณ ห้องประชุม ศวอ.ทอ.

พิธีเปิดหลักสูตรนชค. ระดับนายทหารชั้นประทวน รุ่นที่ ๗พล.อ.ท.ยุทธชัย วัชรสิงห์ ผอ.ศวอ.ทอ. 
เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตร นิวเคลียร์ ชีวะ เคมี 
และการเผชิญเหตุจากอาวุธทำลายล้างสูง
ระดับนายทหารชั้นประทวน รุ่นที่ ๗
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ ต.ค.๖๑
ณ หอประชุม ศวอ.ทอ.

ผอ.ศวอ.ทอ. ผู้แทนกองทัพอากาศ
วางพานพุ่มและถวายราชสดุดีเพื่อเทิดพระเกียรติ
"พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย"ประจำปี ๒๕๖๑พล.อ.ท.ยุทธชัย วัชรสิงห์ ผอ.ศวอ.ทอ. เป็นผู้แทนกองทัพอากาศ
วางพานพุ่มและร่วมถวายสักการะเพื่อเทิดพระเกียรติ
"พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย" ประจำปี ๒๕๖๑
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ ต.ค.๖๑ ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

ผอ.ศวอ.ทอ. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรพล.อ.ท.ยุทธชัย วัชรสิงห์ ผอ.ศวอ.ทอ. พร้อมด้วย ข้าราชการ ศวอ.ทอ.
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๓ ต.ค.๖๑ ณ กองบัญชาการกองทัพอากาศ

คณะเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ เยี่ยมชม กิจการด้านการวิจัย
พัฒนาอากาศยานไร้คนขับของ ศวอ.ทอ.


พล.อ.ต.สุพิจจารณ์ ธรรมวาทะเสรี รอง ผอ.ศวอ.ทอ.
เป็นผู้แทน ศวอ.ทอ. ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ กรมป่าไม้
ดำเนินการสาธิตการใช้ อ.ไร้คนขับในการทำระบบ ISR &
Photogrammetry และ C41 เพื่อใช้ในภารกิจ MOOTW
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ ต.ค. ๖๑ ณ สนามบินเล็ก ทอ. (ทุ่งสีกัน)

พิธีประดับยศ แก่ข้าราชการ ศวอ.ทอ. 


พล.อ.ท.ยุทธชัย วัชรสิงห์ ผอ.ศวอ.ทอ. เป็นประธาน
ในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่ข้าราชการ สังกัด ศวอ.ทอ.
โดยมี นขต.ศวอ.ทอ. และข้าราชการ ศวอ.ทอ. 
ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ หอประชุม ศวอ.ทอ. 
เมื่อวันพุธที่ ๑๐ ต.ค.๖๑

พิธี รับ - ส่งหน้าที่ ผอ.ศวอ.ทอ.

พลอากาศเอก สุรพล เถาปฐม ผู้อำนวยการ
ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ
ส่งมอบหน้าที่การปฏิบัติราชการ และการบังคับบัญชาให้กับ
พลอากาศโท ยุทธชัย วัชรสิงห์ เป็นผอ.ศวอ.ทอ. คนใหม่
ตามพระราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งนายทหาร โดยมี
รอง ผอ.ศวอ.ทอ.พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง ข้าราชการ
ลูกจ้าง และพนักงานราชการ สังกัด ศวอ.ทอ. เข้าร่วมพิธี
ณ หอประชุม ศวอ.ทอ. เมื่อวันจันทร์ที่ ๑ ต.ค. ๖๑

พิธีประดับยศ แก่ข้าราชการ ศวอ.ทอ. 


พล.อ.ท.สุรพล เถาปฐม ผอ.ศวอ.ทอ. เป็นประธาน
ในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่ข้าราชการ สังกัด ศวอ.ทอ.
โดยมี นขต.ศวอ.ทอ. และข้าราชการ ศวอ.ทอ. 
ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ หอประชุม ศวอ.ทอ. 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ก.ย.๖๑

ศวอ.ทอ. ฝึกอบรมเสริมสร้างวินัยทางทหาร


ศวอ.ทอ. ฝึกอบรมเสริมสร้างวินัยทางทหาร
ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ 
ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๒๑ ก.ย. ๖๑

คณะเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ เยี่ยมชม กิจการด้านการวิจัย
พัฒนาอากาศยานไร้คนขับของ ศวอ.ทอ.


พล.อ.ต.สุพิจจารณ์ ธรรมวาทะเสรี ผอ.สวจ.ศวอ.ทอ. 
เป็นผู้แทน ผอ.ศวอ.ทอ. ให้การต้อนรับคณะ เจ้าหน้าที่
กรมป่าไม้เยี่ยมชมกิจการด้านการวิจัยพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ
ของศวอ.ทอ. เพื่อศึกษาดูงานด้านการวิจัยเรียนรู้และประสานงาน
ทำงานร่วมกัน เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (UAV)
ในการสำรวจพื้นที่ป่าชุมชนและป่าสงวนแห่งชาติ
เมื่่อวันพุธที่ ๑๙ ก.ย.๖๑ ณ ห้องประชุม ศวอ.ทอ.
และอาคารกสอ.ศวอ.ทอ.

สวจ.ศวอ.ทอ. ดำเนินการติดตามโครการวิจัยฯ


สวจ.ศวอ.ทอ. ได้ดำเนินการติดตามโครงการวิจัย
งบประมาณ วท.กห. ในส่วนของ ทอ. ณ บน.๒
ตามกิจกรรมส่งเสริมการวิจัย

คณะ ทอ. อินโดนีเซีย เยี่ยมชม กิจการด้านการวิจัยพัฒนา
อากาศยานไร้คนขับของ ศวอ.ทอ.


พล.อ.ต.สุพิจจารณ์ ธรรมวาทะเสรี ผอ.สวจ.ศวอ.ทอ. 
เป็นผู้แทน ผอ.ศวอ.ทอ. ให้การต้อนรับคณะ ทอ.
อินโดนีเซีย เยี่ยมชมกิจการด้านการวิจัยพัฒนา
อากาศยานไร้คนขับของ ศวอ.ทอ.
เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ ก.ย.๖๑ ณ ห้องประชุม ศวอ.ทอ.
และอาคารกสอ.ศวอ.ทอ.

วันคล้ายวันสถาปนา ศวอ.ทอ. ประจำปี ๖๑


ข้าราชการ ศวอ.ทอ.
ร่วมแสดงความยินดีแก่ ผู้บังคับบัญชา ศวอ.ทอ.
พล.อ.ท.สุรพล เถาปฐม ผอ.ศวอ.ทอ. และข้าราชการ ศวอ.ทอ.
เข้าร่วมแสดงความยินดีแก่ พล.อ.ต.ยุทธชัย วัชรสิงห์ รอง ผอ.ศวอ.ทอ.
และ พล.อ.ต.สุพิจจารณ์ ธรรมวาทะเสรี ผอ.สวจ.ศวอ.ทอ.
ณ หอประชุม ศวอ.ทอ. เมื่อวันอังคารที่ ๔ ก.ย.๖๑

การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ของกำลังพล ศวอ.ทอ.
ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๖๑
ศวอ.ทอ.ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ของ ข้าราชการ 
ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ศวอ.ทอ. 
ณ บริเวณหอประชุม ศวอ.ทอ.
เมื่อวันพุธที่ ๒๙ ส.ค.๖๑


ผอ.ศวอ.ทอ. แสดงความยินดีและมอบรางวัลให้กับกลุ่มกิจกรรม KM ศวอ.ทอ.พล.อ.ท.สุรพล เถาปฐม ผอ.ศวอ.ทอ.เป็นประธาน
ในพิธีแสดงความยินดีและมอบรางวัล
ให้กับกลุ่มกิจกรรม KM ศวอ.ทอ.
เมื่อวันพุธที่ ๒๙ ส.ค.๖๑ ณ หอประชุม ศวอ.ทอ.

 


ศวอ.ทอ. เข้าร่วมงานมหกรรมการจัดการความรู้ นวัตกรรม
และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ทอ.

ศวอ.ทอ.ส่งผลงานเข้าประกวดและได้รับรางวัลชนะเลิศ
รางวัลประเภท KM ระดับ ทอ. โดยมี
พล.อ.อ.วิเชียร ธรรมมาธร ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ
ผู้แทน ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานผู้มอบรางวัลฯ
ณ หอประชุมกองทัพอากาศ (ทองใหญ่) เมื่อ ๒๒ ส.ค.๖๑


ศวอ.ทอ. จัดกิจกรรมพัฒนาความสะอาด เพื่อถวายเป็น
พระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชนีนาถ ในรัชกาลที่ ๙


พล.อ.ท.สุรพล เถาปฐม เป็นประธาน ในการจัดกิจกรรม
พัฒนาความสะอาด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณ ศวอ.ทอ.
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ ส.ค.๖๑

สวจ.ศวอ.ทอ.จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริม
การวิจัยด้านงานวิจัยและพัฒนาพล.อ.ต.สุพิจจารณ์ ธรรมวาทะเสรี ผอ.สวจ.ศวอ.ทอ.
เป็นประธานในการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริม
การวิจัยด้านงานวิจัยและพัฒนา อีกทั้งยังแลกเปลี่ยนความรู้
พร้อมหารือความร่วมมือด้านงานวิัจัยและพัฒนา
ณ บน.๑ จว.นครราชสีมา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ระหว่างวันที่ ๖ - ๘ ส.ค.๖๑

คณะอาจารย์ และนศ.วทอ. รุ่น ๕๒
เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน ทอ.พล.อ.ต.ยุทธชัย วัชรสิงห์ รอง ผอ.ศวอ.ทอ.
ให้การต้อนรับคณะอาจารย และนศ.วทอ. รุ่น ๕๒
รับฟังบรรยายสรุป และเยี่ยมชมกิจการ
ศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน ทอ. 
เมื่อวันจันทร์ที่ ๖ ส.ค.๖๑

กิจกรรมตรวจ ๕ ส.  


คณะกรรมการ ทำการตรวจ ๕ ส. ของนขต.ศวอ.ทอ.
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒ ส.ค.๖๑

คณะนักศึกษา การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อำเภอผักไห่ จังหวัดอยุธยา เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน ทอ.ศวอ.ทอ. ให้การต้อนรับคณะครูและนักศึกษา กศน อำเภอผักไห่
รับฟังบรรยายสรุป และเยี่ยมชมกิจการ
ศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน ทอ. 
เมื่อวันอังคารที่ ๓๑ ก.ค.๖๑

ศวอ.ทอ. จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรพล.อ.ท.สุรพล เถาปฐม ผอ.ศวอ.ทอ. ได้นำข้าราชการ ลูกจ้าง
และพนักงานราชการของ ศวอ.ทอ.ร่วมทำกิจกรรม กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา
๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๑
เมื่อวันพุธที่ ๒๕ ก.ค.๖๑ ณ กองบังคับการ ศวอ.ทอ.

พิธีถวายเทียนพรรษา ศวอ.ทอ. ประจำปี ๖๑


พล.อ.ท.สุรพล เถาปฐม ผอ.ศวอ.ทอ. พร้อมด้วย หน.นขต.ศวอ.ทอ.
ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ศวอ.ทอ.
ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา ศวอ.ทอ. ประจำปี ๖๑
ณ ลานเอนกประสงค์ บก.ศวอ.ทอ.
เมื่อวันพุธที่ ๒๕ ก.ค.๖๑

คณะกองทัพอากาศ สิงคโปร์เยี่ยมชม กิจการ ศวอ.ทอ.
ตามโครงการแลกเปลี่ยนข่าวสาร ระหว่าง
กองทัพอากาศไทย กับกองทัพอากาศสิงคโปร์


พลอากาศตรี สฤษดิ์พร สุนทรกิจ รอง ผู้อำนวยการ
ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ
ให้การต้อนรับ นาวาอากาศเอก Mark Lim เจ้ากรมข่าวทหารอากาศ
กองทัพอากาศสิงคโปร์ เยี่ยมชมกิจการ ศวอ.ทอ.
และชมการวิจัยพัฒนาอากาศยานไรัคนขับของ ศวอ.ทอ.
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๖ กรกฏาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุม ศวอ.ทอ.

ศวอ.ทอ.จัดอบรมสิทธิกำลังพล และการใช้บัตรประชาชน
เบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล


น.ท.อนุกูล นวลพลกรัง หน.ผกพ.บก.ศวอ.ทอ.
เป็นผู้บรรยาย เรื่องสิทธิกำลังพล และการใช้
บัตรประชาชนเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล
ให้แก่ ข้าราชการ ศวอ.ทอ.
เมื่อวันพุธที่ ๑๑ ก.ค.๖๑
ณ หอประชุม ศวอ.ทอ.

ข้าราชการ ศวอ.ทอ. ร่วมอวยพร
เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ผอ.ศวอ.ทอ.


พล.อ.ต.ยุทธชัย วัชรสิงห์ รอง ผอ.ศวอ.ทอ.
นำข้าราชการ ศวอ.ทอ. เข้าร่วมอวยพร
เนื่องในวันคล้ายวันเกิด พล.อ.ท.สุรพล เถาปฐม
เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ ก.ค.๖๑
ณ หอประชุม ศวอ.ทอ.

พิธีประดับยศ แก่ข้าราชการ ศวอ.ทอ.พล.อ.ท.สุรพล เถาปฐม ผอ.ศวอ.ทอ. เป็นประธาน
ในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่ข้าราชการ สังกัด ศวอ.ทอ.
โดยมี นขต.ศวอ.ทอ. และข้าราชการ ศวอ.ทอ. 
ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ หอประชุม ศวอ.ทอ. 
เมื่อวันจันทร์ที่ ๙ ก.ค.๖๑

ศวอ.ทอ.ส่งมอบอุปกรณ์ต้นแบบระบบเตือนภัย Heat Stroke
ให้แก่ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน


พล.อ.ท.สุรพล เถาปฐม ผู้อำนวยการ
ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ
เป็นประธานในพิธีส่งมอบอุปกรณ์ต้นแบบระบบเตือนภัย Heat Stroke มอบให้แก่
พล.อ.ต.มนัส ฤทธิรงค์ ผู้บัญชาการ ผู้บังคับการศูนย์การทหารอากาศโยธิน
หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ผู้แทนหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นผู้รับมอบ
เมื่อวันศุกร์ที่ ๖ ก.ค.๖๑ ณ หอประชุม ศวอ.ทอ.
ศวอ.ทอ.ประชุมหารือโครงการวิจัยร่วม ศวอ.ทอ. กับ สทป.พล.อ.ท.สุรพล เถาปฐม ผอ.ศวอ.ทอ. และ
พล.อ.ต.สฤษดิ์พร สุนทรกิจ รอง ผอ.ศวอ.ทอ.
เข้าร่วมหารือความร่วมมือการวิจัย
พัฒนาเพื่อเป็นการพัฒนาต้นแบบการผลิตผลงานวิจัย
อุตสาหกรรม ระบบสั่งการ และควบคุมสำหรับภารกิจต่างๆ
ซึ่งมี พล.อ.อ.ปรีชา ประดับมุข ผอ.สทป. ให้เกียรติเป็นประธาน
การหารือในครั้งนี้ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๕ ก.ค.๖๑
ณ สทป. (แจ้งวัฒนะ)

การฝึกร่วมระหว่าง คชร.สายแพทย์และคชร.สายวิทยาศาสตร์


ศวอ.ทอ. ร่วมทำการฝึกร่วมระหว่าง
คชร.สายแพทย์ และ คชร.สายวิทยาศาสตร์
ตามแผนปฏิบัติการเคมี ชีวะ และกัมมันตรังสี ทอ.
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ มิ.ย.๖๑

ประชุมการบูรณาการเพิ่มประสิทธิภาพงานวิจัย ทอ.


พล.อ.ต.สุพิจจารณ์ ธรรมวาทะเสรี ผอ.สวจ.ศวอ.ทอ.
เป็นประธานในการประชุมการบูรณาการเพิ่ม
ประสิทธิภาพงานวิจัย ทอ. ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒ มิ.ย.๖๑
ณ อาคารที่พักสวัสดิการ ทอ. (บ่อฝ้าย)
 

ผอ.สปท.และ ผอ.ศวอ.ทอ. ร่วมลงนามบันทึก
ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ โครงการ CANSET
ในระบบ Payload


พล.อ.อ.ปรีชา ประดับมุข ผอ.สทป.
และ พล.อ.ท.สุรพล เถาปฐม ผอ.ศวอ.ทอ.
ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ
โครงการติดตั้ง CANSET ในระบบ Payload
จรวจดัดแปลงสภาพอากาศ ระหว่างสถาบันป้องกันประเทศ
(DTI)กับกองทัพอากาศ ทั้งนี้เพื่อให้การขับเคลื่อนงานวิจัย
ระบบจรวด และ CANSET เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในการพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืน เมื่อวันอังคารที่ ๕ มิ.ย.๖๑
ณ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)
กระทรวมกลาโหม ถนน แจ้งวัฒนะ จว.นนทบุรี

ขอเชิญชวนข้าราชการ
ร่วมส่งผลงานสิงประดิษฐ์คิดค้นและบทความวิชาการ

พิธีประดับยศ แก่ข้าราชการ ศวอ.ทอ.


พล.อ.ท.สุรพล เถาปฐม ผอ.ศวอ.ทอ. เป็นประธาน
ในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่ข้าราชการ สังกัด ศวอ.ทอ.
โดยมี นขต.ศวอ.ทอ. และข้าราชการ ศวอ.ทอ. 
ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ หอประชุม ศวอ.ทอ. 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ พ.ค.๖๑

ศวอ.ทอ. ส่งมอบอุปกรณ์ชุดจุดพลุสารดูดความชื้น แก่ บน.๕


น.อ.พฤทธิพงษ์ คล้ายเกตุ รอง ผอ.กสย.ศวอ.ทอ.ส่งมอบ
อุปกรณ์ชุดจุดพลุสารดูดความชื้น เพื่อการปฏิบัติ
ภารกิจฝนหลวงเมฆอุ่น แก่ บน.๕ โดยมี
น.อ.อดิศักดิ์ ศรีสารากร รอง ผบ.บน.๕ เป็นผู้รับมอบ
ณ ลานจอดอากาศยาน ฝูงบิน ๕๐๑ บน.๕ จว.ประจวบคีรีขันธ์
เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ พ.ค.๖๑

 


สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เยี่ยมชม ศวอ.ทอ. ในส่วนของกิจการอวกาศ


พล.อ.ท.สุรพล เถาปฐม ผอ.ศวอ.ทอ. ให้การต้อนรับ
พล.อ.ฤทธี อินทราวุธ พร้อมด้วยคณะทำงานด้านทสส.
กิจการอวกาศ และไซเบอร์ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
รับฟังบรรยายสรุปในส่วนของกองกิจการอวกาศ
และนำเสนอโครงการด้านอวกาศ ณ หอประชุม ศวอ.ทอ.
เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ พ.ค.๖๑

ศวอ.ทอ. ฝึกอบรมเสริมสร้างวินัยทางทหาร


ศวอ.ทอ. ฝึกอบรมเสริมสร้างวินัยทางทหาร
ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ 
ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๕ พ.ค.๖๑


พิธีส่งมอบพลุรังสีความร้อน อุปกรณ์ช่วยตรวจจับ
บ.เป้าบินแบบรังสี

พล.อ.ต.สุพิจจารณ์ ธรรมวาทะเสรี ผอ.สวจ.ศวอ.ทอ.
เป็นประธานในพิธีส่งมอบพลุรังสีความร้อน อุปกรณ์ช่วย
ตรวจจับบ.เป้าบินแบบรังสี ให้แก่ พล.อ.ต.สมควร รักดี เสธ.อย.
ผู้แทนหน่วยบัญชาอากาศโยธิน เป็นผู้รับมอบ
เมื่อวันพุธที่ ๑๖ พ.ค.๖๑ ณ หอประชุม ศวอ.ทอ.


พิธีมอบทุนการศึกษา ทอ.และศวอ.ทอ.

พล.อ.ท.สุรพล เถาปฐม ผอ.ศวอ.ทอ.
เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ทอ.
และทุนการศึกษา ศวอ.ทอ.
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พ.ค.๖๑
ณ หอประชุม ศวอ.ทอ.


กิจกรรม Big cleaning day

พล.อ.ท.สุรพล เถาปฐม ผอ.ศวอ.ทอ.
เป็นประธานในกิจกรรม Big cleaning day
ศวอ.ทอ. ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม
เมื่อวันพุธที่ ๙ พ.ค.๖๑
ณ บริเวณ ศวอ.ทอ.


พิธีปิดหลักสูตรนชค. ระดับนายทหารสัญญาบัตร รุ่นที่ ๕

พล.อ.ต.ยุทธชัย วัชรสิงห์ รอง ผอ.ศวอ.ทอ.
เป็นประธานในพิธีปิดหลักสูตร นิวเคลียร์ ชีวะ เคมี 
และการเผชิญเหตุจากอาวุธทำลายล้างสูง
ระดับนายทหารสัญญาบัตร รุ่นที่ ๕
เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ พ.ค.๖๑
ณ หอประชุม ศวอ.ทอ.


พิธีประดับยศ แก่ข้าราชการ ศวอ.ทอ.

พล.อ.ต.ยุทธชัย วัชรสิงห์ รอง ผอ.ศวอ.ทอ. เป็นประธาน
ในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่ข้าราชการ สังกัด ศวอ.ทอ.
โดยมี นขต.ศวอ.ทอ. และข้าราชการ ศวอ.ทอ.
ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ สำนักงานผู้บังคับบัญชา ศวอ.ทอ. 
เมื่อวันพุธที่ ๒ พ.ค.๖๑


คณะนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน ทอ.

คณะนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ สาขาวิชานวัตกรรม
การจัดการเกษตรและนวัตกรรมการจัดการการเกษตร
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
รับฟังบรรยายสรุป และเยี่ยมชมกิจการ
ศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน ทอ. 
เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๐ เม.ย.๖๑


ฝึกภาคสนามหลักสูตรนชค. 
ระดับนายทหารสัญญาบัตร รุ่นที่ ๕


ภาคสนามหลักสูตร นิวเคลียร์ ชีวะ เคมี
ระดับนายทหารสัญญาบัตร รุ่นที่ ๕
ระหว่างวันที่ ๒๓ -๒๗ เม.ย.๖๑
ณ กองบิน ๒ จว.ลพบุรี


รอง จก.สบ.ทอ. และคณะ ตรวจเยี่ยม ศวอ.ทอ.

พล.อ.ต.ยุทธชัย วัชรสิงห์ รอง ผอ.ศวอ.ทอ. 
พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ศวอ.ทอ.
ให้การต้อนรับ น.อ. ไพฑูรย์ ไล้เลิศ
และคณะ ในโอกาสตรวจเยี่ยม ศวอ.ทอ.
ณ ห้องประชุม ศวอ.ทอ. ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๖ เม.ย.๖๑


ศวอ.ทอ. ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ปี ๖๑

ศวอ.ทอ. ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ปี ๖๑
พล.อ.ท.สุรพล เถาปฐม ผอ.ศวอ.ทอ. นำคณะข้าราชการ
พนักงานราชการ และลูกจ้าง ศวอ.ทอ.
เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสงกรานต์
เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ เม.ย.๖๑

พิธีรับฟังสาร ผอ.ทอ.เนื่องในวันกองทัพอากาศ


พล.อ.ท.สุรพล เถาปฐม ผอ.ศวอ.ทอ. อ่านสาร
ผู้บัญชาการทหารอากาศ เนื่องในวันกองทัพอากาศ
ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ศวอ.ทอ.รับฟัง
ณ หอประชุม ศวอ.ทอ. เมื่อวันจันทร์ที่ ๙ เม.ย.๖๐

ศวอ.ทอ.จัดฟังบรรยายโครงการรณรงค์
ป้องกันอุบัติเหตุภาคพื้นเทศกาลสงกรานต์
ประจำปี ๖๑ 


พล.อ.ต.ยุทธชัย วัชรสิงห์ รอง ผอ.ศวอ.ทอ. เป็นประธาน
และเป็นผู้บรรยายใน โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุ
ภาคพื้น ในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี ๖๑ 
ณ หอประชุม ศวอ.ทอ. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๕ เม.ย.๖๑

กอล์ฟสัมพันธ์ หน่วยงานวิจัยทางทหาร


ศวอ.ทอ. เป็นเจัาภาพจัดการแข่งขันกีฬากอล์ฟ
สัมพันธ์หน่วยงานวิจัยทางทหาร
ณ สนามกอล์ฟธัญญะกอล์ฟคลับ จว.ปทุมธานี
เมื่อวันพุธที่ ๔ เม.ย.๖๑

พิธีรับ - ส่ง หน้าที่ ผอ.สวจ.ศวอ.ทอ.พล.อ.ต.สฤษดิ์พร สุนทรกิจ ส่งมอบหน้าที่ ผอ.สวจ.ศวอ.ทอ. 
ให้กับ พล.อ.ต.สุพิจจารณ์ ธรรมวาทะเสรี โดยมีข้าราชการ สวจ.ศวอ.ทอ. 
ร่วมแสดงความยินดี และเข้าร่วมพิธี ณ หอประชุม ศวอ.ทอ.
เมื่อวันอังคารที่ ๓ เม.ย.๖๑


คณะนักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน ทอ.


ศวอ.ทอ.ให้การต้อนรับ 
คณะนักศึกษา คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ชั้นปีที่ ๑ 
รับฟังบรรยายสรุป และเยี่ยมชมกิจการ
ศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน ทอ. 
เมื่อวันอังคารที่ ๓ เม.ย.๖๑


ศวอ.ทอ. ทำการฝึกตามแบบฝึกพระราชทาน
ร่วมกับ สง.ปรมน.ทอ.


ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ศวอ.ทอ.
ร่วมกับ ข้าราชการ สง.ปรมน.ทอ. เข้ารับการฝึกตาม
แบบฝึกพระราชทานโดยได้รับการสนับสนุน
ครูฝึกจาก อย.ทอ.
ณ อาคารเก็บ UAV กสอ.ศวอ.ทอ.
เมื่อวันอังคารที่ ๓ เม.ย.๖๑

กำลังพล ศวอ.ทอ. ร่วมสมัครเป็นจิตอาสา


ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ
พระราชทานโครงการจิตอาสา โดยร่วมกันทำกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ การบริการประชาชน และพัฒนา
พื้นที่ต่างๆ โดยมี พล.อ.ท.สุรพล เถาปฐม ผอ.ศวอ.ทอ.
นำคณะ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ศวอ.ทอ.
สมัครเข้าร่วมเป็นจิตอาสา ณ โรงเรียนวัดดอนเมือง
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒ เม.ย.๖๑

กิจกรรมโครงการครอบครัวอบอุ่น ศวอ.ทอ. ปี๖๑พล.อ.ต.ยุทธชัย วัชรสิงห์ รอง ผอ.ศวอ.ทอ.
นำคณะ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ศวอ.ทอ.
และครอบครัว ศึกษาดูงานอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ
วัดญาณสังวรารามมหาวิหาร และไร่องุ่นซิลเวอร์ เลค
เมื่อวันพุธที่ ๒๘ มี.ค.๖๑

ศวอ.ทอ.จัดบรรยายพิเศษ
เรื่อง โรคที่เกิดจากพฤติกรรม (NCDS)


พล.อ.ต.ยุทธชัย วัชรสิงห์ รอง ผอ.ศวอ.ทอ. เป็นประธานในพิธี
เปิดการบรรยายพิเศษ เรื่อง โรคที่เกิดจากพฤติกรรม
(NCDS) โดยได้รับเกียรติบรรยายจาก
พล.อ.ต.ภูมิพิชญ์ชากรณ์ จรรยาวิจักษณ์ รอง จก.พอ.
โดยได้รับความสนใจจาก ข้าราชการ พนักงานราชการ
และลูกจ้าง ศวอ.ทอ. อย่างพร้อมเพียง
เมื่อวันพุธที่ ๒๑ มี.ค.๖๑ ณ หอประชุม ศวอ.ทอ.

คณะครูและนักเรียนรร.นานาชาติคอนคอร์เดียน
เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน ทอ.


ศวอ.ทอ.ให้การต้อนรับ 
คณะครูและนักเรียนรร.นานาชาติ คอนคอร์เดียน
รับฟังบรรยายสรุป และเยี่ยมชมกิจการ
ศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน ทอ. 
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ มี.ค.๖๑

รอง ผอ.ศวอ.ทอ. พร้อมข้าราชการ ศวอ.ทอ.
แสดงความยินดีแก่ พล.อ.ต.ชฤทธิพร คำหอม

พล.อ.ต.ยุทธชัย วัชรสิงห์ รอง ผอ.ศวอ.ทอ.
นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ของ ศวอ.ทอ.
แสดงความยินดีกับ พล.อ.ต.ชฤทธิพร คำหอม
รอง ผอ.ศวอ.ทอ.(ตำแหน่งปัจจุบัน)
ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้น เป็น พลอากาศโท
ณ หอประชุม ศวอ.ทอ. เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖ มี.ค.๖๑


คณะนทน.หลักสููตรป้องกัน นชค. ต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร
รร.วิทยาศาสตร์ วศ.ทร. เยี่ยมชม กองวิทยาศาสตร์ ศวอ.ทอ.น.อ.รัฐ วะนะสุข ผู้อำนวยการกองวิทยาศาสตร์ ศวอ.ทอ.
ให้การต้อนรับ คณะ นายทหารนักเรียน หลักสูตรป้องกัน นิวเคลียร์
ชีวะ เคมี ต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร รร.วิทยาศาสตร์ วศ.ทร. เยี่ยมชม
และรับฟังการบรรยายสรุป และชมการสาธิตการปฏิบัติ
การทำลายล้างสารพิษ โดย ผนชค.กวศ.ศวอ.ทอ.
ณ หอประชุม ศวอ.ทอ. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มี.ค.๖๑


ประธานคณะกรรมการพลังงานทดแทน ทอ. พร้อม ผอ.ศวอ.ทอ.
และคณะ เิดินทางตรวจติดตามการใช้งานกังหันลม
พล.อ.อ.อำพล อิ่มบัว ประธานคณะกรรมการพลังงานทดแทน ทอ.
พร้อมด้วย พล.อ.ท.สุรพล เถาปฐม ผอ.ศวอ.ทอ.,
พล.อ.ต.ยุทธชัย วัชรสิงห์ รอง ผอ.ศวอ.ทอ.
และคณะอนุกรรมการพลังงานทดแทน ทอ.ด้านพลังงานลม
เดินทางไปตรวจติดตามการใช้งานกังหันลม
ณ สร.ภูเก็ต จว.ภูเก็ต ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๕ มี.ค.๖๑


ผอ.สง.สปม.ปรมน.ทอ. และคณะ
เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน ทอ.


พล.อ.ต.ชฤทธิพร คำหอม รอง ผอ.ศวอ.ทอ.ให้การต้อนรับ 
พล.อ.ต.สุพจน์ สุขสำราญ ผอ.สปม.สง.ปรมน.ทอ. และคณะ
รับฟังบรรยายสรุป และเยี่ยมชมกิจการ
ศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน ทอ. 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ มี.ค.๖๑


ข้าราชการรับฟังระเบียบต่างๆของศวอ.ทอ.


พล.อ.ต.ยุทธชัย วัชรสิงห์ รอง ผอ.ศวอ.ทอ.
เป็นประธานในการบรรยายระเบียบ
ช่วยเหลือจัดการศพ ของข้าราชการ ลูกจ้าง
และพนักงานราชการ ศวอ.ทอ.
ณ หอประชุม ศวอ.ทอ.
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ มี.ค.๖๑

พิธีเปิดหลักสูตรนชค. ระดับนายทหารสัญญาบัตร รุ่นที่ ๕


พล.อ.ท.สุรพล เถาปฐม ผอ.ศวอ.ทอ. 
เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตร นิวเคลียร์ ชีวะ เคมี 
และการเผชิญเหตุจากอาวุธทำลายล้างสูง
ระดับนายทหารสัญญาบัตร รุ่นที่ ๕
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ มี.ค.๖๑
ณ หอประชุม ศวอ.ทอ.

ประกวดบทความ เทคโนโลยีอวกาศกับชีวิตประจำวันศวอ.ทอ. ขอเชิญชวนมาร่วมกันประกวดบทความ
ในหััวข้อเรื่อง " เทคโนโลยีอวกาศกับชีวิตประจำวัน "
ชิงรางวัลมูลค่า ๑๐,๐๐๐ บาท

กิจกรรมโครงการกำลังพล ศวอ.ทอ.ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด


พล.อ.ต.ยุทธชัย วัชรสิงห์ รอง ผอ.ศวอ.ทอ.
เป็นประธานในกิจกรรม โครงการกำลังพล
ศวอ.ทอ. ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด
ณ หอประชุม ศวอ.ทอ.
เมื่อวันจันทร์ที่ ๕ มี.ค.๖๑

จก.กพ.ทอ. ตรวจเยี่ยม ศวอ.ทอ.


พล.อ.ท.สุรพล เถาปฐม ผอ.ศวอ.ทอ. 
พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ศวอ.ทอ.ให้การต้อนรับ
พล.อ.ท.สุทธิพันธุ์ ต่ายทอง จก.กพ.ทอ.
และคณะ ในโอกาสตรวจเยี่ยม ศวอ.ทอ.
ณ หอประชุม ศวอ.ทอ. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ก.พ.๖๑

คณะครูและนักเรียนรร.ช่างอากาศบำรุง
เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน ทอ.


ศวอ.ทอ.ให้การต้อนรับ 
คณะครูและนักเรียนรร.ช่างอากาศบำรุง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ - ๕
รับฟังบรรยายสรุป และเยี่ยมชมกิจการ
ศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน ทอ. 
ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ ก.พ.๖๑

กิจกรรมตรวจสารเสพติดใน ข้าราชการ ลูกจ้าง
และพนักงานราชการ ศวอ.ทอ.


ศวอ.ทอ. จัดกิจกรรมตรวจสารเสพติดใน ข้าราชการ
ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ศวอ.ทอ.
ณ หอประชุม ศวอ.ทอ. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ ก.พ.๖๑

ปลัดบัญชีทหารอากาศ และคณะตรวจเยี่ยมศวอ.ทอ.


พล.อ.ท. สุรพล เถาปฐม ผอ.ศวอ.ทอ. และ นขต.ศวอ.ทอ.
ให้การต้อนรับปลัดบัญชีทหารอากาศ
และคณะ ณ หอประชุม ศวอ.ทอ.
เมื่อวันพุธที่ ๗ ก.พ.๖๑

ศวอ.ทอ. ร่วมใจห่างไกลเอดส์


พล.อ.ต.ยุทธชัย วัชรสิงห์ รอง ผอ.ศวอ.ทอ. เป็นประธาน
ในกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ข้าราชการ
ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ศวอ.ทอ. ร่วมใจห่างไกลเอดส์
ณ ห้องเรียน นชค.กวศ.ศวอ.ทอ. เมื่อวันจันทร์ที่ ๕ ก.พ.๖๑

พิธีประดับยศ แก่ข้าราชการ ศวอ.ทอ.


พล.อ.ท.สุรพล เถาปฐม ผอ.ศวอ.ทอ. เป็นประธาน
ในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่ข้าราชการ สังกัด ศวอ.ทอ.
โดยมี รอง ผอ.ศวอ.ทอ.และนขต.ศวอ.ทอ.
ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ สำนักงานผู้บังคับบัญชา ศวอ.ทอ.
เมื่อวันพุธที่ ๓๑ ม.ค. ๖๑

พิธีปิดการแข่งขันกีฬาภายใน ศวอ.ทอ. ประจำปี๖๑พิธีปิดการแข่งขันกีฬาภายใน โดยมี พล.อ.ต.ยุทธชัย วัชรสิงห์
เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณ สนามวอลเลย์บอล ศวอ.ทอ.
เมื่อวันพุธที่ ๒๔ ม.ค.๖๑
การแข่งขันกีฬาภายใน ศวอ.ทอ. ประจำปี๖๑ศวอ.ทอ.จัดให้มีการแข่งขันกีฬาภายใน จำนวน ๕ รายการ
ระหว่างวันที่ ๕ - ๒๔ ม.ค.๖๑

ศวอ.ทอ. ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ปี๖๑ศวอ.ทอ. ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี๖๑
ในส่วนของกองทัพอากาศ เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๓ ม.ค.๖๑
ณ สนามบินเล็ก ทอ. (ทุ่งสีกัน)

ศวอ.ทอ.เลี้ยงสังสรรค์เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑ศวอ.ทอ.เลี้ยงสังสรรค์เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑
ต้อนรับปีใหม่ ณ บริเวณ บก.ศวอ.ทอ.
เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ ม.ค.๖๑
ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑


พล.อ.ต.ยุทธชัย วัชรสิงห์ รอง ผอ.ศวอ.ทอ. พร้อมด้วย
พล.อ.ต.สฤษดิ์พร สุนทรกิจ ผอ.สวจ.ศวอ.ทอ.
ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และครอบครัว
ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๔ ม.ค.๖๑
ณ สโมสรทหารอากาศชั้นประทวน ท่าดินแดง

ศวอ.ทอ.จัดอบรมและฝึกกำลังพล ศวอ.ทอ.
ตามแบบฝึกพระราชทาน


ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ศวอ.ทอ.
เข้ารับฟังอบรมและฝึกตามแบบฝึกพระราชทาน
โดยได้รับการสนับสนุนครูฝึกจาก สน.ผบ.ดม.
ณ หอประชุม ศวอ.ทอ. เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ ธ.ค.๖๐

ข้าราชการ ศวอ.ทอ. ร่วมอวยพร
เนื่องในวันคล้ายวันเกิด รอง ผอ.ศวอ.ทอ.

พล.อ.ต.สฤษดิ์พร สุนทรกิจ ผอ.สวจ.ศวอ.ทอ.
นำข้าราชการ ศวอ.ทอ. เข้าร่วมอวยพร
เนื่องในวันคล้ายวันเกิด พล.อ.ต.ชฤทธิพร คำหอม
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ ธ.ค.๖๐
พิธีปิดการศึกษาโครงการทบทวนความรู้
ป้องกัน นิวเคลียร์ ชีวะ เคมี ฯ สำหรับ น.ประทวน

พล.อ.ต.ชฤทธิพร คำหอม รอง ผอ.ศวอ.ทอ. เป็นผู้แทนประธาน
ในพิธีปิดการศึกษาโครงการทบทวนความรู้ ป้องกัน
นิวเคลียร์ ชีวะ เคมี และการเผชิญเหตุจากอาวุธทำลายล้างสูง
สำหรับ นายทหารชั้นประทวน ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๒ ธ.ค.๖๐
ณ หอประชุม ศวอ.ทอ. เมื่อวันศุกร์์ที่ ๒๒ ธ.ค.๖๐

ศวอ.ทอ.จัดฟังบรรยายโครงการรณรงค์
ป้องกันอุบัติเหตุภาคพื้นเทศกาลปีใหม่
ประจำปี ๖๑

พล.อ.ต.ยุทธชัย วัชรสิงห์ รอง ผอ.ศวอ.ทอ. เป็นประธาน
และเป็นผู้บรรยายใน โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุ
ภาคพื้น ในเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๖๑
ณ หอประชุม ศวอ.ทอ. เมื่อวันพุธที่ ๒๐ ธ.ค.๖๐

 

พิธีเปิดการศึกษาโครงการทบทวนความรู้
ป้องกัน นิวเคลียร์ ชีวะ เคมี ฯ สำหรับ น.ประทวน

น.อ.สุชีพ จันทอง รอง ผอ.กวศ.ศวอ.ทอ. เป็นผู้แทนประธาน
ในพิธีเปิดการศึกษาโครงการทบทวนความรู้ ป้องกัน
นิวเคลียร์ ชีวะ เคมี และการเผชิญเหตุจากอาวุธทำลายล้างสูง
สำหรับ นายทหารชั้นประทวน ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๒ ธ.ค.๖๐
ณ หอประชุม ศวอ.ทอ. เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ ธ.ค.๖๐
ฝนดาวตกเจมินิดส์ หรือ ฝนดาวตกกลุ่มดาวคนคู่


ชื่อภาพ:ฝนดาวตกเจมินิดส์ (Geminids) 
วันเวลา: 13 ธ.ค.60, 22:53 
อุปกรณ์: Sony a7s camera, 21mm f/2.8 lens
ความไวแสง: ISO 6400 
ความเร็วชัตเตอร์: 15 วินาที 
สถานที่: พระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ - นภเมทนีดล ดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่
ช่างภาพ: น.อ.ฐากูร เกิดแก้ว - น.ส.ลักษมี กรูเนคค์

รอง จก.จร.ทอ. และคณะ ตรวจเยี่ยม ศวอ.ทอ.

พล.อ.ต.ชฤทธิพร คำหอม รอง ผอ.ศวอ.ทอ. 
พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ศวอ.ทอ.
ให้การต้อนรับ น.อ. พงศ์สมิทธ์ สุขรวย
และคณะ ในโอกาสตรวจเยี่ยม ศวอ.ทอ.
ณ ห้องประชุม ศวอ.ทอ. ระหว่างวันที่ ๔ -๑๕ ธ.ค.๖๐

พิธีประดับยศ แก่ข้าราชการ ศวอ.ทอ.


พล.อ.ท.สุรพล เถาปฐม ผอ.ศวอ.ทอ. เป็นประธาน
ในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่ข้าราชการ สังกัด ศวอ.ทอ.
โดยมี รอง ผอ.ศวอ.ทอ.และนขต.ศวอ.ทอ.
ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ หน้าห้องผู้บังคับบัญชา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พ.ย.๖๐

ศวอ.ทอ.เข้าร่วมชมนิทรรศการอุปกรณ์ป้องกันประเทศ
Defense&Security2017

พล.อ.ต.ชฤทธิพร คำหอม รอง ผอ.ศวอ.ทอ. และคณะ
เข้าร่วมชมนิทรรศการอุปกรณ์ป้องกันประเทศ
(Defense&Security 2017)
ณ อิมแพค เมืองทองธานี เมื่อวันพุธที่ ๘ พ.ย.๖๐

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเพ็ญสมิทธ์
เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน ทอ.ศวอ.ทอ.ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนเพ็ญสมิทธ์
รับฟังบรรยายสรุปและเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน ทอ.
ณ ห้องประชุม ศวอ.ทอ. เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ พ.ย.๖๐

การอบรมแนะนำหน่วยงานและให้ความรู้
การเป็นข้าราชการที่ดีแก่ข้าราชการ ศวอ.ทอ.


พล.อ.ต.ชฤทธิพร คำหอม รอง ผอ.ศวอ.ทอ.
เป็นประธาน ในการอบรมแนะนำหน่วยงาน
และให้ความรู้ในการดำรงตนเป็นข้าราชการที่ดี
ของกองทัพอากาศ ให้แก่ข้าราชการ ของศวอ.ทอ.
ที่บรรจุตั้งแต่ปี งป.๕๗-๖๐ ณ หอประชุม ศวอ.ทอ.
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒ พ.ย.๖๐

พิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชน
เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


พล.อ.ต.ชฤทธิพร คำหอม รอง ผอ.ศวอ.ทอ.
และพล.อ.ต.ยุทธชัย วัชรสิงห์ รอง ผอ.ศวอ.ทอ.
เป็นตัวแทน ศวอ.ทอ. เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์
เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เมื่อวันพฤห้ัสบดีที่ ๒๖ ต.ค.๖๐ ณ สนามกีฬากองทัพอากาศ
พิธีประดับยศแก่ ข้าราชการ สังกัด ศวอ.ทอ.พล.อ.ท.สุรพล เถาปฐม ผอ.ศวอ.ทอ. เป็นประธาน
ในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่ข้าราชการ สังกัด ศวอ.ทอ.
โดยมี ผอ.สวจ.ศวอ.ทอ. และนขต.ศวอ.ทอ.
ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ หน้าห้องผู้บังคับบัญชา
เมื่อวันพุธที่ ๒๕ ต.ค.๖๐

พิธีวางพานพุ่มและถวายราชสดุดี
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


พล.อ.ต.ชฤทธิพร คำหอม รอง ผอ.ศวอ.ทอ. และคณะ
เป็นตัวแทน ศวอ.ทอ. เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่ม และถวายราชสดุดี
เพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในฐานะที่ทรงเป็น " พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย "
เมื่อวันพฤห้ัสบดีที่ ๑๙ ต.ค.๖๐ ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่ห้ว
พิธีประดับยศแก่ ข้าราชการ สังกัด ศวอ.ทอ.พล.อ.ท.สราวุธ กลิ่นพันธุ์ ผอ.ศวอ.ทอ. เป็นประธาน
ในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่ข้าราชการ สังกัด ศวอ.ทอ.
โดยมี ผอ.สวจ.ศวอ.ทอ. และนขต.ศวอ.ทอ.
ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ หอประชุม ศวอ.ทอ.
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ ก.ย.๖๐

คณะครูและนจอ. ชั้นปีที่ ๑ เยี่ยมชม
ศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน ทอ.


ศวอ.ทอ. ต้อนรับคณะครูและนจอ.รุ่นที่ ๑
เข้าชมกิจการศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน ทอ. 
เมื่อวันที่ ๙ - ๑๑ ต.ค.๖๐

พิธีรับ - ส่งหน้าที่ ผอ.ศวอ.ทอ.พลอากาศเอก สราวุธ กลิ่นพันธุ์ ส่งมอบหน้าที่ผู้อำนวยการ
ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ
ให้กับ พลอากาศโท สุรพล เถาปฐม โดยมีข้าราชการ ลูกจ้าง 
และพนักงานราชการ สังกัด ศวอ.ทอ. เข้าร่วมพิธี ณ หอประชุม ศวอ.ทอ. 
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒ ต.ค.๖๐

พิธีมอบโล่ประกาศนียบัตร ให้กับผู้เกษียณอายุราชการ 
ผู้เกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ,บุคคลดีเด่น และกิจกรรม ๕ส. พล.อ.ท.สราวุธ กลิ่นพันธุ์ ผอ.ศวอ.ทอ. เป็นประธาน
ในพิธีมอบโล่ประกาศนียบัตร ให้กับผู้เกษียณอายุราชการ
ผู้เกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ,บุคคลดีเด่น และกิจกรรม ๕ส. 
ประจำปี ๒๕๕๙โดยมี ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ศวอ.ทอ.
ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ หอประชุม ศวอ.ทอ.
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ก.ย.๖๐

นายทหารชั้นผู้ใหญ่ร่วมปลูกต้นไม้ นายทหารชั้นผู้ใหญ่ ร่วมปลูกต้นไม้ 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ก.ย.๖๐ ณ บริเวณ ศวอ.ทอ.

ศวอ.ทอ. ฝึกอบรมเสริมสร้างวินัยทางทหารศวอ.ทอ. ฝึกอบรมเสริมสร้างวินัยทางทหาร
ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ 
ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๒๒ ก.ย. ๖๐พิธีประดับยศแก่ ข้าราชการ สังกัด ศวอ.ทอ.พล.อ.ท.สราวุธ กลิ่นพันธุ์ ผอ.ศวอ.ทอ. เป็นประธาน
ในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่ข้าราชการ สังกัด ศวอ.ทอ.
โดยมี ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ศวอ.ทอ.
ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ หอประชุม ศวอ.ทอ.
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ กันยายน ๖๐วันคล้ายวันสถาปนา ศวอ.ทอ. ประจำปี ๖๐


ผอ.ศวอ.ทอ.และนขต.ศวอ.ทอ.
ร่วมแสดงความยินดีแก่ รอง ผอ.ศวอ.ทอ.


พล.อ.ท.สราวุธ กลิ่นพันธุ์ ผอ.ศวอ.ทอ.และ นขต.ศวอ.ทอ.
เข้าร่วมแสดงความยินดีแก่ รอง ผอ.ศวอ.ทอ.
ณ หอประชุม ศวอ.ทอ. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๗ สิงหาคม ๖๐

พิธีประดับยศแก่ ข้าราชการ สังกัด ศวอ.ทอ.


พล.อ.ท.สราวุธ กลิ่นพันธุ์ ผอ.ศวอ.ทอ. เป็นประธาน
ในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่ข้าราชการ สังกัด ศวอ.ทอ.
โดยมี ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ศวอ.ทอ.
ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ หอประชุม ศวอ.ทอ.
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ สิงหาคม ๖๐

คณะครูกศน.อำเภอบ้านหม้อ และประชาชน
เยี่ยมชมกิจการสนามบินเล็ก ทอ.


ศวอ.ทอ. ให้การต้อนรับ
คณะครูศูนย์การศึกษานอกระบบอำเภอบ้านหม้อ
และประชาชนเข้ารับฟังบรรยายสรุป และเยี่ยมชมกิจการ
ศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน ทอ. 
เมื่อวันอังคารที่ ๑ ส.ค.๖๐

คณอก.พัฒนางานด้านสวัสดิการ ทอ.
ตรวจเยี่ยม กิจการสนามบินเล็ก ทอ.


พล.อ.ท.สราวุธ กลิ่นพันธุ์ ผอ.ศวอ.ทอ. ให้การต้อนรับ
พล.อ.อ.เผด็จ วงษ์ปิ่นแก้ว ปธ.คปษ.ทอ. /
ประธาน คณอก.พัฒนางานด้านสวัสดิการ ทอ. และคณะ
ตรวจเยี่ยมกิจการสนามบินเล็ก ทอ. และ กิจการ
สวัสดิการจัดตลาดต้นไม้ ทอ. ทุ่งสีกัน

ณ หอประชุม ศวอ.ทอ. เมื่อวันพุธที่ ๑๙ ก.ค.๖๐

พิธีปิดการอบรมโครงการสร้างองค์ความรู้
ให้กับนักวิจัยมือใหม่ รุ่นที่ ๑


พล.อ.ต. สุรพล เถาปฐม รอง ผอ.ศวอ.ทอ. เป็นประธานในพิธีปิด
การอบรมโครงการสร้างองค์ความรู้ให้กับนักวิจัยมือใหม่ รุ่นที่ ๑
ณ หอประชุม ศวอ.ทอ. เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ ก.ค.๖๐


ข้าราชการ ศวอ.ทอ. ร่วมอวยพร
เนื่องในวันคล้ายวันเกิด รอง ผอ.ศวอ.ทอ.


น.อ.นพนันท์ เกิดศิริ ผอ.กสย.ศวอ.ทอ.
นำข้าราชการ ศวอ.ทอ. เข้าร่วมอวยพร
เนื่องในวันคล้ายวันเกิด พล.อ.ต.สุรพล เถาปฐม
เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ ก.ค.๖๐


พิธีประดับยศแก่ ข้าราชการ สังกัด ศวอ.ทอ.


พล.อ.ท.สราวุธ กลิ่นพันธุ์ ผอ.ศวอ.ทอ. เป็นประธาน
ในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่ข้าราชการ สังกัด ศวอ.ทอ.
โดยมี ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ศวอ.ทอ.
ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ หอประชุม ศวอ.ทอ.
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๖ ก.ค.๖๐


กิจกรรมตรวจ ๕ ส.

คณะกรรมการ ทำการตรวจ ๕ ส. ของนขต.ศวอ.ทอ.
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๖ ก.ค.๖๐


ชาวศวอ.ทอ. ร่วมกันปลูกต้นไม้

พล.อ.ท.สราวุธ กลิ่นพันธุ์ ผอ.ศวอ.ทอ. นำคณะ
ข้าราชการ ลูกจ้่าง และพนักงานราชการ ศวอ.ทอ.
ร่วมปลูกต้นไม้ ณ บริเวณ ศวอ.ทอ. เมื่อวันพุธที่ ๕ ก.ค.๖๐

 

พิธีเปิดการอบรมโครงการสร้างองค์ความรุ้
ให้กับนักวิจัยมือใหม่ รุ่นที่ ๑


พล.อ.ต. สุรพล เถาปฐม รอง ผอ.ศวอ.ทอ. เป็นประธานในพิธีเปิด
การอบรมโครงการสร้างองค์ความรู้ให้กับนักวิจัยมือใหม่ รุ่นที่ ๑
ณ หอประชุม ศวอ.ทอ. ระหว่างวันที่ ๓ - ๗ ก.ค.๖๐


ศวอ.ทอ. ให้การต้อนรับ คณะจเรทหารอากาศ


พล.อ.ต. สุรพล เถาปฐม รอง ผอ.ศวอ.ทอ. พร้อมด้วย
พล.อ.ต. ชฤทธิพร คำหอม รอง ผอ.ศวอ.ทอ. และ นขต.ศวอ.ทอ.
ให้การต้อนรับ น.อ.พงศ์สมิทธ์ สุขรวย รอง จก.จร.ทอ. และคณะ
ในโอกาสตรวจความคืบหน้า ฯ ณ ศวอ.ทอ.
ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๖ มิ.ย.๖๐


ผบ.ทอ. ตรวจเยี่ยม ศวอ.ทอ.


พล.อ.อ. จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ และคณะ
ตรวจเยี่ยม ศวอ.ทอ. โดยมี พล.อ.ท.สราวุธ กลิ่นพันธุ์ ผอ.ศวอ.ทอ.
ข้าราชการ ลูกจ้าง
และพนักงานราชการ ศวอ.ทอ. ให้การต้อนรับ
เมื่อวันพุธที่ ๗ มิ.ย.๖๐


พิธีมอบทุนการศึกษาบุตร
ข้าราชการของศวอ.ทอ. ประจำปี ๖๐


พล.อ.ท. สราวุธ กลิ่นพันธุ์ ผอ.ศวอ.ทอ. เป็นประธาน
ในพิธีมอบทุนการศึกษาบุตร ข้าราชการ ลูกจ้าง 
และพนักงานราชการ ศวอ.ทอ. ประจำปี ๖๐
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒ มิ.ย.๖๐


คณะอาจารย์ และนนอ. ชั้นปีที่ ๓-๕ วด.
ดูงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีอากาศยานไร้นักบิน


ศวอ.ทอ. ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์ และนนอ. ชั้นปีที่ ๓-๕
สาขา วัสดุศาสตร์ทางการทหาร และอากาศยาน
ดูงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีอากาศยานไร้นักบิน
ณ ศวอ.ทอ. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑ มิ.ย.๖๐


พิธีประดับยศแก่ ข้าราชการ สังกัด ศวอ.ทอ.


พล.อ.ท.สราวุธ กลิ่นพันธุ์ ผอ.ศวอ.ทอ. เป็นประธาน
ในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่ข้าราชการ สังกัด ศวอ.ทอ.
โดยมี ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ศวอ.ทอ.
ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ หอประชุม ศวอ.ทอ.
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑ มิ.ย.๖๐


ผบ.ศลภ.คปอ. และคณะ
ดูงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีอากาศยานไร้นักบิน


ศวอ.ทอ. ให้การต้อนรับ ผบ.ศลภ.คปอ. และคณะ
ดูงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีอากาศยานไร้นักบิน
ณ ศวอ.ทอ. เมื่อวันอังคารที่ ๓๐ พ.ค.๖๐


ศวอ.ทอ. ฝึกอบรมเสริมสร้างวินัยทางทหาร


ศวอ.ทอ. ฝึกอบรมเสริมสร้างวินัยทางทหาร
ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ 
ระหว่างวันที่ ๒๒ พ.ค. - ๒ มิ.ย. ๖๐


พิธีมอบทุนการศึกษาบุตร
ข้าราชการของศวอ.ทอ. ประจำปี ๖๐


พล.อ.ท. สราวุธ กลิ่นพันธุ์ ผอ.ศวอ.ทอ. เป็นประธาน
ในพิธีมอบทุนการศึกษาบุตร ข้าราชการ ลูกจ้าง 
และพนักงานราชการ ศวอ.ทอ. ประจำปี ๖๐
ณ หอประชุม ศวอ.ทอ. เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๑ พ.ค.๖๐


การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ของกำลังพล ศวอ.ทอ.
ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๖๐ 


ศวอ.ทอ.ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ของ ข้าราชการ 
ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ศวอ.ทอ. 
ณ บริเวณหอประชุม ศวอ.ทอ.
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ พ.ค.๖๐


ประชาสัมพันธ์การฌาปนกิจสงเคราะห์ ทอ.


การฌาปนกิจสงเคราะห์ ทอ. ได้มีการรณรงค์ให้ข้าราชการ
ลูกจ้าง พนักงานราชการ ศวอ.ทอ. ได้ทราบถึงการรับสมาชิกใหม่
และได้ให้สมาชิกได้ตรวจสอบข้อมูลทะเบียนประวัติ
ณ หอประชุม ศวอ.ทอ. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พ.ค.๖๐

ศวอ.ทอ.ร่วมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐


พล.อ.ท.สราวุธ กลิ่นพันธุ์ ผอ.ศวอ.ทอ. นำคณะ
ข้าราชการ ลูกจ้่าง พนักงานราชการ ศวอ.ทอ.
ร่วมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐
ณ บริเวณ ศวอ.ทอ. เมื่อวันพุธที่ ๑๗ พ.ค.๖๐


พิธีส่งมอบ บ.เป้าบินพิสัยกลาง
ที่มีสมรรถนะเทียบเท่า Snipe mk- 5


การนำผลงานที่เกิดจากการวิจัยพัฒนา ไปสู่การนำไปใช้ได้จริง
ในการฝึกครั้งนี้ เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการทางยุทธการ
จึงนับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อกองทัพอากาศ ซึ่งในการนี้
ศวอ.ทอ. ได้มอบ บ.เป้าบินพิสัยกลางที่มีสมรรถนะเทียบเท่า
SNIPE MK-5ให้แก่หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เพื่อใช้
เป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินการฝึกประจำปี
เมื่อวันอังคารที่ ๙ พ.ค.๖๐ ณ หอประชุม ศวอ.ทอ.


พิธีประดับยศแก่ ข้าราชการ สังกัด ศวอ.ทอ.


พล.อ.ท.สราวุธ กลิ่นพันธุ์ ผอ.ศวอ.ทอ. เป็นประธาน
ในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่ข้าราชการ สังกัด ศวอ.ทอ.
โดยมี ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ศวอ.ทอ.
ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ หอประชุม ศวอ.ทอ.
เมื่อวันอังคารที่ ๙ พ.ค.๖๐


พิธีปิดหลักสูตรนชค. ระดับนายทหารประทวน รุ่นที่ ๖


พล.อ.ต.ชฤทธิพร คำหอม รอง ผอ.ศวอ.ทอ. 
เป็นประธานในพิธีปิดหลักสูตร นิวเคลียร์ ชีวะ เคมี 
ระดับนายทหารประทวน รุ่นที่ ๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๔ พ.ค.๖๐
ณ หอประชุม ศวอ.ทอ.

ฝึกภาคสนามหลักสูตรนชค.
ระดับนายทหารประทวน รุ่นที่ ๖


ภาคสนามหลักสูตร นิวเคลียร์ ชีวะ เคมี 
ระดับนายทหารประทวน รุ่นที่ ๖ ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๘ เม.ย. ๖๐
ณ กองบิน ๒ จว.ลพบุรี

 


จก.วท.กห. และคณะ
ตรวจเยี่ยม ศวอ.ทอ.


พล.อ.ท.สราวุธ กลิ่นพันธุ์ ผอ.ศวอ.ทอ. พร้อมด้วย
นขต.ศวอ.ทอ. ให้การต้อนรับ จก.วท.กห.
และคณะ ณ ห้องประชุม ศวอ.ทอ.
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ เม.ย.๖๐

ศวอ.ทอ. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
"ครอบครัวข้าราชการ ศวอ.ทอ. ร่วมใจห่างไกลเอดส์ "


น.อ. รัฐ วะนะศุข ผอ.กวศ.ศวอ.ทอ. เป็นผู้แทน ผอ.ศวอ.ทอ.
กล่าวเปิดงานสัมมนา เชิืงปฏิบัติการ เรื่อง
"ครอบครัวข้าราชการ ศวอ.ทอ. ร่วมใจห่างไกลเอดส์"
พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ศวอ.ทอ.
เข้าร่วมฟังสัมมนา ฯ ณ หอประชุม ศวอ.ทอ.
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ เม.ย.๖๐


ศวอ.ทอ.จัดศึกษาดูงานผู้ป่วยเอดส์ระยะสุดท้ายพล.อ.ต.ชฤทธิพร คำหอม รอง ผอ.ศวอ.ทอ. นำคณะ
ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ศวอ.ทอ.
เข้าศึกษาดูงานผู้ป่วยเอดส์ระยะสุดท้าย
ณ วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี
เมื่อวันพุธที่ ๑๙ เม.ย.๖๐


ศวอ.ทอ. ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ปี๖๐


ศวอ.ทอ. ร่วมสืบสารประเพณีสงกรานต์ ปี๖๐
พล.อ.ท.สราวุธ กลิ่นพันธุ์ ผอ.ศวอ.ทอ. นำคณะ
ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ศวอ.ทอ.
เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสงกรานต์
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๑ เม.ย. ๖๐


พิธีรับฟังสาร ผบ.ทอ.เนื่องในวันกองทัพอากาศ


พล.อ.ท.สราวุธ กลิ่นพันธุ์ ผอ.ศวอ.ทอ. อ่านสาร
ผู้บัญชาการทหารอากาศ เนื่องในวันกองทัพอากาศ
ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ศวอ.ทอ.รับฟัง
ณ หอประชุม ศวอ.ทอ. เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ เม.ย.๖๐


พิธีมอบรางวัลสิ่งประดิษฐ์คิดค้นและบทความทางวิชาการ

พล.อ.ท.สราวุธ กลิ่นพันธุ์ ผอ.ศวอ.ทอ. เข้าร่วมพิธี
และกล่าวรายงานผู้เข้ารับรางวัลการเขียนเอกสารงานวิจัย
ประจำปี ๖๐ เพื่อเข้ารับมอบโล่รางวัลกับ ผบ.ทอ.
ณ ห้องรับรอง ทอ. เมื่อศุกร์ที่ ๗ เม.ย.๖๐


พิธีมอบประกาศนียบัตรพร้อมทุนสนับสนุนการศึกษา


พล.อ.ท.สราวุธ กลิ่นพันธุ์ ผอ.ศวอ.ทอ. ทำพิธีมอบประกาศนียบัตร
พร้อมทุนสนับสนุนการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาให้แก่
เจ้าของผลงานประดิษฐ์คิดค้น และบทความทางวิชาการ ปี๖๐
ณ ห้องรับรอง ทอ. เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ เม.ย.๖๐


พิธีเปิดหลักสูตรนชค. ระดับนายทหารประทวน รุ่นที่ ๖


พล.อ.ต.ชฤทธิพร คำหอม รอง ผอ.ศวอ.ทอ.
เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตร นิวเคลียร์ ชีวะ เคมี
ระดับนายทหารประทวน รุ่นที่ ๖ เมื่อวันพุธที่ ๘ มี.ค.๖๐
ณ หอประชุม ศวอ.ทอ.

ศวอ.ทอ.จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน


พล.อ.ท.สราวุธ กลิ่นพันธุ์ ผอ.ศวอ.ทอ. พร้อมด้วย
ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ศวอ.ทอ.
ร่วมกันปลูกป่าชายเลน เนื่องในกิจกรรม ต้านยาเสพติด
เมื่อวันพุธที่ ๒๒ ก.พ.๖๐ ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า จ.สมุทรปราการ


ศวอ.ทอ.จัดฟังบรรยายการจัดการองค์ความรู้ KM


พล.อ.ต.ชฤทธิพร คำหอม รอง ผอ.ศวอ.ทอ.
เป็นประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
ขับเคลื่อน ศวอ.ทอ. ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
นวัตกรรม และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ (KM) และได้รับเกียรติ
จากวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการความรู้
มาบรรยายให้แก่ ข้าราชการ ศวอ.ทอ.
เมื่อวันพุธที่ ๑๕ ก.พ.๖๐ ณ หอประชุม ศวอ.ทอ.


ศวอ.ทอ. ฝึกอบรมเสริมสร้างวินัยทางทหารศวอ.ทอ. ฝึกอบรมเสริมสร้างวินัยทางทหาร
ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ศวอ.ทอ.

พิธีประดับยศแก่ ข้าราชการ สังกัด ศวอ.ทอ.

พล.อ.ท.สราวุธ กลิ่นพันธุ์ ผอ.ศวอ.ทอ. เป็นประธาน
ในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่ข้าราชการ สังกัด ศวอ.ทอ.
โดยมี ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ศวอ.ทอ.
ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ ลานอเนกประสงค์ บก.ศวอ.ทอ.
เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ ม.ค.๖๐


ศวอ.ทอ. ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ปี๖๐


ศวอ.ทอ. ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี๖๐
ในส่วนของกองทัพอากาศ เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๔ ม.ค.๖๐
ณ สนามบินเล็ก ทอ. (ทุ่งสีกัน)


ปลัดบัญชีทหารอากาศ และคณะตรวจเยี่ยมศวอ.ทอ.

พล.อ.ท.สราวุธ กลิ่นพันธุ์ ผอ.ศวอ.ทอ. พร้อมด้วย
พล.อ.ต. สุรพล เถาปฐม พล.อ.ต.ชฤทธิพร คำหอม
และ นขต.ศวอ.ทอ. ให้การต้อนรับปลัดบัญชีทหารอากาศ
และคณะ ณ ห้องประชุม ศวอ.ทอ.
เมื่อวันศุกร์ที่ ๖ ม.ค๖๐


ศวอ.ทอ.ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง
เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๐

พล.อ.ท.สราวุธ กลิ่นพันธุ์ ผอ.ศวอ.ทอ. พร้อมด้วย
พล.อ.ต. สุรพล เถาปฐม และ พล.อ.ต.ชฤทธิพร คำหอม
ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง
พร้อมด้วยข้าราชการ ศวอ.ทอ. ร่วมอวยพร ผอ.ศวอ.ทอ.
เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๐ ณ บริเวณ บก.ศวอ.ทอ.
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๕ ม.ค๖๐

ผอ.ศวอ.ทอ. มอบข้าวสาร แก่ข้าราชการ ศวอ.ทอ.
เนื่องในวันคล้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่


พล.อ.ท.สราวุธ กลิ่นพันธุ์ ผอ.ศวอ.ทอ. มอบข้าวสาร แก่
ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ศวอ.ทอ.
ณ บริเวณอาคาร บก.ศวอ.ทอ.
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ธ.ค.๕๙


ข้าราชการ สวจ.ศวอ.ทอ. ร่วมอวยพร
เนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่


พล.อ.ต.สฤษดิ์พร สุนทรกิจ ผอ.สวจ.ศวอ.ทอ.
นำข้าราชการ สวจ.ศวอ.ทอ. เข้าร่วมอวยพรเนื่องใน
วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ แก่ พล.อ.ต.ชฤทธิพร คำหอม
และ พล.อ.ต.สุรพล เถาปฐม เมื่อวันพุธที่ ๒๙ ธ.ค.๕๙

 

กิจกรรมดาราศาสตร์ตามพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สำหรับนักเรียนทหารสามเหล่าทัพและนิสิตนักศึกษา


พล.อ.ท.ชนิด สุขวรรณ์ ร่วมเดินทางกับคณะ
เข้าร่วมกิจกรรมดาราศาสตร์ตามพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สำหรับนักเรียนทหารสามเหล่าทัพ และนิสิตนักศึกษา
ณ สร.ดน.คปอ. อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๔ ธ.ค.๕๙
ศวอ.ทอ. ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด


พล.อ.ต.ชฤทธิพร คำหอม รอง ผอ.ศวอ.ทอ. เป็นประธาน
ในกิจกรรม ศวอ.ทอ.ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด โดยมี
ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ศวอ.ทอ.
เข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุม ศวอ.ทอ.
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ธ.ค.๕๙

ประชาสัมพันธ์กิจการด้านศูนย์การเรียนรู้
พลังงานทดแทน ทอ.

น.อ.ชูชีพ จันทอง รอง ผอ.กวศ.ศวอ.ทอ. และคณะ
ศึกษาและประชาสัมพันธ์กิจการ
ด้านศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน ทอ.
ณ กองบิน ๔๑ จังหวัด เชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๐ - ๒๒ ธ.ค.๕๙

พิธีประดับยศแก่ ข้าราชการ สังกัด ศวอ.ทอ.

พล.อ.ท.สราวุธ กลิ่นพันธุ์ ผอ.ศวอ.ทอ. เป็นประธาน
ในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่ข้าราชการ สังกัด ศวอ.ทอ.
โดยมี ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ศวอ.ทอ.
ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ หอประชุม ศวอ.ทอ.
เมื่อวันศุกร์ที่ ๙ ธ.ค.๕๙

พิธีประดับยศแก่ ข้าราชการ สังกัด ศวอ.ทอ.

พล.อ.ท.สราวุธ กลิ่นพันธุ์ ผอ.ศวอ.ทอ. เป็นประธาน
ในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่ข้าราชการ สังกัด ศวอ.ทอ.
โดยมี ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ศวอ.ทอ.
ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ หอประชุม ศวอ.ทอ.
เมื่อวันศุกร์ที่ ๙ ธ.ค.๕๙

ศวอ.ทอ. ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


พล.อ.ท.สราวุธ กลิ่นพันธุ์ ผอ.ศวอ.ทอ.
พล.อ.ต.สุรพล เถาปฐม รอง ผอ.ศวอ.ทอ.
พล.อ.ต.ชฤทธิพร คำหอม รอง ผอ.ศวอ.ทอ.
และข้าราชการศวอ.ทอ. ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร
โดยร่วมทำบุญตักบาตร ณ บริเวณ ลานหน้า บก.ทอ.
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑ ธ.ค.๕๙

ศวอ.ทอ. ช่วยเหลือชาวนาจำหน่ายข้าวหอมมะลิ


พล.อ.ท.สราวุธ กลิ่นพันธุ์ ผอ.ศวอ.ทอ. และคณะ
รับมอบข้าวหอมมะลิจาก จังหวัดอุบลราชธานี
เพื่อเป็นการช่วยเหลือชาวนาที่กำลังประสพปัญหา
ราคาข้าวสารที่ตกต่ำอยู่ในขณะนี้ พร้อมจำหน่าย
ให้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ
ภายในหน่วย และพื้นที่โดยรอบ ในราคาย่อมเยา
ณ ห้องอาหาร ศวอ.ทอ. เมื่อวันจันทร์๋ที่ ๒๑ พ.ย.๕๙


จก.ชอ. เยี่ยมชมกิจการ ศวอ.ทอ.


พล.อ.ท.สราวุธ กลิ่นพันธุ์ ผอ.ศวอ.ทอ. และคณะ
ให้การต้อนรับ จก.ชอ. และคณะ
ณ ที่ตั้งบางซื่อ (กสอ.ศวอ.ทอ.)
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ พ.ย.๕๙


การทดสอบสมรรถภาพทางกายกำลังพลของ ศวอ.ทอ.
ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๖๐ ศวอ.ทอ.ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ของ ข้าราชการ
ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ศวอ.ทอ.
ณ บริเวณหอประชุม ศวอ.ทอ.
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พ.ย.๕๙
ผอ.ศวอ.ทอ. และคณะ ร่วมกับคณะ จก.วท.กห.
ติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลโครงการรถต้นแบบพล.อ.ท.สราวุธ กลิ่นพันธุ์ ผอ.ศวอ.ทอ. และคณะ
ร่วมกับคณะ จก.วท.กห. เพื่อติดตามความก้าวหน้า
และประเมินผลโครงการวิจัยและพัฒนารถต้นแบบ
สะเทินน้ำสะเทินบกความเร็วสูง และเยี่ยมชมขีดความสามารถ
ณ บริษัท เอส.เอส.เอส. ออโตโมทีฟ อินดัสตรี จำกัด
เมื่อวันพุธที่ ๑๖ พ.ย.๕๙

ศวอ.ทอ.ร่วมรับชมถ่ายทอดงาน "ทอ.รวมพลัง
สร้างสรรค์ความดี มีคุณภาพ สืบสานปณิธานพ่อหลวง"ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ศวอ.ทอ.
ร่วมรับชมการถ่ายทอดงาน "ทอ. รวมพลัง สร้างสรรค์ความดี
มีคุณภาพ สืบสารปณิธานพ่อหลวง " ผ่านระบบเคเบิ้ลทีวี ของทอ.
เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ ห้องประชุม กวศ.ศวอ.ทอ. เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๔ พ.ย.๕๙

คณะอาจารย์และนักเรียนนายเรืออากาศ
เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน ทอ.พล.อ.ท.สราวุธ กลิ่นพันธุ์ ผอ.ศวอ.ทอ. ให้การต้อนรับ
คณะอาจารย์ และนนอ. ชั้นปีที่ ๓ - ๔ สาขาวิศวกรรมอากาศยาน
รับฟังบรรยายสรุปและศึกษาดูงาน ศวอ.ทอ.
ณ ห้องประชุม ศวอ.ทอ. เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ พ.ย.๕๙

คณะอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต
เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน ทอ.พล.อ.ต.ชฤทธิพร คำหอม รอง ผอ.ศวอ.ทอ. ให้การต้อนรับ
คณะอาจารย์ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต รับฟังบรรยายสรุป
และเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน ทอ.
ณ ห้องประชุม ศวอ.ทอ. เมื่อวันพุธที่ ๙ พ.ย.๕๙

พิธีประดับยศแก่ ข้าราชการ สังกัด ศวอ.ทอ.พล.อ.ท.สราวุธ กลิ่นพันธุ์ ผอ.ศวอ.ทอ. เป็นประธาน
ในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่ข้าราชการ สังกัด ศวอ.ทอ.
โดยมี ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ศวอ.ทอ.
ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ หอประชุม ศวอ.ทอ.
เมื่อวันอังคารที่ ๘ พ.ย.๕๙

คณะศวอ.ทอ. เข้าศึกษาดูงาน
สถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์พล.อ.ต.ชฤทธิพร คำหอม รอง ผอ.ศวอ.ทอ. พร้อมคณะ
เข้าศึกษาดูงานที่สถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์
ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓ พ.ย.๕๙

พิธีเปิดโครงการพัฒนาความสามารถใน
การใช้ภาษาอังกฤษของ กำลังพล ศวอ.ทอ.พล.อ.ต.ชฤทธิพร คำหอม รอง ผอ.ศวอ.ทอ. เป็นประธาน
ในการเปิดโครงการพัฒนาความสามารถใน
การใช้ภาษาอังกฤษของ กำลังพล ศวอ.ทอ.
ณ ห้องเรียน รร.เหล่าวิทยาศาสตร์ กวศ.ศวอ.ทอ.
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ต.ค.๕๙

คณะอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เยี่ยมชม ศวอ.ทอ.พล.อ.ต.ชฤทธิพร คำหอม รอง ผอ.ศวอ.ทอ. ให้การต้อนรับ
คณะอาจารย์ และนักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
รับฟังบรรยายสรุป และเยี่ยมชม ศวอ.ทอ.
ณ ห้องประชุม ศวอ.ทอ. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ต.ค.๕๙
ศวอ.ทอ. ร่วมงานเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ


พล.อ.ต.ชฤทธิพร คำหอม รอง ผอ.ศวอ.ทอ. เป็นผู้แทน ผบ.ทอ.
วางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔
เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เมื่อวันพุธที่ ๑๙ ต.ค.๕๙

ศวอ.ทอ. ลงนามถวายคำอาลัย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศพล.อ.ท.สราวุธ กลิ่นพันธุ์ ผอ.ศวอ.ทอ. พร้อมด้วย
ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ศวอ.ทอ.
ร่วมลงนามถวายคำอาลัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในพระบรมโกศ ณ ห้องรับรอง ทอ.
เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ ต.ค.๕๙

การแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ครั้งที่ ๑๕พล.อ.ต.ชฤทธิพร คำหอม รอง ผอ.ศวอ.ทอ.
เป็นผู้แทน ผบ.ทอ. ในการมอบรางวัลการแข่งขัน
จรวดขวดน้ำระดับประเทศ ครั้งที่ ๑๕ ณ สนามบินเล็ก ทอ.
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔ ต.ค.๕๙

คณะครูและนักเรียนจ่าอากาศ 
เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน ทอ.พล.อ.ท.สราวุธ กลิ่นพันธุ์ ผอ.ศวอ.ทอ.ให้การต้อนรับ
คณะครูและนักเรียนจ่าอากาศ ชั้นปีที่ ๑
รับฟังบรรยายสรุป และเยี่ยมชมกิจการ
ศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน ทอ. 
ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๒ ต.ค.๕๙

พิธีประดับยศแก่ ข้าราชการ สังกัด ศวอ.ทอ.พล.อ.ท.สราวุธ กลิ่นพันธุ์ ผอ.ศวอ.ทอ. เป็นประธาน
ในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่ข้าราชการ สังกัด ศวอ.ทอ.
โดยมี ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ศวอ.ทอ.
ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ หอประชุม ศวอ.ทอ.
เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ ต.ค.๕๙

ผอ.ศวอ.ทอ. เข้าร่วมพิธีส่งมอบระบบอากาศยานไร้นักบินพล.อ.ท.สราวุธ กลิ่นพันธุ์ ผอ.ศวอ.ทอ. เข้าร่วมพิธีส่งมอบ
ระบบอากาศยานไร้นักบินต้นแบบ ประเภทยุทธวิธี ระยะกลาง
ให้แก่ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)
เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ ก.ย.๕๙

พิธีมอบโล่ประกาศนียบัตร ให้กับผู้เกษียณอายุราชการ
ผู้เกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ,บุคคลดีเด่น และกิจกรรม ๕ส.พล.อ.ท.สราวุธ กลิ่นพันธุ์ ผอ.ศวอ.ทอ. เป็นประธาน
ในพิธีมอบโล่ประกาศนียบัตร ให้กับผู้เกษียณอายุราชการ
ผู้เกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ,บุคคลดีเด่น และกิจกรรม ๕ส.
ประจำปี ๒๕๕๙โดยมี ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ศวอ.ทอ.
ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ หอประชุม ศวอ.ทอ.
เมื่อวันศุกร์ที ๒๓ ก.ย.๕๙

พิธีประดับยศแก่ ข้าราชการ สังกัด ศวอ.ทอ.พล.อ.ท.สราวุธ กลิ่นพันธุ์ ผอ.ศวอ.ทอ. เป็นประธาน
ในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่ข้าราชการ สังกัด ศวอ.ทอ.
โดยมี ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ศวอ.ทอ.
ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ หอประชุม ศวอ.ทอ.
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ก.ย.๕๙
ศวอ.ทอ. จัดสัมมนาสัญญาณรบกวน
และการส่งสัญญาณด้วยวิธี Frequency Hoppingพล.อ.ต.ชฤทธิพร คำหอม รอง ผอ.ศวอ.ทอ. เป็นผู้แทน
ผอ.ศวอ.ทอ. พร้อมคณะ สวจ.ศวอ.ทอ. จัดประชุม
สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง สัญญาณรบกวน และการส่งสัญญาณ
ด้วยวิธี Frequency Hopping เมื่อวันพุธที่ ๒๑ ก.ย.๕๙
ณ โรงแรม เดอะลีลา รีสอร์ทแอนด์สปา พัทยา จว.ชลบุรี

ประธานคณะที่ปรึกษา ทอ. และนายทหารชั้นผู้ใหญ่
ร่วมทำบุญตักบาตร และปลูกต้นไม้ พล.อ.อ.สุทธิพันธ์ กฤษณคุปต์ ประธานคณะที่ปรึกษา ทอ.
พร้อมด้วย นายทหารชั้นผู้ใหญ่ ร่วมทำบุญตักบาตร และปลูกต้นไม้
เมื่อวันพุธที่ ๒๑ ก.ย.๕๙ ณ ศวอ.ทอ.

วันคล้ายวันสถาปนา ศวอ.ทอ. ประจำปี ๕๙


ศวอ.ทอ. ร่วมงาน Crimson Viper 2016


พล.อ.ท.สราวุธ กลิ่นพันธุ์ ผอ.ศวอ.ทอ.
และ พล.อ.ต.ชฤทธิพร คำหอม รอง ผอ.ศวอ.ทอ. พร้อมคณะ
นขต.ศวอ.ทอ. เข้าชมนิทรรศการ " Crimson Viper 2016"
เมื่อวันศุกร์ที่ ๙ ก.ย.๕๙ ณ ค่ายอดิศร จว.สระบุรี


ศวอ.ทอ. ร่วมงาน นาวีวิจัย 2016

พล.อ.ต.สุรพล เถาปฐม รอง ผอ.ศวอ.ทอ. เป็นผู้แทน ผอ.ศวอ.ทอ.
พร้อมคณะ นขต.ศวอ.ทอ. เข้าร่วมชมนิทรรศการ "นาวีวิจัย 2016"
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ ส.ค.๕๙ ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ


พิธีประดับยศแก่ ข้าราชการ สังกัด ศวอ.ทอ.

พล.อ.ท.สราวุธ กลิ่นพันธุ์ ผอ.ศวอ.ทอ. เป็นประธาน
ในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่ข้าราชการ สังกัด ศวอ.ทอ.
โดยมี ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ศวอ.ทอ.
ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ หอประชุม ศวอ.ทอ.
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ ส.ค.๕๙


ศวอ.ทอ.ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ

พล.อ.ท.สราวุธ กลิ่นพันธุ์ ผอ.ศวอ.ทอ. ,พล.อ.ต.สุรพล เถาปฐม
และพล.อ.ต.ชฤทธิพร คำหอม พร้อมด้วย น.ชั้นผู้ใหญ่ ศวอ.ทอ.
ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ศวอ.ทอ. ร่วมกิจกรรม
ปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ
๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๑๐ ส.ค.๕๙ ณ ศวอ.ทอ.อดีต ผอ.ศวอ.ทอ. ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้

พล.อ.อ.อภิศักดิ์ บุญเผื่อน ,พล.อ.อ.เมธา สังขวิจิตร
และพล.อ.ท.โสภณ สรรพนุเคราะห์ อดีต ผอ.ศวอ.ทอ.ร่วมทำ
กิจกรรมปลูกต้นไม้ กับ พล.อ.ท.สราวุธ กลิ่นพันธุ์ ผอ.ศวอ.ทอ.
และข้าราชการ ศวอ.ทอ. เมื่อวันพุธที่ ๓ ส.ค.๕๙ ณ ศวอ.ทอ.


กิจกรรมดาราศาสตร์ตามพระราชดำริฯ

ศวอ.ทอ. จัดอบรมกิจกรรมดาราศาสตร์ ตามพระราชดำริฯ
สำหรับนักเรียนทหารสามเหล่าทัพ และนักศึกษาจาก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี พล.อ.ต.ชนิด สุขวรรณ์
และ น.อ.ฐากูล เกิดแก้ว ระหว่างวันที่ ๓๐ -๓๑ ก.ค.๕๙
ณ กองบิน ๑ จว.นครราชสีมา


คณะข้าราชการ สังกัดกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน และคณาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน ทอ.


น.อ.รัฐ วะนะสุข เป็นผู้แทน ผอ.ศวอ.ทอ. ต้อนรับ
คณะข้าราชการ สังกัดกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน และคณาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เข้าเยี่ยมชมกิจการศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน ทอ. 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ก.ค.๕๙


จก.จร.ทอ. และคณะ ตรวจเยี่ยม ศวอ.ทอ.


พล.อ.ท.สราวุธ กลิ่นพันธุ์ ผอ.ศวอ.ทอ. 
พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ศวอ.ทอ.
ให้การต้อนรับ พล.อ.ต.ปรีชา ชมบุญ จก.จร.ทอ.
และคณะ ในโอกาสตรวจเยี่ยม ศวอ.ทอ.
ณ ห้องประชุม ศวอ.ทอ. ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๙ ก.ค.๕๙


กิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้
เรื่อง สถานีรับสัญญาณดาวเทียม


..ฐากูร เกิดแก้ว นำคณะ
เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้
เรื่อง สถานีรับสัญญาณดาวเทียม
ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรม GISTDA
อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี
ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๖ ก.ค.๕๙


พิธีประดับยศแก่ ข้าราชการ สังกัด ศวอ.ทอ.


พล.อ.ท.สราวุธ กลิ่นพันธุ์ ผอ.ศวอ.ทอ. เป็นประธาน
ในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่ข้าราชการ สังกัด ศวอ.ทอ.
โดยมี ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ศวอ.ทอ.
ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ หอประชุม ศวอ.ทอ.
เมื่อศุกร์ที่ ๒๒ ก.ค.๕๙


ผอ.ศวอ.ทอ.ตรวจเยี่ยม การฝึกอบรม
การประกอบเครื่องบินเป้าสมรรถนะ


พล.อ.ท.สราวุธ กลิ่นพันธุ์ พร้อมคณะเดินทางไปราชการ
เพื่อฝึกอบรมการประกอบเครื่องบินเป้าสมรรถนะเทียบเท่า
SNIPE MK-5 ด้วยวัสดุผสมและตรวจรับ
ณ ฝูงบิน ๒๐๖ วัฒนานคร จว.สระแก้ว
ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓ ก.ค.๕๙


ข้าราชการ ศวอ.ทอ. ร่วมอวยพร
เนื่องในวันคล้ายวันเกิด รอง ผอ.ศวอ.ทอ.พล.อ.ต.ชฤทธิพร คำหอม รอง ผอ.ศวอ.ทอ.
นำข้าราชการ ศวอ.ทอ. เข้าร่วมอวยพร
เนื่องในวันคล้ายวันเกิด พล.อ.ต.สุรพล เถาปฐม
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๑ ก.ค.๕๙

สตน.กห. ตรวจสอบโครงการผลิต
อากาศยานไร้นักบินของ ทอ.


พล.อ.ท.สราวุธ กลิ่นพันธุ์ ผอ.ศวอ.ทอ. ให้การต้อนรับ
คณะกรรมการตรวจสอบภายในระดับกระทรวง (สตน.กห.)
เพื่อรับฟังการรายงานขอบเขตการตรวจสอบ และฟังบรรยายสรุป
ความก้าวหน้าของโครงการผลิตอากาศยานไร้นักบินของ ทอ.
ณ ห้องประชุม ศวอ.ทอ. เมื่อศุกร์ที่ ๒๔ มิ.ย.๕๙

พิธีประดับยศแก่ ข้าราชาการ สังกัด ศวอ.ทอ.


พล.อ.ท.สราวุธ กลิ่นพันธุ์ ผอ.ศวอ.ทอ. เป็นประธาน
ในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่ข้าราชการ สังกัด ศวอ.ทอ.
โดยมี ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ศวอ.ทอ.
ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ หอประชุม ศวอ.ทอ.
เมื่อพุธที่ ๑๕ มิ.ย.๕๙


พิธีมอบทุนการศึกษาบุตร ข้าราชการของศวอ.ทอ. ประจำปี ๕๙

พล.อ.ท. สราวุธ กลิ่นพันธุ์ ผอ.ศวอ.ทอ. เป็นประธาน
ในพิธีมอบทุนการศึกษาบุตร ข้าราชการ ลูกจ้าง 
และพนักงานราชการ ศวอ.ทอ. ประจำปี ๕๙ 
ณ หอประชุม ศวอ.ทอ. เมื่อวันพุธที่ ๑๔ มิ.ย.๕๙


ศวอ.ทอ. ปลูกต้นไม้ ปี ๒๕๕๙

ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ศวอ.ทอ.
ร่วมกันปลูกต้นไม้ ปี ๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๘ มิ.ย.๕๙
ณ บริเวณด้านทิศเหนืออาคาร บก.ศวอ.ทอ.


การประชุมการเปิดโครงการปฏิบัติการวิจัยพลุสารดูคความชื้น

น.อ.สุรพันธ์ จรุงพันธ์ รอง ผอ.สวจ.ศวอ.ทอ. เข้าร่วมประชุม
การประชุมร่วมเปิดโครงการการปฏิบัติการวิจัยพลุ
สารดูดความชื้นเสริมการปฏิบัติการฝนหลวงเมฆอุ่น
ประจำปี ๒๕๕๙ ของ กฝษ.กษ. เมื่อวันอังคารที่ ๗ มิ.ย.๕๙
ณ ห้องประชุม ท่าอากาศยานทหาร บน.๔๑ จว.เชียงใหม่


กิจกรรมดาราศาสตร์สังเกตดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันถือศิลอด
 

กิจกรรมสังเกตดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันถือศิลอดเดือนรอมฎอน
โดยมี พล.อ.ท. มานะ  ประสพศรี รองเสนาธิการทหารอากาศ
พร้อมด้วย พล.อ.ท.ชนิด สุขวรรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
มาเปิดกิจกรรม โดยมีน.อ.พฤทธิ์ ตึกสุอินทร์ ผู้บังคับการ กองบิน ๕๖ 
ให้การต้อนรับ ณ บน.๕๖ อ.คลองหอยโข่ง จว.สงขลา
เมื่อวันที่ ๕-๖ มิ.ย.๕๙


ศวอ.ทอ.จัดบรรยายสรุปการเข้าร่วมงาน
สัมมนาอากาศยานไร้นักบิน Auvsi xponential 2016

ศวอ.ทอ.จัดบรรยายสรุปการเข้าร่วมงานสัมมนาอากาศยานไร้นักบิน
Auvsi xponential 2016 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
โดยมี พล.อ.ต.สุรพล  เถาปฐม รอง ผอ.ศวอ.ทอ.เป็นประธาน 
และมี ข้าราชการ ศวอ.ทอ., ยก.ทอ., รร.นนก., สอ.ทอ., คปอ.,
ทสส.ทอ., ชอ.และ บน.๔ เข้าร่วมฟังบรรยายสรุป 
มี พล.อ.ต.สฤษดิ์พร  สุนทรกิจ ผอ.สวจ.ศวอ.ทอ.
และ น.ต.ศศิศ  เชื้อสมบูรณ์ รอง หน.ผทอก.กกอ.ศวอ.ทอ.
เป็นผู้บรรยายสรุป เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ มิ.ย.๕๙
ณ ห้องประชุม ศวอ.ทอ.


การทดสอบสมรรถภาพทางกายกำลังพลของ ศวอ.ทอ.
ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๕๙

ศวอ.ทอ.ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ของข้าราชการ ลูกจ้าง
พนักงานราชการ ศวอ.ทอ. ณ บริเวณหอประชุม ศวอ.ทอ.
เมื่อวันพุธที่ ๑๘ พ.ค.๕๙


ศวอ.ทอ. ฝึกอบรมเสริมสร้างวินัยทางทหาร

ศวอ.ทอ. ฝึกอบรมเสริมสร้างวินัยทางทหาร
ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ 
ตั้งแต่วันที่ ๑๖ - ๒๗ พ.ค.๕๘


คณะครูและผู้เข้ารับการศึกษา หลักสูตรนายทหารส่งกำลังบำรุงชั้นต้น
รุ่นที่ ๒๑ เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน ทอ.

น.อ.สุชีพ จันทอง ให้การต้อนรับคณะครูและผู้เข้ารับการศึกษา
หลักสูตรนายทหารส่งกำลังบำรุงชั้นต้น รุ่นที่ ๒๑ รับฟังบรรยายสรุป 
และเยี่ยมชมกิจการ ศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน ทอ. 
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๖ พ.ค.๕๙


กิจกรรมดาราศาสตร์ตามพระราชดำริฯ

ศวอ.ทอ. จัดอบรมกิจกรรมดาราศาสตร์ ตามพระราชดำริฯ
สำหรับนักเรียนทหารสามเหล่าทัพ และนักศึกษาจาก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี น.อ.ฐากูล เกิดแก้ว
และดร.ชินอิจิ นาคามูระ จากองค์การสำรวจอวกาศ
แห่งประเทศญี่ปุ่น (JAXA) เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๔ พ.ค.๕๙
ณ ห้องประชุม โรงเรียนนายเรือ จว.สมุทรปราการ


คณะเยาวชนไทยใต้ฟ้าเดียวกัน รุ่นที่ ๕/๕๙
เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน ทอ.

น.อ.รัฐ วะนะสุข เป็นผู้แทน ผอ.ศวอ.ทอ. ต้อนรับเยาวชน
ที่ร่วมโครงการเยาวชนไทยใต้ฟ้าเดียวกัน รุ่นที่ ๕/๕๙
เข้าชมกิจการศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน ทอ.
เมื่อวันเสารที่ ๑๔ พ.ค.๕๙


พิธีประดับยศแก่ ข้าราชการ สังกัด ศวอ.ทอ.

พล.อ.ท.สราวุธ กลิ่นพันธุ์ ผอ.ศวอ.ทอ. เป็นประธาน
ในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่ข้าราชการ สังกัด ศวอ.ทอ.
โดยมี ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ศวอ.ทอ.
ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ หอประชุม ศวอ.ทอ.
เมื่อศุกร์ที่ ๒๙ เม.ย.๕๙


คณะครูและผู้เข้ารับการศึกษา หลักสูตรนายทหารประทวน
รุ่นที่ ๗๒ เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน ทอ.

ศวอ.ทอ.ให้การต้อนรับคณะครูและผู้เข้ารับการศึกษา
หลักสูตรนายทหารประทวน รุ่นที่ ๗๒ รับฟังบรรยายสรุป 
และเยี่ยมชมกิจการ ศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน ทอ. 
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ เม.ย.๕๙


คณะเยาวชนไทยใต้ฟ้าเดียวกัน รุ่นที่ ๔/๕๙ 
เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน ทอ. 

น.อ.รัฐ วะนะสุข เป็นผู้แทน ผอ.ศวอ.ทอ. ต้อนรับเยาวชน
ที่ร่วมโครงการเยาวชนไทยใต้ฟ้าเดียวกัน รุ่นที่ ๔/๕๙ 
เข้าชมกิจการศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน ทอ. 
เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๓ เม.ย.๕๙


การประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้สายงานวิจัย


พล.อ.ต. สุรพล เถาปฐม รอง ผอ.ศวอ.ทอ. นำคณะ
เข้าร่วมประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้สายงานวิจัย
ณ กองบิน ๑ จว.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๑ - ๒๒ เม.ย.๕๙


ผอ.ศวอ.ทอ.ร่วมกับคณะเสธ.ทอ.
ตรวจความก้าวหน้าเตรียมรับเสด็จ

พล.อ.ท.สราวุธ กลิ่นพันธุ์ ผอ.ศวอ.ทอ. ร่วมเดินทางกับคณะ เสธ.ทอ.
ตรวจความก้าวหน้าในการเตรียม รับ เสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินเปิด หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ
ในวันที่ ๒๓ ธ.ค.๕๙ ณ สร.ดน.คปอ. อ.จอมทอง จว.เชียงใหม่
เมื่อวันที่ ๑๙ - ๒๐ เม.ย.๕๙


ศวอ.ทอ. ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ปี๕๙

ศวอ.ทอ. ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ปี ๕๙
พล.อ.ท.สราวุธ กลิ่นพันธุ์ ผอ.ศวอ.ทอ. นำคณะข้าราชการ 
พนักงานราชการและลูกจ้าง ศวอ.ทอ. 
เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสงกรานต์
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๑ เม.ย.๕๙


พิธีรับฟังสาร ผบ.ทอ. เนื่องในวันกองทัพอากาศ

พล.อ.ท.สราวุธ กลิ่นพันธุ์ ผอ.ศวอ.ทอ. อ่านสาร
ผู้บัญชาการทหารอากาศ เนื่องในวันกองทัพอากาศ
ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ศวอ.ทอ.รับฟัง
ณ หอประชุม ศวอ.ทอ. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ เม.ย.๕๙


ผอ.ศวอ.ทอ. เข้าร่วมถวายพระพร 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พล.อ.ท.สราวุธ กลิ่นพันธุ์ ผอ.ศวอ.ทอ.นำคณะเข้าร่วมทูลเกล้าฯ 
ถวายแจกันดอกไม้ และลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง
เมื่อวันอังคารที่ ๕ เม.ย.๕๙


คณะเยาวชนไทยใต้ฟ้าเดียวกัน รุ่นที่ ๓/๕๙ 
เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน ทอ. 


น.อ.รัฐ วะนะสุข เป็นผู้แทน ผอ.ศวอ.ทอ. ต้อนรับเยาวชน
ที่ร่วมโครงการเยาวชนไทยใต้ฟ้าเดียวกัน รุ่นที่ ๓/๕๙ 
เข้าชมกิจการศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน ทอ. 
เมื่อวันเสารที่ ๒ เม.ย.๕๙


คณะครูและผู้เข้ารับการศึกษา หลักสูตรเจ้าหน้าที่ส่งกำลังบำรุง
รุ่นที่ ๑๔ เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน ทอ.

ศวอ.ทอ. ต้อนรับคณะครูและผู้เข้ารับการศึกษา
หลักสูตรเจ้าหน้าที่ส่งกำลังบำรุง รุ่นที่ ๑๔
เข้าชมกิจการศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน ทอ. 
เมื่อวันอังคารที่ ๒๙ มี.ค.๕๙


พิธีปิดการแข่งขัน กีฬาฟุตบอล ๗ คน
ศวอ.ทอ. ต้านภัยยาเสพติด

พล.อ.ต.ชนิด สุขวรรณ์ รอง ผอ.ศวอ.ทอ. เป็นประธาน
ในการกล่าวปิดในพิธีปิดการแข่งขันฟุตบอล ๗ คน
ณ สนามฟุตบอล ศวอ.ทอ. เมื่อวันพุธที่ ๓๐ มี.ค.๕๙


พิธีมอบรางวัลสิ่งประดิษฐ์คิดค้นและบทความทางวิชาการ

พล.อ.ท.สราวุธ กลิ่นพันธุ์ ผอ.ศวอ.ทอ. เข้าร่วมพิธีและ
กล่าวรายงานผู้เข้ารับรางวัลการเขียนเอกสารงานวิจัย
ประจำปี ๕๘ เพื่อเข้ารับมอบโล่รางวัลกับ ผบ.ทอ.
ณ ห้องรับรอง ทอ. เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ มี.ค.๕๙

พิธีมอบประกาศนียบัตรพร้อมทุนสนับสนุนการศึกษา

พล.อ.ท.สราวุธ กลิ่นพันธุ์ ผอ.ศวอ.ทอ. ทำพิธีมอบประกาศนียบัตร
พร้อมทุนสนับสนุนการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาให้แก่
เจ้าของผลงานประดิษฐ์คิดค้น และบทความทางวิชาการ ปี๕๘
ณ ห้องรับรอง ทอ. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มี.ค.๕๙

 

ศวอ.ทอ.เข้าร่วมประชุมแผนโคงการ
และเปิดการปฏิบัติการฝนหลวง

น.อ.นพนันท์ เกิดศิริ ผอ.กสย.ศวอ.ทอ. เป็นผู้แทน ศวอ.ทอ.
เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนการดำเนินโครงการ
และเปิดการปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อยับยั้งการเกิด
พายุลูกเห็บ โดย บ.ทอ. ระหว่างวันที่ ๒๓ -๒๗ มี.ค.๕๙
ณ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือง จว.เชียงใหม่


พิธีเปิด - ปิด การแข่งขันเครื่องบินเล็ก
และเฮลิคอปเตอร์บังคับวิทยุ กองทัพอากาศ ครั้งที่ ๕๔


พล.อ.อ.เผด็จ วงษ์ปิ่นแก้ว เป็นประธาน
ในพิธีเปิด - ปิด การแข่งขันเครื่องบินเล็ก
และเฮลิคอปเตอร์บังคับวิทยุ กองทัพอากาศ ครั้งที่ ๕๔
ณ สนามบินเล็ก กองทัพอากาศ
เมื่อวันที่ ๑๙ - ๒๐ มี.ค.๕๙


สัมมนาแนวทางพัฒนาความร่วมมือด้านบุคลากรและด้านการวิจัย

ศวอ.ทอ.จัดการสัมมนาแนวทางพัฒนาความร่วมมือ
ด้านบุคลากรและด้านการวิจัย โดยเชิญหน่วยเกี่ยวข้อง
ด้านการวิจัยทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก ทอ. เข้าร่วม
การสัมมนาโดยมี พล.อ.ท.สราวุธ กลิ่นพันธุ์ ผอ.ศวอ.ทอ.เป็นประธาน
ณ โรงแรมรอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จว.นครนายก
ในวันที่ ๑๖ - ๑๗ มี.ค.๕๙


คณะสำนักงานคลังสมอง กองทัพอากาศ
รับฟังบรรยายสรุป และเยี่ยมชม ศวอ.ทอ.

ศวอ.ทอ.ให้การต้อนรับคณะสำนักงานคลังสมอง กองทัพอากาศ
รับฟังบรรยายสรุป และเยี่ยมชม ศวอ.ทอ. 
ณ ห้องประชุม ศวอ.ทอ. เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๔ มี.ค.๕๙


พิธีประดับยศแก่ ข้าราชการ สังกัด ศวอ.ทอ.

พล.อ.ท.สราวุธ กลิ่นพันธุ์ ผอ.ศวอ.ทอ. เป็นประธาน
ในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่ข้าราชการ สังกัด ศวอ.ทอ.
โดยมี ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ศวอ.ทอ.
ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ หอประชุม ศวอ.ทอ.
เมื่อพฤหัสบดีที่ ๑๐ มี.ค.๕๙


ข้าราชการ ศวอ.ทอ. ตรวจสารเสพติด

ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ศวอ.ทอ.
ให้ความร่วมมือในการตรวจสารเสพติดจาก ปัสสาวะ
ณ หอประชุม ศวอ.ทอ. เมื่อวันอังคารที่ ๘ มี.ค.๕๙


คณะเยาวชนไทยใต้ฟ้าเดียวกัน รุ่นที่ ๑/๕๙
เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน ทอ.

น.อ.รัฐ วะนะสุข เป็นผู้แทน ผอ.ศวอ.ทอ. ต้อนรับเยาวชน
ที่ร่วมโครงการเยาวชนไทยใต้ฟ้าเดียวกัน รุ่นที่ ๑/๕๙
เข้าชมกิจการศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน ทอ.
เมื่อวันเสารที่ ๕ มี.ค.๕๙


ผอ.ศวอ.ทอ.เข้าร่วมบรรยาย หัวข้อการวิจัยและพัฒนา TigerShark
กับการต่อยอดองค์ความรู้ด้านการวิจัยพัฒนา UAV

พล.อ.ท.สราวุธ กลิ่นพันธุ์ ผอ.ศวอ.ทอ. เข้าร่วมบรรยาย
หัวข้อการวิจัยและพัฒนา TigerShark กับการต่อยอดองค์ความรู้
ด้านการวิจัยพัฒนาUAV ณ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓ มี.ค.๕๙


การแข่งขัน กีฬาฟุตบอล ๗ คน ศวอ.ทอ. ต้านภัยยาเสพติด

ศวอ.ทอ.จัดให้มีการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ๗ คน
ณ สนามฟุตบอล ศวอ.ทอ. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓ มี.ค.๕๙


กำลังพล ศวอ.ทอ.ร่วมใจห่างไกลยาเสพติด

ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ศวอ.ทอ.
รับฟังบรรยาย ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติด
ณ หอประชุม ศวอ.ทอ. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓ มี.ค.๕๙


คณะครูและผู้เข้ารับการศึกษา หลักสูตรทหารสารวัตร
สำหรับพลทหาร รุ่นที่ ๓๑ เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน ทอ.

ศวอ.ทอ.ให้การต้อนรับคณะครูและผู้เข้ารับการศึกษา
หลักสูตรทหารสารวัตร สำหรับพลทหาร รุ่นที่ ๓๑ รับฟังบรรยายสรุป 
และเยี่ยมชมกิจการ ศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน ทอ. 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓ มี.ค.๕๙


พิธีเปิดการปฏิบัติการฝนหลวงสู้ภัยแล้ง ประจำปี ๒๕๕๙

พล.อ.ต.สมโภชน์ ผิวเหลือง รอง ผอ.ศวอ.ทอ. เป็นตัวแทน ผบ.ทอ.
เข้าร่วมพิธีเปิดการปฏิบัติการฝนหลวงสู้ภัยแล้ง ประจำปี ๕๙
ณ สนามบินนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ ก.พ.๕๙


กิจกรรมดาราศาสตร์ตามพระราชดำริฯ
สำหรับนักเรียนทหารสามเหล่าทัพ และนักศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศวอ.ทอ. จัดกิจกรรมดาราศาสตร์ตามพระราชดำริ ฯ
สำหรับนักเรียนทหารสามเหล่าทัพ และนักศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เมื่อวันที่ ๒๗-๒๘ ก.พ.๕๘ โดยมี พล.อ.ต.ชนิด สุขวรรณ์
รอง ผอ.ศวอ.ทอ./ น.กิจกรรม เป็นประธาน


คณะครูและผู้เข้ารับการศึกษา หลักสูตร จนท.สารบรรณ
รุ่นที่ ๑๔ เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน ทอ.

ศวอ.ทอ.ให้การต้อนรับคณะครูและผู้เข้ารับการศึกษา
หลักสูตรเจ้าหน้าที่ สารบรรณ รุ่นที่ ๑๔ รับฟังบรรยายสรุป
และเยี่ยมชมกิจการ ศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน ทอ. 
เมื่อวันพุธที่ ๒๔ ก.พ.๕๙


คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวนิษา
เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน ทอ.

ศวอ.ทอ.ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน
โรงเรียนวนิษา รับฟังบรรยายสรุป
และเยี่ยมชมกิจการ ศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน ทอ. 
เมื่อวันพุธที่ ๑๐ ก.พ.๕๙


จก.กง.ทอ. และคณะ ตรวจเยี่ยม ศวอ.ทอ.

พล.อ.ท.สราวุธ กลิ่นพันธุ์ ผอ.ศวอ.ทอ.
พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ศวอ.ทอ.
ให้การต้อนรับ พล.อ.ต.สุทัศน์ แสงเดชะ จก.กง.ทอ.
และคณะ ในโอกาสตรวจเยี่ยม ศวอ.ทอ.
ณ ห้องประชุม ศวอ.ทอ. เมื่อวันอังคารที่ ๙ ก.พ.๕๙


กิจกรรมส่งเสริมงานวิจัยผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้น
และบทความทางวิชาการ ปี๕๙

น.อ.สุรพันธ์ จรุงพันธุ์ รอง ผอ.สวจ.ศวอ.ทอ. เป็นประธาน
นำคณะไปส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาแนะนำให้ข้าราชการ
ส่งผลงานประดิษฐ์คิดค้นและบทความทางวิชาการ
เข้าร่วมขอรับรางวัลในปี ๕๙ และนำเสนอการดำเนินงาน
สายงานวิทยาศาสตร์ของ ศวอ.ทอ. ณ บน.๗
โดยมี น.อ.สมใจ ชัยวงษ์ ผบ.บน.๗ ให้การต้อนรับ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๔ ก.พ.๕๙

กิจกรรมคาราวานความรู้ คู่สุขภาพ

กิจกรรมคาราวานความรู้ คู่สุขภาพ นขต.ทอ.
ณ หอประชุม ศวอ.ทอ. เมื่อวันพุธที่ ๓ ก.พ. ๕๙


ผอ.ศวอ.ทอ.พร้อมคณะเยี่ยมชม บ.ชัยเสรี

พล.อ.ท.สราวุธ กลิ่นพันธุ์ ผอ.ศวอ.ทอ. พร้อมคณะ
ข้าราชการ ศวอ.ทอ. เยี่ยม บริษัทชัยเสรี จำกัด
ณ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ม.ค.๕๙


ศวอ.ทอ.จัดอบรมการจัดการองค์ความรู้ (KM)

พล.อ.ต.ชนิด สุขวรรณ์ รอง ผอ.ศวอ.ทอ. เป็นประธาน
การจัดอบรมการจัดการองค์ความรู้ (KM) โดยมี
น.อ.หญิง ปราณี มุขลาย เป็นวิทยากร ให้กับข้าราชการ
ลูกจ้าง ศวอ.ทอ. ณ ห้องประชุม ศวอ.ทอ.
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ ม.ค.๕๙

รอง ผอ.ศวอ.ทอ. บรรยายเรื่อง
อำนาจหน้าที่เวรรักษาการณ์ ศวอ.ทอ.

พล.อ.ต.สมโภชน์ ผิวเหลือง รอง ผอ.ศวอ.ทอ. เป็นประธาน
การบรรยายเรื่อง อำนาจหน้าที่เวรรักษาการณ์ ศวอ.ทอ.
ณ หอประชุม ศวอ.ทอ. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ม.ค.๕๙


การแข่งขันกอล์ฟการกุศล ชิงถ้วย
ผู้บัญชาการทหารอากาศ

การแข่งขันกอล์ฟการกุศล ชิงถ้วยเกียรติยศ
จาก พล.อ.อ.ตรีทศ สนแจ้ง ผู้บัญชาการทหารอากาศ
ณ สนามกอล์ฟธูปะเตมีย์ เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ ม.ค.๕๙


คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน ทอ.

ศวอ.ทอ.ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
รับฟังบรรยายสรุป และเยี่ยมชมกิจการ
ศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน ทอ. 
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๑ ม.ค.๕๘


ศวอ.ทอ. ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ปี ๕๙

ศวอ.ทอ.ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี ๕๙
ในส่วนของกองทัพอากาศ
เมื่อวันเสาร์ที่ ๙ ม.ค.๕๙
ณ สนามบินเล็ก ทอ. (ทุ่งสีกัน)


ศวอ.ทอ.เลี้ยงสังสรรค์เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๙

ศวอ.ทอ.เลี้ยงสังสรรค์เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๙
ต้อนรับปีใหม่ ณ บริเวณ บก.ศวอ.ทอ.
เมื่อวันพุธที่ ๗ ม.ค.๕๙


ศวอ.ทอ.ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง
เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๙


พล.อ.ท.สราวุธ กลิ่นพันธุ์ ผอ.ศวอ.ทอ. พร้อมด้วย
พล.อ.ต. ชนิด สุขวรรณ์ และ พล.อ.ต.สมโภชน์ ผิวเหลือง
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๙
ณ ลานอเนกประสงค์ สมส.ทอ.ชั้นประทวน
เมื่อวันอังคารที่ ๕ ม.ค.๕๙

คณะครูและผู้เข้ารับการศึกษา หลักสูตรนายทหารชั้นประทวน 
รุ่นที่ ๗๑ เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน ทอ.


ศวอ.ทอ.ให้การต้อนรับคณะครูและผู้เข้ารับการศึกษา
หลักสูตรนายทหารประทวน รุ่นที่ ๗๑
รับฟังบรรยายสรุป และเยี่ยมชมกิจการ
ศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน ทอ. 
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ ธ.ค.๕๘

ศวอ.ทอ.เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา
สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหาร กองทัพเรือ

พล.อ.ต.สมโภชน์ ผิวเหลือง รอง ผอ.ศวอ.ทอ.
เป็นผู้แทนศวอ.ทอ. เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา
สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหาร กองทัพเรือ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ธ.ค.๕๘


พิธีประดับยศแก่ ข้าราชการ สังกัด ศวอ.ทอ.

พล.อ.ท.สราวุธ กลิ่นพันธุ์ ผอ.ศวอ.ทอ.เป็นประธาน
ในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่ ข้าราชการ สังกัด ศวอ.ทอ.
โดยมี หน.นขต.ศวอ.ทอ.ร่วมเป็นเกียรติในพิธี
เมื่อวันพุธที่ ๙ ธ.ค.๕๘


กิจกรรม กำลังพล ศวอ.ทอ.ร่วมใจห่างไกล ยาเสพติด

ศวอ.ทอ. จัดกิจกรรม กำลังพล ศวอ.ทอ. ร่วมใจ
ห่างไกลยาเสพติด โดยมี น.อ.สุรพันธ์ จรุงพันธ์
เป็นประธาน ณ หอประชุม ศวอ.ทอ.
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓ ธ.ค.๕๘


งานประเพณี ลอยกระทงกองทัพอากาศ ปี ๕๘

ศวอ.ทอ. ร่วมงานประเพณี ลอยกระทงกองทัพอากาศ
ประจำปี ๒๕๕๘ พร้อมส่งกระทงและนางนพมาศ
เข้าร่วมประกวด ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประกวดกระทง
ประเภทความคิดสร้างสรรค์ ณ บริเวณร้านค้าสวัสดิการ ทอ.
เมื่อวันพุธที่ ๒๕ พ.ย.๕๘

ศวอ.ทอ. เยี่ยมชมกิจการสถาบันวิจัยพัฒนาพลังงานนครพิงค์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พล.อ.ต.สมโภชน์ ผิวเหลือง รอง ผอ.ศวอ.ทอ. และคณะ
เจ้าหน้าที่ทำงานศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน ทอ.
เยี่ยมชม กิจกการสถาบันวิจัยพัฒนาพลังงานนครพิงค์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชา เครื่องกล และคณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาฟิสิกส์ และวัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เมื่อวันที่ ๒๔ - ๒๕ ธ.ค.๕๘


กอล์ฟวิจัยสัมพันธ์

งานกอล์ฟวิจัยสัมพันธ์ โดยมีการสัมมนา
เรื่อง แนวทางการผลิต UAV ของ ทอ.
โดยมี พล.อ.ท.สราวุธ กลิ่นพันธุ์ ผอ.ศวอ.ทอ.
เป็นประธานการสัมมนา ณ สนามกอล์ฟธูปะเตมีย์
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พ.ย.๕๘


การทดสอบสมรรถภาพทางกายกำลังพลของ ศวอ.ทอ.
ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๕๙

ศวอ.ทอ.ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ข้าราชการ ลูกจ้าง
พนักงานราชการ ณ บริเวณหอประชุม ศวอ.ทอ.
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๖ พ.ย.๕๘

กิจกรรมดาราศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ศวอ.ทอ.จัดกิจกรรมดาราศาสตร์เชิงปฏิบัติการ
สำหรับนักเรียนทหาร ๓ เหล่าทัพ ในโครงการ
ดาราศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โดยมี พล.อ.ต.ชนิด สุขวรรณ์ รอง ผอ.ศวอ.ทอ. 
เป็นประธานกิจกรรม เมื่อวันที่ ๗ - ๘ พ.ย.๕๘ 
ณ สร.ดอยอินทนนท์ จว.เชียงใหม่

คณะครูและผู้เข้ารับการศึกษา หลักสูตรนายทหารชั้นประทวน
ชั้นพันจ่าอากาศ รุ่นที่ ๒๙ เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน ทอ.

ศวอ.ทอ.ให้การต้อนรับคณะครูและผู้เข้ารับการศึกษา
หลักสูตรนายทหารประทวน ชั้นพันจ่าอากาศ รุ่นที่ ๒๙
รับฟังบรรยายสรุป และเยี่ยมชมกิจการ
ศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน ทอ. 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๕ พ.ย.๕๘

พิธีประดับยศแก่ ข้าราชการ สังกัด ศวอ.ทอ.

พล.อ.ท.สราวุธ กลิ่นพันธุ์ ผอ.ศวอ.ทอ. เป็นประธาน
ในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่ ข้าราชการ สังกัด ศวอ.ทอ.
โดยมี ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ศวอ.ทอ.
ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ หอประชุม ศวอ.ทอ.
เมื่อวันพุธที่ ๒๘ ต.ค.๕๘


นิทรรศการบรรยายพิเศษและเสวนา
" ท่าอากาศยานไทยกับนวัตกรรม"

พล.อ.ท.สราวุธ กลิ่นพันธุ์ ผอ.ศวอ.ทอ. เป็นผู้แทน ผบ.ทอ.
เข้าร่วมเสวนาในงานนิทรรศการบรรยายพิเศษและเสวนา
" ท่าอากาศยานไทยกับนวัตกรรม " เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ ต.ค.๕๘
ณ ห้องประชุมสุวรรณภูมิ โรงแรมโนโวเทลสุวรรณภูมิ


ข้าราชการ ศวอ.ทอ. ร่วมอวยพร
เนื่องในวันคล้ายวันเกิด รอง ผอ.ศวอ.ทอ.

พล.อ.ต.สฤษดิ์พร สุนทรกิจ ผอ.สวจ.ศวอ.ทอ.
นำข้าราชการ ศวอ.ทอ. เข้าร่วมอวยพร
เนื่องในวันคล้ายวันเกิด พล.อ.ต.สมโภชน์ ผิวเหลือง
เมื่อวันที่ ๒๕ ต.ค.๕๘

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน ทอ.

ศวอ.ทอ.ให้การต้อนรับ พนง.ฝ่ายประสานงานขาย
บริษัท ทีพีไอ จำกัด (มหาชน)
รับฟังบรรยายสรุป และเยี่ยมชมกิจการ
ศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน ทอ. 
เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ ต.ค. ๕๘

คณะครูและนักเรียนจ่าอากาศ
เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน ทอ.

ศวอ.ทอ.ให้การต้อนรับ น.อ.หญิง ศิริอนงค์ เกื้อด้วง
เป็นหัวหน้าคณะ นำคณะครูและนักเรียนจ่าอากาศ
รับฟังบรรยายสรุป และเยี่ยมชมกิจการ
ศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน ทอ. 
เมื่อวันอังคารที่ ๖ ต.ค. ๕๘

คณะครูและผู้เข้ารับการศึกษา หลักสูตรผู้คุมเรือนจำทหาร
สำหรับพลทหาร รุ่นที่ ๒๘ เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน ทอ.


ศวอ.ทอ.ให้การต้อนรับคณะครูและผู้เข้ารับการศึกษา
หลักสูตรผู้คุมเรือนจำทหาร สำหรับพลทหาร รุ่นที่ ๒๘
รับฟังบรรยายสรุป และเยี่ยมชมกิจการ
ศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน ทอ. 
เมื่อวันอังคารที่ ๖ ต.ค.๕๘

พิธีรับ - ส่งหน้าที่ ผอ.ศวอ.ทอ.


พลอากาศเอก สุรศักดิ์ มีมณี ส่งมอบหน้าที่ผู้อำนวยการ
ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ
ให้กับ พลอากาศโท สราวุธ กลิ่นพันธุ์ โดยมีข้าราชการ ลูกจ้าง
และพนักงานราชการ สังกัด ศวอ.ทอ. เข้าร่วมพิธี ณ หอประชุม ศวอ.ทอ.
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘

พิธีรับ - ส่งหน้าที่ ผอ.สวจ.ศวอ.ทอ.

พล.อ.ต.ชนิด สุขวรรณ์ ส่งมอบหน้าที่ ผอ.สวจ.ศวอ.ทอ.
ให้กับ พล.อ.ต.สฤษดิ์พร สุนทรกิจ โดยมีข้าราชการ สวจ.ศวอ.ทอ.
ร่วมแสดงความยินดี และเข้าร่วมพิธี ณ หอประชุม ศวอ.ทอ.
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑ ต.ค.๕๘

คณะเจ้าหน้าที่หน่วยบิน อ.ไร้คนขับ ทอ.อินเดีย


พล.อ.ต.สราวุธ กลิ่นพันธุ์ รอง ผอ.ศวอ.ทอ.ให้การต้อนรับ
คณะเจ้าหน้าที่หน่วยบิน อ.ไร้คนขับ ทอ. อินเดีย
รับฟังบรรยายสรุป และเยี่ยมชมการผลิตระบบ
อ.ไร้คนขับของ ทอ. ให้แก่คณะฯ
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ ก.ย.๕๘

คณะครูและผู้เข้ารับการศึกษา หลักสูตร นายทหารชั้นประทวน
ชั้นพันจ่าอากาศ รุ่นที่ ๒๘ เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน


ศวอ.ทอ.ให้การต้อนรับคณะครูและนักศึกษา
หลักสูตรนายทหารประทวน ชั้นพันจ่าอากาศ รุ่นที ๒๘
รับฟังบรรยายสรุป และเยี่ยมชมกิจการ
ศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน ทอ. 
เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ ก.ย.๕๘

วันคล้ายวันสถาปนา ศวอ.ทอ. ประจำปี ๕๘


พิธีประดับยศแก่ ข้าราชการ สังกัด ศวอ.ทอ.


พล.อ.ท.สุรศักดิ์ มีมณี ผอ.ศวอ.ทอ.เป็นประธาน
ในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่ ข้าราชการ สังกัด ศวอ.ทอ.
โดยมี หน.นขต.ศวอ.ทอ.ร่วมเป็นเกียรติในพิธี เมื่อวันอังคาร์ที่ ๘ ก.ย.๕๘

คณะครูและนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก บ้านโป่ง
เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน ทอ.


ศวอ.ทอ.ให้การต้อนรับคณะครูและนักศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก บ้านโป่ง
รับฟังบรรยายสรุป และเยี่ยมชมกิจการ
ศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน ทอ. 
เมื่อวันพุธที่ ๒ ก.ย.๕๘

คณะผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรทหารสารวัตร สำหรับพลทหาร
เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน ทอ.


ศวอ.ทอ.ให้การต้อนรับคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรทหารสารวัตร สำหรับพลทหาร
รับฟังบรรยายสรุป และเยี่ยมชมกิจการ
ศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน ทอ. 
เมื่อวันพุธที่ ๒ ก.ย.๕๘

คณะจเรทหารอากาศ ติดตามผลความคืบหน้า


พล.อ.ต.รุ่งโรจน์ กองมณี รอง ผอ.ศวอ.ทอ. ให้การต้อนรับ
คณะจเรทหารอากาศ มาติดตามผลความคืบหน้า
ณ ห้องประชุม ศวอ.ทอ. เมื่อวันอังคารที่ ๑ ก.ย.๕๘

ผอ.ศวอ.ทอ. มอบรางวัลผู้ที่มีการศึกษาดีเด่น


พล.อ.ท.สุรศักดิ์ มีมณี ผอ.ศวอ.ทอ. มอบรางวัล
ผู้ที่มีการศึกษาดีเด่น ได้แก่ ร.ท.ศุภเลิศ เลิศกาญจนศักดิ์
ณ ห้องประชุม ศวอ.ทอ. เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๑ ส.ค.๕๘
ศวอ.ทอ.ร่วมพิธีปิดหน่วยบินฝนหลวง


พล.อ.ต.รุ่งโรจน์ กองมณี รอง ผอ.ศวอ.ทอ. และคณะ
เข้าร่วมพิธีปิดหน่วยบินฝนหลวง กองทัพอากาศ ประจำปี ๕๘
ณ กองบิน ๔๑ จว.เชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ ส.ค.๕๘

นาวีวิจัย 2015


พล.อ.ต.สราวุธ  กลิ่นพันธุ์ รอง ผอ.ศวอ.ทอ.เป็นผู้แทน ศวอ.ทอ.
นำคณะเข้าชมนิทรรศการ “นาวีวิจัย 2015”
ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ส.ค.๕๘ ณ หอประชุมกองทัพเรือ

ส่งเสริมการงานวิัจัยและสนับสนุนให้ส่งผลงาน


พล.อ.ต.ชนิด สุขวรรณ์ ผอ.สวจ.ศวอ.ทอ. พร้อมคณะ
เดินทางไปส่งเสริมงานวิจัยและสนับสนุนให้ นขต.ทอ.
ส่งผลงานประดิษฐ์คิดค้นและบทความทางวิชาการ
เข้าชิงทุนการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาของ ทอ.
ณ กองบิน ๑ จว.นครราชสีมา เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๔ ส.ค.๕๘

กิจกรรมดาราศาสตร์เชิงปฏิบัติการศวอ.ทอ.จัดกิจกรรมดาราศาสตร์เชิงปฏิบัติการ
สำหรับนักเรียนทหาร ๓ เหล่าทัพ ในโครงการ
ดาราศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โดยมี พล.อ.ต.ชนิด สุขวรรณ์ ผอ.สวจ.ศวอ.ทอ.
เป็นประธานกิจกรรม เมื่อวันที่ ๒๒ - ๒๔ ส.ค.๕๘
ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าจว.นครนายก
และหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ จว.นครราชสีมา

คณะครูและนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ
เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน ทอ.


ศวอ.ทอ.ให้การต้อนรับคณะครู
และนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ
รับฟังบรรยายสรุป และเยี่ยมชมกิจการ
ศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน ทอ. 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ส.ค.๕๘
กิจกรรม ๕ ส.

น.อ.หญิง นิภาพรรณ สองห้อง เป็นหัวหน้าในการตรวจ
๕ ส. ของ ศวอ.ทอ. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ส.ค.๕๘

สายวิทยาการพระธรรมนูญตรวจเยี่ยม ศวอ.ทอ.พล.อ.ท.สุรศักดิ์ มีมณี ผอ.ศวอ.ทอ. ให้การต้อนรับ
พล.อ.ต.คเชนท์ โสมะนันทน์ ผอ.สธน.ทอ. และคณะ
มาตรวจเยี่ยม ศวอ.ทอ. ประจำปี ๕๘ 
เมื่อวันที่ ๑๘ - ๒๑ ส.ค.๕๘
ข้าราชการ ศวอ.ทอ. เข้าร่วมอวยพร
เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ผอ.ศวอ.ทอ.


ข้าราชการ ศวอ.ทอ. เข้าร่วมอวยพรเนื่องใน
วันคล้ายวันเกิด พล.อ.ท.สุรศักดิ์ มีมณี ผอ.ศวอ.ทอ.
ณ สำนักงานผู้บังคับบัญชา ศวอ.ทอ. เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๗ ส.ค. ๕๘

กิจกรรม Big Cleaning Day


พล.อ.ต.รุ่งโรจน์ กองมณี รอง ผอ.ศวอ.ทอ. เข้าร่วมกิจกรรม 
Big Cleaning Day เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (วันที่ ๑๒ ส.ค.)
โดยมี ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ศวอ.ทอ.
ร่วมกันทำกิจกรรม Big Cleaning Day ณ บริเวณ ศวอ.ทอ.
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๐ ส.ค.๕๘

พิธีมอบทุนการศึกษาบุตร ข้าราชการของศวอ.ทอ. ประจำปี ๕๘


พล.อ.ท. สุรศักดิ์ มีมณี ผอ.ศวอ.ทอ. เป็นประธาน
ในพิธีมอบทุนการศึกษาบุตร ข้าราชการ ลูกจ้าง
และพนักงานราชการ ศวอ.ทอ. ประจำปี ๕๘
ณ หอประชุม ศวอ.ทอ. เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๐ ส.ค.๕๘


ศวอ.ทอ. ทดสอบเครื่องยนต์บนพื้นที่สูง


พล.อ.ต.สราวุธ กลิ่นพันธุ์ รอง ผอ.ศวอ.ทอ. พร้อมคณะ
เดินทางไปทดสอบเครื่องยนต์บนพื้นที่สูง
ณ สร.ดอยอินทนนท์ จว.เชียงใหม่
เมื่อวันที่ ๓ - ๗ ส.ค.๕๘


ศวอ.ทอ.ร่วมถวายเทียนพรรษา


พล.อ.ท.สุรศักดิ์ มีมณี ผอ.ศวอ.ทอ.เป็นประธาน
ในการถวายเทียนพรรษา พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง
พนักงานราชการ ศวอ.ทอ. เมื่อวันพุธที่ ๒๙ ก.ค.๕๘

พิธีมอบรางวัลผลงานนวัตกรรม


   พลเอก อุดมเดช  สีตบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
และ ผบ.ทอ. เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลผลงานนวัตกรรม
และรางวัลนักวิจัยดีเด่นของกระทรวงกลาโหม ประจำปี ๒๕๕๘ โดยมี 
พลอากาศเอก ตรีทศ  สนแจ้ง ผู้บัญชาการทหารอากาศ เข้าร่วมพิธี
และ พลอากาศโท สุรศักดิ์ มีมณี ผอ.ศวอ.ทอ. ผู้รับมอบรางวัล
เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘  ณ ศาลาว่าการกลาโหม

การสัมมนานักวิจัยมือใหม่พล.อ.ต.ชนิด สุขวรรณ์ ผอ.สวจ.ศวอ.ทอ. เป็นประธาน
ในการจัดสัมมนา "นักวิจัยมือใหม่"
เมื่อวันที่ ๒๑-๒๒ ก.ค.๕๘ ณ จว.ชลบุรี

คณะครูและผู้เข้ารับการศึกษา หลักสูตรนายทหารชั้นประทวน
เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน ทอ.


น.ท.ฐณะวัฒน์ รัตนดิลกมงคล เป็นตัวแทนศวอ.ทอ.
ให้การต้อนรับคณะครูและผู้เข้ารับการศึกษา
หลักสูตรนายทหารชั้นประทวน รุ่นที่ ๗๐
รับฟังบรรยายสรุป และเยี่ยมชมกิจการ
ศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน ทอ. 
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ ก.ค.๕๘

สังสรรค์ สามัคคีกอล์ฟสัมพันธ์ หน่วยงานวิจัยทางทหาร


ศวอ.ทอ.ได้จัดงานสังสรรค์ สามัคคีกอล์ฟสัมพันธ์
หน่วยงานวิจัยทางทหาร ครั้งที่ ๔/๕๘
เมื่อวันพุธที่ ๑๕ ก.ค.๕๘ ณ สนามกอล์ฟ ธูปะเตมีย์

พิธีประดับยศแก่ ข้าราชการ สังกัด ศวอ.ทอ.


พล.อ.ท.สุรศักดิ์ มีมณี ผอ.ศวอ.ทอ.เป็นประธาน
ในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่ ข้าราชการ สังกัด ศวอ.ทอ.
โดยมี ผอ.สวจ.ศวอ.ทอ.,หน.นขต.ศวอ.ทอ.
ร่วมเป็นเกียรติในพิธี เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๓ ก.ค.๕๘
โครงการดาราศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
ทรงประกอบพิธีวาง ศิลาฤกษ์อุทยาน ดาราศาสตร์
โดยมี พล.อ.อ.ตรีทศ สนแจ้ง ผู้บัญชาการทหารอากาศรับเสด็จ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ ก.ค.๕๘ ณ จว.เชียงใหม่

สัมมนาวิชาการ เสธ.สัมพันธ์ ประจำปี ๕๘


พล.อ.ต.สราวุธ กลิ่นพันธุ์ รอง ผอ.ศวอ.ทอ. เข้าร่วม
อภิปรายและเสวนาวิชาการ ในหัวข้อการสัมมนา
"แนวทางในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางทหารของไทย
ไปสู่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศในยุคเข้าสู่ประชาคมอาเซียน"
ณ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก เมื่อวันจันทร์ที่ ๖ ก.ค. ๕๘

สายวิทยาการสารบรรณตรวจเยี่ยม ศวอ.ทอ.


พล.อ.ต.ชนิด สุขวรรณ์ ผอ.สวจ.ศวอ.ทอ. ให้การต้อนรับ
พล.อ.ต.ศักดิ์พินิต พร้อมเทพ จก.สบ.ทอ. และคณะ
มาตรวจเยี่ยม ศวอ.ทอ. ประจำปี ๕๘
เมื่อวันที่ ๒๓ - ๒๕ มิ.ย.๕๘

กิจกรรมดาราศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ๖๐พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 


กิจกรรมสังเกตดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันถือศิลอด
เดือนรอมฎอน ตามโครงการเฉลิมพรเกียรติ ๖๐ พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โดยมี พล.อ.ท.วิสุรินทร์ มูลละ รองเสนาธิการทหารอากาศ
มาเปิดกิจกรรม โดยมีน.อ.อมฤต กนกแก้ว ผู้บังคับการ กองบิน ๕๖
ให้การต้อนรับ ณ บน.๕๖ อ.คลองหอยโข่ง จว.สงขลา
เมื่อวันที่ ๑๗ - ๑๘ มิ.ย.๕๘
กิจกรรมดาราศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ๖๐พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 


กิจกรรมดาราศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
โดยมี พล.อ.ต.ชนิด สุขวรรณ์ ผอ.สวจ.ศวอ.ทอ.
ณ บน.๕๖ อ.คลองหอยโข่ง จว.สงขลา
เมื่อวันที่ ๑๓ - ๑๔ มิ.ย.๕๘

พิธีประดับยศแก่ ข้าราชการ สังกัด ศวอ.ทอ.


พล.อ.ท.สุรศักดิ์ มีมณี ผอ.ศวอ.ทอ.เป็นประธาน
ในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่ ข้าราชการ สังกัด ศวอ.ทอ.
โดยมี หน.นขต.ศวอ.ทอ.ร่วมเป็นเกียรติในพิธี
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ มิ.ย.๕๘

รอง ผอ.ศวอ.ทอ. ร่วมประชุมการวิจัย
พลุสารดูดความชื้น


พล.อ.ต.รุ่งโรจน์ กองมณี รอง ผอ.ศวอ.ทอ. เข้าร่วมประชุม
การประชุมร่วมเปิดโครงการการปฏิบัติ
การวิจัยพลุสารดูดความชื้นเสริมการปฏิบัติการ
ฝนหลวงเมฆอุ่น ประจำปี ๒๕๕๘ ของ กฝษ.กษ.
ณ ห้องประชุมท่าอากาศยานทหาร บน.๔๑ จ.เชียงใหม่

เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ มิ.ย.๕๘

ผอ.สวจ.ศวอ.ทอ.
ร่วมประชุมสร้างเครือข่ายงานวิจัย


พล.อ.ต. ชนิด สุขวรรณ์ ผอ.สวจ.ศวอ.ทอ. และคณะ
เดินทางไปร่วมประชุมกับ ศวพท.วท.กห.
เพื่อสร้างเครือข่ายงานวิจัย
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๔ มิ.ย.๕๘

การทดสอบเครื่องยนต์บนพื้นที่สูง

พล.อ.ต.สราวุธ กลิ่นพันธุ์ รอง ผอ.ศวอ.ทอ. พร้อมคณะ
เดินทางไปราชการ ณ สร.ภูหมันขาว จว.เลย
เพื่อทดสอบเครื่องยนต์บนพื้นที่สูง เมื่อวันที่ ๒ - ๕ มิ.ย.๕๘

การทดสอบสมรรถภาพทางกายกำลังพลของ ศวอ.ทอ.
ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๕๘ศวอ.ทอ. ทดสอบสมรรถภาพข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ 
ณ บริเวณหอประชุม ศวอ.ทอ.  เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ พ.ค.๕๗

ศวอ.ทอ. ฝึกอบรมเสริมสร้างวินัยทางทหารศวอ.ทอ. ฝึกอบรมเสริมสร้างวินัยทางทหาร
ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ
ตั้งแต่วันที่ ๑๘ - ๒๙ พ.ค.๕๘


ชี้แจงผลการตรวจเยี่ยม ผกง.ศวอ.ทอ.


น.ท.ชานิธิสุก สระทองหน หน.ผกง.ศวอ.ทอ. ชี้แจง
ผลการตรวจเยี่ยมจากคณะ กง.ทอ.ให้ข้าราชการ ลูกจ้าง
พนักงานราชการ ศวอ.ทอ.ได้ทราบ ณ หอประชุม ศวอ.ทอ.
เมื่อวันพุธที่ ๒๐ พ.ค.๕๘

 


กิจกรรมดาราศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ๖๐พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกิจกรรมดาราศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โดยมี พล.อ.ต.ชนิด สุขวรรณ์ ผอ.สวจ.ศวอ.ทอ.
ณ สร.ดน.คปอ. จว.เชียงใหม่
เมื่อวันที่ ๙ - ๑๐ พ.ค.๕๘

พิธีปิดหลักสูตรนชค. ประจำปี๕๘


พล.อ.ต.รุ่งโรจน์ กองมณี รอง ผอ.ศวอ.ทอ.
เป็นประธานในพิธีปิดหลักสูตร นชค. ประจำปี๕๘
ณ หอประชุม ศวอ.ทอ. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ พ.ค.๕๘

จก.กง.ตรวจเยี่ยม ศวอ.ทอ.พล.อ.ต.ชนิด สุขวรรณ์ ผอ.สวจ.ศวอ.ทอ.
พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ศวอ.ทอ.
ให้การต้อนรับ พล.อ.ต. สุทัศน์ แสงเดชะ จก.กง.ทอ.
และคณะ ในโอกาสตรวจเยี่ยม ศวอ.ทอ. 
ณ ห้องประชุม ศวอ.ทอ. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๗ พ.ค.๕๘

รอง ศวอ.ทอ. เดินทางไปราชการ ณ สร.เขาเขียว


พล.อ.ต.สราวุธ  กลิ่นพันธุ์  รอง ผอ.ศวอ.ทอ. พร้อมคณะ
เดินทางไปราชการ ณ สร.เขาเขียว จ.นครราชสีมา 
เพื่อทดสอบเครื่องยนต์บนพื้นที่สูง เมื่อวันที่ 30 เม.ย.58 –1พ.ค.58


คณะหลักสูตรผู้คุมเรือนจำทหาร สำหรับพลทหาร รุ่นที่ ๒๗
เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน ทอ.ศวอ.ทอ.ให้การต้อนรับคณะหลักสูตรผู้คุมเรือนจำทหาร
สำหรับพลทหาร รุ่นที่ ๒๗
รับฟังและเยี่ยมชม
ศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน ทอ. 
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ เม.ย.๕๘

ผอ.สวจ.ศวอ.ทอ. เข้าร่วมพิธีมอบผลงานวิจัย


พล.อ.ต.ชนิด สุขวรรณ์ ผอ.สวจ.ศวอ.ทอ. เป็นผู้แทน ศวอ.ทอ.
เข้าร่วมพิธีรับมอบผลงานวิจัยให้หน่วยงาน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้
ณ ฉก.๙ จว.ปัตตานี และส่งเสริมงานวิจัย ณ บน๕๖
ระหว่างวันพุธที่ ๒๒ -๒๔ เม.ย.๕๘

ข้าราชการ ศวอ.ทอ. ร่วมอวยพร
เนื่องในวันคล้ายวันเกิด รอง ผอ.ศวอ.ทอ.


พล.อ.ต.ชนิด สุขวรรณ์ ผอ.สวจ.ศวอ.ทอ.
นำข้าราชการ ศวอ.ทอ. เข้าร่วมอวยพร
เนื่องในวันคล้ายวันเกิด พล.อ.ต.สราวุธ กลิ่นพันธ์
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ เม.ย.๕๘

ศวอ.ทอ. ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ปี๕๘


ศวอ.ทอ. ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ปี ๕๘
พล.อ.ท.สุรศักดิ์ มีมณี ผอ.ศวอ.ทอ. นำคณะข้าราชการ
พนักงานราชการและลูกจ้าง ศวอ.ทอ.
เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสงกรานต์
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ เม.ย.๕๘

พิธีรับฟังสาร ผบ.ทอ. เนื่องในวันกองทัพอากาศ


พล.อ.ท.สุรศักดิ์ มีมณี ผอ.ศวอ.ทอ. อ่านสาร
ผบ.ทอ. เนื่องในวันกองทัพอากาศ ให้แก่ข้าราชการ
ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ศวอ.ทอ. รับฟัง
ณ หอประชุม ศวอ.ทอ. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ เม.ย.๕๘

ผอ.ศวอ.ทอ. มอบรางวัลผู้ที่มีการศึกษาดีเด่น


พล.อ.ท.สุรศักดิ์ มีมณี ผอ.ศวอ.ทอ. มอบรางวัล
ผู้ที่มีการศึกษาดีเด่น ได้แก่ พ.อ.อ.วีรชน คงสกุล
ณ ห้องประชุม ศวอ.ทอ. เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๑ มี.ค.๕๘

พิธีมอบรางวัลสิ่งประดิษฐ์คิดค้นและบทความทางวิชาการ


พล.อ.ท.สุรศักดิ์ มีมณี ผอ.ศวอ.ทอ. เข้าร่วมพิธีและ
กล่าวรายงานผู้เข้ารับรางวัลสิ่งประดิษฐ์คิดค้น
บทความทางวิชาการ และรางวัลการเขียนเอกสารวิจัย
ประจำปี ๕๗ เพื่อเข้ารับมอบโล่รางวัลกับ ผบ.ทอ.
ณ ห้องรับรองทอ. เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๗ มี.ค.๕๘

พิธีมอบประกาศนียบัตรพร้อมทุนสนับสนุนการศึกษา


พล.อ.ท.สุรศักดิ์ มีมณี ผอ.ศวอ.ทอ. ทำพิธีมอบประกาศนียบัตร
พร้อมทุนสนับสนุนการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาให้แก่
เจ้าของผลงานประดิษฐ์คิดค้น และบทความทางวิชาการ ปี๕๗
ณ ห้องรับรอง ทอ. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มี.ค.๕๘

พิธีประดับยศแก่ ข้าราชการ สังกัด ศวอ.ทอ.


พล.อ.ท.สุรศักดิ์ มีมณี ผอ.ศวอ.ทอ.เป็นประธาน
ในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่ ข้าราชการ สังกัด ศวอ.ทอ.
โดยมี ผอ.สวจ.ศวอ.ทอ.,หน.นขต.ศวอ.ทอ.
ร่วมเป็นเกียรติในพิธี เมื่อวันพุธที่ ๒๕ มี.ค.๕๘

คณะหลักสูตรทหารสารวัตร สำหรับพลทหาร รุ่นที่๒๙
เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน ทอ.

น.อ.เจษฎา คีรีรัฐนิคม ให้การต้อนรับ
คณะหลักสูตรทหารสารวัตร สำหรับพลทหาร รุ่นที่ ๒๙

รับฟังและเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน ทอ.
เมื่อวันพุธที่ ๑๘ มี.ค.๕๘

พิธีส่งหน่วยบินฝนหลวง

พล.อ.ท.สุรศักดิ์ มีมณี ผอ.ศวอ.ทอ. ร่วมพิธีส่งหน่วยบินฝนหลวง
กองทัพอากาศ ประจำปี๕๘ โดยมี พล.อ.อ.อานนท์ จารยะพันธุ์ รอง ผบ.ทอ.
เป็นประธานในพิธี ณ ท่าอากาศยานทหาร ๒ กองบิน๖ ดอนเมือง
เมื่อวันอังคารที่ ๑๗ มี.ค.๕๘


คณะนักศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ รุ่นที่ ๔๙
เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน ทอ.


พล.อ.ต.รุ่งโรจน์ กองมณี รอง ผอ.ศวอ.ทอ. ให้การต้อนรับ
คณะนักศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ รุ่นที่ ๔๙

รับฟังและเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน ทอ.
เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ มี.ค.๕๘

การแข่งขันเครื่องบินเล็ก ทอ.
และนักบินน้อย สพฐ. ปี๕๘


พล.อ.อ. สุทธิพันธ์ กฤษณคุปต์ ผช.ผบ.ทอ.
เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันเครื่องบินเล็ก
กองทัพอากาศ และนักบินน้อยสพฐ. ประจำปี๕๘
ระหว่างวันที่ ๗-๘ มี.ค.๕๘ ณ สนามบินเล็ก ทอ. (ทุ่งสีกัน)

ผอ.สวจ.ศวอ.ทอ. ดูความก้าวหน้าการติดตั้งหอดูดาว

พล.อ.ต. ชนิด สุขวรรณ์ ผอ.สวจ.ศวอ.ทอ. และคณะ
ดูความก้าวหน้าการติดตั้งหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ ฯ
และต้อนรับคณะนักเรียน นนอ. และนักศึกษาจาก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเข้ารับการอบรมดาราศาสตร์
โดยมี น.อ.ฐากูร เกิดแก้ว เป็นวิทยากร เมื่อ ๗-๘ มี.ค.๕๘

ศวอ.ทอ.ร่วมพิธีเปิดยุทธการฝนหลวงสู้ภัยแล้ง ประจำปี ๕๘


พล.อ.ต.รุ่งโรจน์ กองมณี รอง ผอ.ศวอ.ทอ.
เป็นผู้แทน ผบ.ทอ. เข้าร่วมพิธี
เปิดยุทธการฝนหลวงสู้ภัยแล้ง ของ กฝษ.กษ.
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒ มี.ค.๕๘
ณ สนามบินนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

ศวอ.ทอ.ร่วมงานวันสถาปนา สวพ.ทบ. ครอบรอบ ๔๓ ปี

พล.อ.ต.สราวุธ กลิ่นพันธ์ รอง ผอ.ศวอ.ทอ. เป็นผู้แทน
และคณะเข้าร่วมงานวันสถาปนนา สวพ.ทบ.
ในโอกาสครบรอบ ๔๓ ปี โดยมี
พล.อ.อุดมศักดิ์ สีตะบุตร ผบ.ทบ.เป็นประธาน
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ก.พ.๕๘
ณ หอประชุมกองทัพบก (เทเวศร์)


พิธีประดับยศแก่ ข้าราชการ สังกัด ศวอ.ทอ.


พล.อ.ท.สุรศักดิ์ มีมณี ผอ.ศวอ.ทอ.เป็นประธาน
ในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่ ข้าราชการ สังกัด ศวอ.ทอ.
โดยมี ผอ.สวจ.ศวอ.ทอ.,หน.นขต.ศวอ.ทอ.
ร่วมเป็นเกียรติในพิธี เมื่อวันพุธที่ ๒๕ ก.พ.๕๘

จก.ขส.ตรวจเยี่ยม ศวอ.ทอ.

พล.อ.ต.สราวุธ กลิ่นพันธ์ รอง ผอ.ศวอ.ทอ.
พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ศวอ.ทอ.
ให้การต้อนรับ พล.อ.ต.อนันต์ จันทร์ส่งเสริม จก.ขส.ทอ.
และคณะ ในโอกาสตรวจเยี่ยม ศวอ.ทอ.
ณ ห้องประชุม ศวอ.ทอ. เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ ก.พ.๕๘


ผอ.สวจ.ศวอ.ทอ.แนะนำให้ขรก.ส่งผลงานประดิษฐ์คิดค้น


พล.อ.ต.ชนิด สุวรรณ์ ผอ.สวจ.ศวอ.ทอ. และคณะไปส่งเสริมงานวิจัย
และพัฒนา และแนะนำให้ข้าราชการส่งผลงานประดิษฐ์คิดค้น
และบทความทางวิชาการเข้าร่วมขอรับรางวัลในปี ๕๘
ณ บน.๔๑ ระหว่าง ๒๓ - ๒๕ ก.พ.๕๘
ผอ.สวจ.ศวอ.ทอ. ดูความก้าวหน้าโครงการติดตั้งหอดูดาว


พล.อ.ต.ชนิด สุขวรรณ์ ผอ.สวจ.ศวอ.ทอ. และคณะดูความก้าวหน้า
โครงการติดตั้งหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
และเป็นประธานต้อนรับคณะเข้ารับการอบรมการถ่ายภาพ
ทางดาราศาสตร์ ณ สร.ดน.คปอ. ระหว่าง ๒๑ - ๒๒ ก.พ.๕๘

วันคล้ายวันสถาปนา กสย.ศวอ.ทอ.


วันคล้ายวันสถาปนา กสย.ศวอ.ทอ.
ครบรอบ ๔๑ ปี
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ ก.พ.๕๘

ปช.ทอ. ตรวจเยี่ยม ศวอ.ทอ.


พล.อ.ท.สุรศักดิ์ มีมณี ผอ.ศวอ.ทอ.
ให้การต้อนรับ ปช.ทอ. และคณะ ตรวจเยี่ยม
ศวอ.ทอ. ณ ห้องประชุม ศวอ.ทอ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ก.พ.๕๘

ศวอ.ทอ. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ KM


ศวอ.ทอ. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ KM
โดยมี พล.อ.ต.หญิง สุพิศ ประสพศิลป์
และ น.ท.หญิง สุวิมล สมัตถะ เป็นผู้บรรยาย
โดยมี พล.อ.ท.สุรศักดิ์ มีมณี ผอ.ศวอ.ทอ. ให้การต้อนรับ
ณ ห้องประชุม ศวอ.ทอ. เมื่อวันพุธที่ ๑๑ ก.พ.๕๘


ศวอ.ทอ.ร่วมฝึกคอบร้าโกลด์ ๒๐๑๕พล.อ.ท.สุรศักดิ์ มีมณี ผอ.ศวอ.ทอ. ให้โอวาท
ขรก.ศวอ.ทอ. ที่ร่วมฝึกคอบร้าโกลด์ ๒๐๑๕
ระหว่างวันที่ ๙ - ๒๐ ก.พ. ๕๘


พิธีประดับยศแก่ ข้าราชการ สังกัด ศวอ.ทอ.


พล.อ.ท.สุรศักดิ์ มีมณี ผอ.ศวอ.ทอ.เป็นประธาน
ในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่ ข้าราชการ สังกัด ศวอ.ทอ.
โดยมี ผอ.สวจ.ศวอ.ทอ.,หน.นขต.ศวอ.ทอ.
ร่วมเป็นเกียรติในพิธี เมื่อวันพุธที่ ๔ ก.พ.๕๘

คณะเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่น
เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน ทอ. 
พล.อ.ท.สุรศักดิ์ มีมณี ผอ.ศวอ.ทอ. ให้การต้อนรับ
คณะเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่น รับฟังบรรยายสรุป
เยี่ยมชมกิจการศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน ทอ. 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ม.ค.๕๘

การประชุมคณอก.ประยุกต์เทคโนโลยีอวกาศของ ทอ.


พล.อ.ท.วิสุรินทร์ มูลละ รอง เสธ.ทอ. เป็นประธาน
การประชุมคณอก.ประยุกต์เทคโนโลยีอวกาศของ ทอ.
ครั้งที่ ๑/๕๘ ณ ห้องประชุม ศวอ.ทอ.
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ม.ค.๕๘

คณะชุมชนจังหวัดตราด
เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน ทอ. 


พล.อ.ท.สุรศักดิ์ มีมณี ผอ.ศวอ.ทอ. ให้การต้อนรับ
คณะชุมชนจังหวัดตราด รับฟังบรรยายสรุป
เยี่ยมชมกิจการศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน ทอ. 
เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ ม.ค.๕๘


รอง ผอ.ศวอ.ทอ. เข้าร่วมถวายพระพร 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


พล.อ.ต.รุ่งโรจน์ กองมณี รอง ผอ.ศวอ.ทอ.นำคณะเข้าร่วมทูลเกล้าฯ 
ถวายแจกันดอกไม้ และลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลศิริราช
เมื่อวันพุธที่ ๒๑ ม.ค.๕๘

ศวอ.ทอ.ฝึกอบรมเสริมสร้างวินัยทางทหารศวอ.ทอ. ฝึกอบรมเสริมสร้างวินัยทางทหาร
ตั้งแต่วันที่ ๒๐ - ๓๐ ม.ค.๕๘

ศวอ.ทอ.จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ประจำปี ๕๗

ข้าราชการ ศวอ.ทอ. เข้าร่วมอวยพร
เนื่องในวันคล้ายวันเกิด รอง ผอ.ศวอ.ทอ.


ข้าราชการ ศวอ.ทอ. เข้าร่วมอวยพรเนื่องใน
วันคล้ายวันเกิด พล.อ.ต.รุ่งโรจน์ กองมณี รอง ผอ.ศวอ.ทอ.
ณ สำนักงานผู้บังคับบัญชา ศวอ.ทอ. เมื่อวันพุธที่ ๑๔ ม.ค.๕๘


ศวอ.ทอ.ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี๕๘


ศวอ.ทอ.ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี ๕๘
ณ สนามบินเล็ก ทอ. (ทุ่งสีกัน)
เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๐ ม.ค.๕๘


กำลังพล ศวอ.ทอ. ร่วมใจห่างไกลเอดส์


ศวอ.ทอ.จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง กำลังพล ศวอ.ทอง ร่วมใจห่างไกลเอดส์ โดยมี
พล.อ.ต.นพ.บุญเลิศ จุลเกียรติ เป็นวิทยากร
เมื่อวันพุธที่ ๗ ม.ค.๕๘


เลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่


ศวอ.ทอ.จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า
ต้อนรับปีใหม่ ณ บริเวณ บก.ศวอ.ทอ.
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ ธ.ค.๕๗


คณะเจ้าหน้าที่สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน ทอ.

ศวอ.ทอ.ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)
รับฟังบรรยายสรุป และเยี่ยมชมกิจการ
ศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน ทอ. 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ธ.ค.๕๗ 

คณะครูและผู้เข้ารับการศึกษา หลักสูตรนายทหารชั้นประทวน
เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน ทอ.

ศวอ.ทอ.ให้การต้อนรับคณะครูและผู้เข้ารับการศึกษา
หลักสูตรนายทหารชั้นประทวน รุ่นที่ ๖๘ 
รับฟังบรรยายสรุป และเยี่ยมชมกิจการ
ศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน ทอ. 
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ ธ.ค.๕๗ 

พิธีประดับยศแก่ ข้าราชการ สังกัด ศวอ.ทอ.

พล.อ.ท.สุรศักดิ์ มีมณี ผอ.ศวอ.ทอ.เป็นประธาน
ในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่ ข้าราชการ สังกัด ศวอ.ทอ.
โดยมี รอง ผอ.ศวอ.ทอ., ผอ.สวจ.ศวอ.ทอ.,หน.นขต.ศวอ.ทอ.
ร่วมเป็นเกียรติในพิธี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ ธ.ค.๕๗ 


ศวอ.ทอ. ร่วมกิจกรรมงาน "สดุดีวีรชน" ประจำ


ศวอ.ทอ. จัดนิทรรศการเผยแพร่กิจกรรม ทอ. โดยมี
พล.อ.ต.สราวุธ กลิ่นพันธุ์ รอง ผอ.ศวอ.ทอ. พร้อมข้าราชการ
เข้าร่วมงาน"สดุดีวีรชน ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔ ประจำปี ๕๗"
ณ บน.๕ (จว.ประจวบคีรีขันธ์) ระหว่างวันที่ ๕ - ๑๔ ธ.ค.๕๗


กิจกรรม Big Cleaning Day

พล.อ.ท.สุรศักดิ์ มีมณี ผอ.ศวอ.ทอ.เข้าร่วมกิจกรรม
Big Cleaning Day เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
โดยมี ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ศวอ.ทอ.
ร่วมกันทำกิจกรรม Big Cleaning Day ณ บริเวณ ศวอ.ทอ.
เมื่อวันพุธที่ ๓ ธ.ค.๕๗


พิธีประดับยศแก่ ข้าราชการ สังกัด ศวอ.ทอ.


พล.อ.ท.สุรศักดิ์ มีมณี ผอ.ศวอ.ทอ.เป็นประธาน
ในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่ ข้าราชการ สังกัด ศวอ.ทอ.
โดยมี รอง ผอ.ศวอ.ทอ., ผอ.สวจ.ศวอ.ทอ.,หน.นขต.ศวอ.ทอ.
ร่วมเป็นเกียรติในพิธี เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ พ.ย.๕๗ 


การทดสอบสมรรถภาพทางกายกำลังพลของ ศวอ.ทอ.
ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๕๘


ศวอ.ทอ. ทดสอบสมรรถภาพทางกาย
ณ บริเวณหอประชุม ศวอ.ทอ.
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ พ.ย.๕๗


ผอ.ศวอ.ทอ. เข้าร่วมถวายพระพร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


พล.อ.ท.สุรศักดิ์ มีมณี ผอ.ศวอ.ทอ.นำคณะเข้าร่วมทูลเกล้าฯ
ถวายแจกันดอกไม้ และลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลศิริราช
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ พ.ย.๕๗  


การทดสอบพลุส่องสว่างที่มองไม่เห็นด้วยสายตา
สำหรับใช้กับกล้องส่องกลางคืน

พล.อ.ต.ชนิด สุขวรรณ์ ผอ.สวจ.ศวอ.ทอ. พร้อมคณะจากวท.กห.
ร่วมด้วย พล.ต.ศิรศักดิ์ ยุทธประเวศน์ ผอ.สนป.วท.กห.
เดินทางไปราชการเพื่อดูการทดสอบพลุส่องสว่าง
ที่มองไม่เห็นด้วยสายตา สำหรับใช้กับกล้องส่องกลางคืน
ณ สนามใช้อาวุธทางอากาศ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ พ.ย.๕๗


งานสืบสานประเพณี "ลอยกระทงกองทัพอากาศ ปี๕๗"


พล.อ.ท. สุรศักดิ์ มีมณี ผอ.ศวอ.ทอ., รอง ผอ.ศวอ.ทอ.
และข้าราชการ ศวอ.ทอ.ร่วมงานสืบสานประเพณี
"ลอยกระทงกองทัพอากาศ ปี ๕๗" พร้อมส่งกระทง
และนางนพมาศ เข้าร่วมประกวด ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ประกวดกระทง ประเภทความคิดสร้างสรรค์
ณ บริเวณร้านค้าสวัสดิการ ทอ. ดอนเมือง
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๖ พ.ย.๕๗


พิธีประดับยศแก่ ข้าราชการ สังกัด ศวอ.ทอ.


พล.อ.ท.สุรศักดิ์ มีมณี ผอ.ศวอ.ทอ.เป็นประธาน
ในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่ ข้าราชการ สังกัด ศวอ.ทอ.
โดยมี รอง ผอ.ศวอ.ทอ., ผอ.สวจ.ศวอ.ทอ.,หน.นขต.ศวอ.ทอ.
ร่วมเป็นเกียรติในพิธี เมื่อวันพุธที่ ๕ พ.ย.๕๗


ผอ.ศวอ.ทอ. ชมการทดสอบระบบควบคุมการบิน อ.ไร้นักบิน

พล.อ.ท.สุรศักดิ์ มีมณี ผอ.ศวอ.ทอ. และคณะ เดินทางไป
ชมการทดสอบระบบควบคุมการบิน อ.ไร้นักบิน ต้นแบบ
สายการผลิตแบบที่ ๓ ณ ฝูงบิน ๒๐๖ (วัฒนานคร)
เมื่อวันอังคารที่ ๔ พ.ย.๕๗

คณะครูและผู้เข้ารับการศึกษา หลักสูตรนายทหารชั้นประทวน
ชั้นพันจ่าอากาศ เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน ทอ.

ศวอ.ทอ.ให้การต้อนรับคณะครูและผู้เข้ารับการศึกษา
หลักสูตรนายทหารชั้นประทวน ชั้นพันจ่าอากาศ รุ่นที่ ๒๕
รับฟังบรรยายสรุป และเยี่ยมชมกิจการ
ศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน ทอ. 
เมื่อวันอังคารที่ ๔ พ.ย.๕๗

ผอ.ศวอ.ทอ. ศึกษาดูงานพลังงานทดแทน

พล.อ.ท.สุรศักดิ์ มีมณี ผอ.ศวอ.ทอ. และคณะเดินทาง
ไปตรวจระบบกังหันลมผลิตไฟฟ้า ณ สร.เขาเขียว
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
เมื่อวันที่ ๒๙-๓๐ ต.ค.๕๗

ศวอ.ทอ. ร่วมงานฌาปนกิจศพบิดาของ อดีต ผอ.ศวอ.ทอ.

พล.อ.ต. รุ่งโรจน์ กองมณี รอง ผอ.ศวอ.ทอ.
และคณะ เป็นผู้แทนร่วมงานฌาปนกิจศพบิดาของ
พล.อ.ท. โสภณ สรรพนุเคราะห์ อดีต ผอ.ศวอ.ทอ.
ณ วัดน้ำเชี่ยว อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐ ต.ค. ๕๗


พิธีประดับยศแก่ ข้าราชการ สังกัด ศวอ.ทอ.


พล.อ.ท.สุรศักดิ์ มีมณี ผอ.ศวอ.ทอ.เป็นประธาน
ในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่ ข้าราชการ สังกัด ศวอ.ทอ.
โดยมี รอง ผอ.ศวอ.ทอ., ผอ.สวจ.ศวอ.ทอ.,หน.นขต.ศวอ.ทอ.
ร่วมเป็นเกียรติในพิธี เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๓ ต.ค.๕๗


คณะครูและผู้เข้ารับการศึกษา นจอ.
เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน ทอ.

น.ต.ธนวัชร ชูเมือง ให้การต้อนรับคณะครู อาจารย์
และผู้เข้ารับการศึกษา นจอ. รับฟังบรรยายสรุป 
และชมกิจการศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน ทอ. 


พิธีแสดงความยินดีแก่นายทหารสัญญาบัตร
ที่ได้รับพระราชทานยศทหารชั้นนายพล
  
ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธี
แสดงความยินดีแก่นายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับพระราชทาน
ยศทหารชั้นนายพล เมื่อวันที่ ๑ ต.ค. ๕๗ ณ ห้องรับรอง ทอ.
พล.อ.ต.สราวุธ กลิ่นพันธุ์ รอง ผอ.ศวอ.ทอ.ร่วมแสดงความยินดีกับ
พล.อ.ท.สุรศักดิ์ มีมณี ผอ.ศวอ.ทอ. พล.อ.ต.สมนึก สองห้อง ผชก.ทอ.
และ พล.อ.ต.ธนู เพ็ชรหอม ผทค.ทอ.


พิธีรับ - ส่งหน้าที่ให้กับ 
พล.อ.ท.สุรศักดิ์ มีมณี ผอ.ศวอ.ทอ. คนใหม่

พลอากาศโท โสภณ สรรพนุเคราะห์ ส่งมอบหน้าที่ผู้อำนวยการ
ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ 
ให้กับ พลอากาศโท สุรศักดิ์ มีมณี โดยมีรอง ผอ.ศวอ.ทอ.
แสดงความยินดี มีข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ
สังกัด ศวอ.ทอ. เข้าร่วมพิธี ณ หอประชุม ศวอ.ทอ.
เมื่อวันอังคารที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗


พิธีประดับยศแก่ ข้าราชการสังกัด ศวอ.ทอ.


พล.อ.ท.โสภณ สรรพนุเคราะห์ ผอ.ศวอ.ทอ. เป็นประธาน
ในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่ข้าราชการ สังกัด ศวอ.ทอ.
โดยมี รอง ผอ.ศวอ.ทอ.,ผอ.สวจ.ศวอ.ทอ.,หน.นขต.ศวอ.ทอ.
ร่วมเป็นเกียรติในพิธี เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ ก.ย.๕๗


คณะอาจารย์และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีชีวภาพฯ
มหาวิทยาลัยรังสิต เยี่ยมชม ศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน ทอ.

น.อ.หญิง จริมจิต จันทร์จรุงภักดิ์ ให้การต้อนรับคณะนักศึกษา
คณะเทคโนโลยีชีวภาพฯ มหาวิทยาลัยรังสิต
รับฟังบรรยายสรุป และเยี่ยมชมกิจการ
ศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน ทอ.
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ ก.ย.๕๗


คณะครูและผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตร นายทหารประทวน
ชั้นพันจ่าอากาศ รุ่นที่ ๒๕ เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน ทอ.

น.อ.เจษฎา คีรีรัฐนิคม ให้การต้อนรับคณะครู อาจารย์
และผู้เข้ารับการศึกษา หลักสูตรนายทหารประทวน
ชั้นพัีนจ่าอากาศ รุ่นที่ ๒๕ รับฟังบรรยายสรุป
และชมกิจการศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน ทอ.
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ ก.ย.๕๗


พิธีประดับยศแก่ ข้าราชการ สังกัด ศวอ.ทอ.

พล.อ.ท.โสภณ สรรพนุเคราะห์ ผอ.ศวอ.ทอ.เป็นประธาน
ในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่ ข้าราชการ สังกัด ศวอ.ทอ.
โดยมี รอง ผอ.ศวอ.ทอ., ผอ.กวศ.ศวอ.ทอ.,หน.นขต.ศวอ.ทอ.
ร่วมเป็นเกียรติในพิธี เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๕ ก.ย.๕๗


วันคล้ายวันสถาปนา ศวอ.ทอ. ประจำปี ๕๗


การสัมมนา UAV community ครั้งที่ ๓

พล.อ.ท.โสภณ สรรพนุเคราะห์ ผอ.ศวอ.ทอ. เป็นประธาน
การสัมมนา UAV community ครั้งที่ ๓ โดยสถาบัน
เทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์กรมหาชน) ร่วมกับกองทัพอากาศ
พร้อมข้าราชการ ศวอ.ทอ. ร่วมแสดงนิทรรศการ
ณ ห้องแกรนด์บอลลูน และห้องทิวลิป โรงแรม รามา การ์เด้น
กรุงเทพมหานคร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๔ ก.ย.๕๗

งานมหกรรมคุณภาพกองทัพอากาศ ครั้งที่ ๓๑

ข้าราชการ ศวอ.ทอ. เข้าร่วมแสดงผลงาน KM & QC
ณ งานมหกรรมคุณภาพกองทัพอากาศ ครั้งที่ ๓๑ โดย ศวอ.ทอ.
ได้รับรางวัลหน่วยส่งเสริมการดำเนินกลุ่มกิจกรรมพัฒนาคุณภาพดีเด่น
ของ กองทัพอากาศ ประจำปี ๕๗ และรางวัล Value Award ประเภท KM
๒ กลุ่ม คือ กลุ่ม Tiger Shark R & D (กสอ.ศวอ.ทอ.) และกลุ่ม
Composite 57 (กสย.ศวอ.ทอ.) จาก พล.อ.อ.ชนัท รัตนอุบล ผู้ช่วย ผบ.ทอ.
ประธานในพิธี เมื่อวันพุธที่ ๒๗ ส.ค.๕๗ ณ หอประชุมกองทัพอากาศ

กิจกรรมรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุภาคพื้น ศวอ.ทอ.

ศวอ.ทอ. ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุ
ภาคพื้นโดยมีข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ
เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เมื่อวันพุธที่ ๒๑ ส.ค.๕๗
ณ หอประชุม ศวอ.ทอ.

คณะอนุกรรมการข้าราชการทหารคณะที่ ๑ เยี่ยมชม การบรรยาย
และสาธิต สรุปด้านการปฏิบัติการของชุดปฏิบัติการ นชค.

พล.อ.ต.รุ่งโรจน์ กองมณี รอง ผอ.ศวอ.ทอ. ให้การต้อนรับ 
พล.ท.กิตติ์ คิ้มวงษ์ษา ประธานคณะอนุกรรมการ
ข้าราชการทหารคณะที่ ๑ และคณะ เยี่ยมชมการบรรยาย
และสาธิต สรุปด้านการปฏิบัติการของชุดปฏิบัติการ นชค.
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ ส.ค.๕๗

หัวหน้าสำนักงานผลิตระบบอ.ไร้นักบินของ ทอ.
ตรวจเยี่ยม ขรก.ทำการบิน บ.บังคับวิทยุ

พล.อ.ท.เมธา สังขวิจิตร หัวหน้าสำนักงานผลิตระบบ
อ.ไร้นักบินของ ทอ. พร้อมด้วย พล.อ.ต.สราวุธ กลิ่นพันธุ์
รอง ผอ.ศวอ.ทอ. เดินทางตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ
ข้าราชการทำการบินเปลี่ยนแบบ บ.บังคับวิทยุ ขนาด Half Scale
ณ ฝูงบิน ๒๐๖ (วัฒนานคร) จ.สระแก้ว
เมื่อวันพุธที่ ๑๓ ส.ค.๕๗

มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 57

ศวอ.ทอ.เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการที่งานมหกรรมวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี ๕๗ ระหว่าง ๑๒ - ๒๘ ส.ค.๕๗
ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ
๗ รอบพระชนมพรรษา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จว.เชียงใหม่ 
เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ ส.ค.๕๗

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ 
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา

ศวอ.ทอ.ได้ร่วมจัดนิทรรศการโครงการฝนหลวง ในนามกองทัพอากาศ 
โดยมี ร.ท.นรพงษ์ เอกหาญกมล  เป็น จนท.บรรยาย ของ ศวอ.ทอ. 
และในพิธีเปิดงาน ฯ พล.อ.ธนะศักดิ์  ปฏิมาประกร ผบ.สส. และ
พล.อ.อ.ประจิน  จั่นตอง ให้เกียรติเยี่ยมชมนิทรรศการในส่วนของ ทอ.
เมื่อวันเสาร์ที่ ๙ ส.ค.๕๗ ณ บริเวณพื้นที่ภายในสวนอัมพร

พิธีประกาศเกียรติคุณนักวิจัยดีเด่นของ ทร.
ในงาน "นาวีวิจัย ๒๐๑๔"

พล.อ.ต.สราวุธ  กลิ่นพันธุ์ รอง ผอ.ศวอ.ทอ. และคณะนักวิจัย
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีประกาศเกียรติคุณนักวิจัยดีเด่นของ ทร.
โดย ผบ.ทร. เป็นประธาน และชมนิทรรศการ การสาธิตการใช้งาน
ผลการวิจัยของ ทร. ในงาน “นาวีวิจัย ๒๐๑๔”ดำเนินการโดย สวพ.ทร.
ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ  
เมื่อวันอังคารที่ ๕ ส.ค.๕๗


พิธีมอบทุนการศึกษาบุตร ข้าราชการของศวอ.ทอ. ประจำปี ๕๗

พล.อ.ท.โสภณ สรรพนุเคราะห์ ผอ.ศวอ.ทอ. เป็นประธาน
ในพิธีมอบทุนการศึกษาบุตร ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ
ของศวอ.ทอ. ประจำปี ๕๗ ณ หอประชุม ศวอ.ทอ.
เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๓ ส.ค.๕๗


คณะครูและผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตร นายทหารชั้นประทวน
ชั้นพันจ่าอากาศ รุ่นที่ ๒๔ เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน ทอ.

น.อ.หญิง กุลชญา พวงนาค ให้การต้อนรับ คณะครู
และผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายทหารชั้นประทวน
ชั้นพันจ่าอากาศ รุ่นที่ ๒๔ เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้
พลังงานทดแทน ทอ. เมื่อวันอังคารที่ ๓๑ ก.ค.๕๗

บริษัท ซัน เอดิสัน เอ็นเนอร์จี จำกัด เข้ารับฟังบรรยายและเยี่ยมชม
ศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน ทอ.

พล.อ.ต.สราวุธ  กลิ่นพันธุ์ รอง ผอ.ศวอ.ทอ.ให้การต้อนรับผู้บริหาร
บริษัทซัน เอดิสัน เอ็นเนอร์จี จำกัด  และรับฟังการบรรยาย
เทคโนโลยีพลังงานทดแทน “เรื่องการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์”
โดยมีคณะจนท.ทำงานจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน ทอ.
ร่วมรับฟัง ซักถามทางเทคนิค และแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ณ ห้องประชุม ศวอ.ทอ. และ  อาคารพลังงานแสงอาทิตย์ ฯ  
เมื่อวันพุธที่  ๓๐ ก.ค. ๕๗


น.อ.หญิง จริมจิต จันทร์จรุงภักดิ์ ให้การต้อนรับ
คณะข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ วพอ.ทอ.


น.อ.หญิง จริมจิต จันทร์จรุงภักดิ์ ให้การต้อนรับ 
คณะข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ วพอ.ทอ.
ดูงานศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน ทอ. 
เมื่อวันอังคารที่ ๒๙ ก.ค.๕๗


ประชุมสัมมนา สวจ.ศวอ.ทอ.


การประชุมสัมมนา สวจ.ศวอ.ทอ. เพื่อทบทวนการปฏิบัติงาน
และจัดทำแผนการปฏิบัติงานปี ๕๘ ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ ก.ค.๕๗
ณ อาคารที่พักสวัสดิการ ทอ. (บ่อฝ้าย) อำเภอ หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


ประชุมสัมมนา "การวางแผนผลิตระบบอากาศยานไร้คนขับ"

การประชุมสัมมนา "การวางแผนผลิตระบบอากาศยานไร้คนขับ
Tiger Shark II " โดยมี พล.อ.ท. โสภณ สรรพนุเคราะห์ ผอ.ศวอ.ทอ.
เป็นประธาน ในระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ ก.ค.๕๗ ณ อาคารที่พัก สวัสดิการ ทอ.
(บ่อฝ้าย) อำเภอ หัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์


ข้าราชการ ศวอ.ทอ. ศึกษาดูงานโครงการชั่งหัวมัน

พล.อ.ต.รุ่งโรจน์ กองมณี รอง ผอ.ศวอ.ทอ.
หัวหน้าคณะนำข้าราชการ ศวอ.ทอ. ศึกษาดูงาน
โครงการชั่งหัวมันอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ณ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ก.ค.๕๗


คณะอาจารย์และผู้เข้ารับการศึกษา
หลักสูตร จนท.การศึกษาและการฝึก รุ่นที่ ๖

น.อ.หญิง จริมจิต จันทร์จรุงภักดิ์ ให้การต้อนรับ
คณะอาจารย์และผู้เข้ารับการศึกษา หลักสูตรเจ้าหน้าที่การศึกษา
และการฝึก รุ่นที่ ๖ ดูงานศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน ทอ.
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ ก.ค.๕๗


พิธีประดับยศแก่ ข้าราชการสังกัด ศวอ.ทอ.

พล.อ.ท.โสภณ สรรพนุเคราะห์ ผอ.ศวอ.ทอ. เป็นประธาน
ในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่ข้าราชการ สังกัด ศวอ.ทอ.
โดยมี รอง ผอ.ศวอ.ทอ.,ผอ.สวจ.ศวอ.ทอ.,หน.นขต.ศวอ.ทอ.
ร่วมเป็นเกียรติในพิธี เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ ก.ค.๕๗
 


รอง ปช.ทอ.และคณะตรวจเยี่ยม ศวอ.ทอ.

พล.อ.ท.โสภณ สรรพนุเคราะห์ ผอ.ศวอ.ทอ. ให้การต้อนรับ
พล.อ.ต.หญิง ประอรณี  ถนัดพจนามาตย์  รอง ปช.ทอ. และคณะ
ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการปลัดบัญชี ประจำปีงบประมาณ ๕๗ 
เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ ก.ค.๕๗

วท.กห.ประชุมหารือการดำเนินการจ้างวิจัย และพัฒนาการทหาร

พล.อ.ต.ชนิด สุขวรรณ์ ผอ.สวจ.ศวอ.ทอ. ให้การต้อนรับ
พล.ท.ณรงค์ อุทะนุต ปษ.สป. ช่วยปฏิบัติราชการ วท.กห. และคณะ
ในการเข้าร่วมประชุมหารือ การดำเนินการจ้างวิจัย และพัฒนาการทหาร
เมื่อวันอังคารที่ ๑ ก.ค.๕๗

ผอ.ศวอ.ทอ. มอบรางวัลการศึกษาดีเด่น

พล.อ.ท.โสภณ สรรพนุเคราะห์ ผอ.ศวอ.ทอ. มอบรางวัล
การศึกษาดีเด่นของ ศวอ.ทอ. หลักสูตรการป้องกัน นชค.
และการเผชิญเหตุอาวุธทำลายล้างสูงอันดับ ๒ และอันดับ ๓ ตามลำดับ
ให้แก่ จ.ต.ไกรวิท เจริญชัย และจ.ต.สิทธิพล ปรีชาชาติ
เมื่อวันอังคารที่ ๑ ก.ค.๕๗


พิธีประดับยศแก่ ข้าราชการสังกัด ศวอ.ทอ.


พล.อ.ท.โสภณ สรรพนุเคราะห์ ผอ.ศวอ.ทอ. เป็นประธาน
ในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่ข้าราชการ สังกัด ศวอ.ทอ.
โดยมี รอง ผอ.ศวอ.ทอ. ร่วมเป็นเกียรติในพิธี
เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๐ มิ.ย.๕๗
 


วท.กห.สาธิตและทดสอบเทคโนโลยีภาคสนาม ณ ศวอ.ทอ.


พล.อ.ต.สราวุธ กลิ่นพันธ์ รอง ผอ.ศวอ.ทอ. (สายงานวิจัย) ให้การต้อนรับ
พล.ท.ถเกิงกานต์ ศรีอำไพ จก.วท.กห.ในโอกาสชมการสาธิตทดสอบ
เทคโนโลยีกล้องตรวจจับวัตถุระเบิดระยะไกล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือ
            ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางทหาร ระหว่าง กห.ไทย กับ กห.สรอ.
ประจำปี ๕๗  (Crimson Viper 2014)โดยมีผู้แทนจากหน่วยใช้เครื่องมือ
ตรวจหาวัตถุระเบิดของเหล่าทัพ ร่วมประชุม หารือและสังเกตการณ์
ณ สนามทดสอบ กสย.ศวอ.ทอ. เมื่อพฤหัสบดีที่ ๒๖ มิ.ย. ๕๗


คณะครูและทหารกองประจำการรุ่นปี ๒๕๕๗
ผลัดที่๑ เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน ทอ.


น.อ.เจษฎา คีรีรัฐนิคม ให้การต้อนรับคณะครู
และทหารกองประจำการรุ่นปี ๒๕๕๗ ผลัดที่ ๑
จำนวน ๑๑๐ คน รับฟังบรรยายสรุป และชมกิจการ
ศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน ทอ.
เมื่อวันพุธที่ ๒๕ มิ.ย.๕๗


น.อ.หญิง จริมจิต จันทร์จรุงภักดิ์ ให้การต้อนรับ
คณะผู้เข้ารับการศึกษา หลักสูตรนายทหารกำลังพล รุ่นที่ ๒๕ 

น.อ.หญิง จริมจิต จันทร์จรุงภักดิ์ ให้การต้อนรับ 
คณะผู้เข้ารับการศึกษา และเจ้าหน้าที่
หลักสูตรนายทหารกำลังพล รุ่นที่ ๒๕
ดูงานศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน ทอ. 
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๐ มิ.ย.๕๗ 


เสธ.ทอ.ตรวจเยี่ยมการทดสอบระบบควบคุมการบิน
      
เสธ.ทอ.ตรวจเยี่ยมการทดสอบระบบควบคุมการบิน

อ.ไร้นักบินต้นแบบของ ทอ. Tiger Shark II  โดย ผอ.ศวอ.ทอ.
       ให้การต้อนรับ  ณ สนามบินเล็ก ทอ. เมื่อวันพุธที่ ๑๘ มิ.ย. ๕๗

ผอ.สวจ.ศวอ.ทอ.พร้อมคณะบรรยายสรุปงานฯ ณ กองบิน ๔๑


พล.อ.ต.ชนิด  สุขวรรณ์  ผอ.สวจ.ศวอ.ทอ. หัวหน้าคณะ
พร้อมด้วยคณะบรรยายสรุปงานส่งเสริมงานวิจัย
และส่งเสริมงานสิ่งปะดิษฐ์คิดค้น และบทความทางวิชาการ
เข้ารับทุนการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาของ ทอ.ปี๕๗
ณ ห้องประชุม บน.๔๑ โดยมี น.อ.จุมพล  คล้อยภยันต์ รอง ผบ.บน.๔๑
ให้การต้อนรับ เมื่อวันพุธที่ ๑๘ มิ.ย.๕๗

รอง ผอ.สวจ.ศวอ.ทอ.พร้อมคณะบรรยายสรุปงานฯ ณ กองบิน ๔๖


น.อ.สมนึก  สองห้อง รอง ผอ.สวจ.ศวอ.ทอ. หัวหน้าคณะ
พร้อมด้วยคณะบรรยายสรุปงานส่งเสริมงานวิจัย
และส่งเสริมงานสิ่งปะดิษฐ์คิดค้น และบทความทางวิชาการ
เข้ารับทุนการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาของ ทอ.ปี๕๗
ณ ห้องประชุม บน.๔๖ โดยมี น.อ.ฐากูร  นาครทรรพ  ผบ.บน.๔๖
ให้การต้อนรับ เมื่อวันอังคารที่ ๑๗ มิ.ย.๕๗

รอง ผอ.สวจ.ศวอ.ทอ.พร้อมคณะบรรยายสรุปงานฯ ณ กองบิน ๒


น.อ.สมนึก  สองห้อง รอง ผอ.สวจ.ศวอ.ทอ. หัวหน้าคณะ
พร้อมด้วยคณะบรรยายสรุปงานส่งเสริมงานวิจัย
และส่งเสริมงานสิ่งปะดิษฐ์คิดค้น และบทความทางวิชาการ
เข้ารับทุนการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาของ ทอ.ปี๕๗
ณ ห้องประชุม บน.๒ โดยมี น.อ.ประภาส  เอี่ยมโมฬี รอง ผบ.บน.๒
ให้การต้อนรับ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๖ มิ.ย.๕๗

พิธีประดับยศแก่ ข้าราชการสังกัด ศวอ.ทอ.


พล.อ.ท.โสภณ สรรพนุเคราะห์ ผอ.ศวอ.ทอ. เป็นประธาน
ในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่ข้าราชการ สังกัด ศวอ.ทอ.
โดยมี รอง ผอ.ศวอ.ทอ. ,ผอ.สวจ.ศวอ.ทอ.,
หน.นขต.ศวอ.ทอ.ร่วมเป็นเกียรติในพิธี
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ มิ.ย.๕๗
 

คณะข้าราชการ กรมยุทธโยธาทหารบก
เยี่ยมชม ศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน ทอ.


พล.อ.ต. รุ่งโรจน์ กองมณี รอง ผอ.ศวอ.ทอ.
ให้การต้อนรับคณะข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ
กรมยุทธโยธาทหารบก รับฟังบรรยายสรุป และชมกิจการ
ศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน ทอ.
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มิ.ย.๕๗

พิธีส่งมอบอากาศยานไร้คนขับที่หมดความจำเป็น
เข้าไว้ในพิพิธภัณฑ์ ทอ.


พล.อ.ท. โสภณ สรรพนุเคราะห์ ผอ.ศวอ.ทอ. เป็นประธาน
ในพิธีส่งมอบอากาศยานไร้คนขับ แบบปีกตรึง (Fixed Wing)
ที่หมดความจำเป็นในการใช้ราชการ จำนวน ๓ เครื่อง
เข้าไว้ในพิพิธภัณฑ์ ทอ. โดย จก.สบ.ทอ. เป็นผู้รับมอบ
ณ พิพิธภัณฑ์ ทอ. อาคาร ๔ เมื่อวันจันทร์ที่ ๙ มิ.ย.๕๗

คณะอาจารย์และนทน.หลักสูตรการรบร่วมอากาศ - ภาคพื้น
เยี่ยมชม ศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน ทอ.


พล.อ.ต. สราวุธ กลิ่นพันธุ์ รอง ผอ.ศวอ.ทอ.
ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนทน.หลักสูตรการรบร่วม
อากาศ - ภาคพื้นระดับ น.สัญญาบัตร รุ่นที่ ๑๗
รับฟังบรรยายสรุป และชมกิจการศูนย์การเรียนรู้
พลังงานทดแทน ทอ. โดยมี น.อ.สมนึก สองห้อง
รอง ผอ.สวจ.ศวอ.ทอ. ร่วมให้การต้อนรับ
เมื่อวันศุกร์ที่ ๖ มิ.ย.๕๗


พิธีเปิดกิจกรรมการฝึกผู้บังคับเครื่องบินเล็ก บังคับด้วยวิทยุ


พล.อ.ท.โสภณ สรรพนุเคราะห์ ผอ.ศวอ.ทอ. เป็นประธานใน
พิธีเปิดการดำเนินกิจกรรมการฝึกผู้บังคับเครื่องบินเล็ก
บังคับด้วยวิทยุ ของชมรมเครื่องบินเล็ก ศวอ.ทอ.
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๕ มิ.ย.๕๗


จก.สบ.ทอ.และคณะเยี่ยมชม
ศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน ทอ.


พล.อ.ท. โสภณ สรรพนุเคราะห์ ผอ.ศวอ.ทอ. ให้การต้อนรับ
พล.อ.ต.ธนู ปานสุวรรณ จก.สบ.ทอ. ในโอกาสนำคณะข้าราชการ
สบ.ทอ. เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน ทอ. 
โดยมี พล.อ.ต.สราวุธ กลิ่นพันธุ์ รอง ผอ.ศวอ.ทอ. ร่วมให้การต้อนรับ
เมื่อวันพุธที่ ๔ มิ.ย.๕๗คณะครู อาจารย์และนักเรียนนายทหารชั้นประทวน
เยี่ยมชม ศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน ทอ.


น.อ.เจษฎา คีรีรัฐนิคม ให้การต้อนรับคณะครู อาจารย์
และผู้เข้ารับการศึกษา หลักสูตรนายทหารชั้นประทวน รุ่นที่ ๖๗ 
รับฟังบรรยายสรุป และชมกิจการศูนย์การเรียนรู้
พลังงานทดแทน ทอ. เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ พ.ค.๕๗น.อ.หญิง จริมจิต จันทร์จรุงภักดิ์ ให้การต้อนรับ
คณะนักเรียน หลักสูตรทหารสารวัตรฯ รุ่นที่ ๓๐


น.อ.หญิง จริมจิต จันทร์จรุงภักดิ์ ให้การต้อนรับ
คณะนักเรียนหลักสูตรทหารสารวัตร สำหรับนายทหาร
ชั้นประทวน รุ่นที่ ๓๐ ดูงานศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน ทอ.
เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ พ.ค.๕๗


ข้าราชการ ศวอ.ทอ. เข้าร่วมอวยพร
เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ผอ.ศวอ.ทอ.


ข้าราชการ ศวอ.ทอ. เข้าร่วมอวยพรเนื่องใน
วันคล้ายวันเกิด พล.อ.ท.โสภณ สรรพนุเคราห์ ผอ.ศวอ.ทอ.
ณ สำนักงานผู้บังคับบัญชา ศวอ.ทอ. เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๒ พ.ค.๕๗


ผอ.ศวอ.ทอ. เข้ารับรางวัลบุคคลดีเด่น

ผอ.ศวอ.ทอ. เข้ารับรางวัลบุคคลดีเด่น
จาก พล.อ.อ.เกษตร โรจนนิล อดีตผบ.ทอ.
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนนายเรืออากาศ
เมื่อวันพุธที่ ๗ พ.ค.๕๗

รอง ผอ.ศวอ.ทอ.เป็นประธานปิดอบรมหลักสูตร การป้องกันนชค.
และการเผชิญเหตุจากอาวุธทำลายล้างสูง ระดับประทวน รุ่นที่ ๔ 

พล.อ.ต.รุ่งโรจน์ กองมณี รอง ผอ.ศวอ.ทอ. เป็นประธาน
ปิดอบรมหลักสูตร การป้องกันนชค. และการเผชิญเหตุจากอาวุธ
ทำลายล้างสูง ระดับประทวน รุ่นที่ ๔ ณ หอประชุม ศวอ.ทอ.
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒ พ.ค.๕๗


พิธีประดับยศ แก่ข้าราชการสังกัด ศวอ.ทอ.


พล.อ.ท.โสภณ สรรพนุเคราะห์ ผอ.ศวอ.ทอ. เป็นประธาน
ในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่ข้าราชการ สังกัด ศวอ.ทอ.
โดยมี รอง ผอ.ศวอ.ทอ. ,ผอ.สวจ.ศวอ.ทอ.,
หน.นขต.ศวอ.ทอ.ร่วมเป็นเกียรติในพิธี
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒ พ.ค.๕๗


รอง ผบ.รร.นอ. และคณะเยี่ยมชม
ศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน ทอ.


พล.อ.ต.รุ่งโรจน์ กองมณี รอง ผอ.ศวอ.ทอ. ให้การต้อนรับ
ข้าราชการ รร.นอ. นำโดย พล.อ.ต.วิโรจน์ หอมทรัพย์
รอง ผบ.รร.นอ. เป็นหัวหน้าคณะ เยี่ยมชม
ศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน ทอ.
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ เม.ย.๕๗


คณะครูและนักเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษา ดูงาน
เรื่องการสนับสนุนปฏิบัติการฝนหลวงตามแนวพระราชดำริ

น.อ.เจษฎา คีรีึรัฐนิคม เป็นผู้แทน ศวอ.ทอ.ให้การต้อนรับ
คณะครูและนักเรียน จากวิทยาลัยอาชีวศึกษา ตามโครงการ
กองทุนการศึกษาโดยพระราชดำริ จำนวน ๙๑ คน ดูงาน
เรื่อง การสนับสนุนปฏิบัติการฝนหลวงตามแนวพระราชดำริ
และศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน ทอ.
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ เม.ย.๕๗


ผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรเจ้าหน้าที่นิรภัยภาคพื้น
รุ่นที่ ๓๑ เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน


น.อ.เจษฎา คีรีรัฐนิคม ให้การต้อนรับผู้เข้ารับการศึกษา
หลักสูตรเจ้าหน้าที่นิรภัยภาคพื้น รุ่นที่ ๓๑ จำนวน ๔๐ คน
รับฟังบรรยายสรุป และชมกิจการศูนย์การเรียนรู้
พลังงานทดแทน ทอ. เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ เม.ย.๕๗


ผอ.ศวอ.ทอ.เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนา นักวิจัยมืออาชีพ

พล.อ.ท.โสภณ สรรพนุเคราะห์ ผอ.ศวอ.ทอ. เป็นประธาน
ในพิธีเปิดการประชุมสัมมนา นักวิจัยมืออาชีพ
"เรื่อง แนวทางการเสนอคำขอโครงการ"โดยมีข้าราชการ
จาก นขต.ทอ. และผู้แทนวท.กห.เข้าร่วมการประชุมสัมมนาฯ
เมื่อวันที่ ๒๔-๒๕ เม.ย.๕๗ ณ วังยาวรีสอร์ท อ.เมือง จ.นครนายก


คณะอาจารย์ และผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรครูทหารชั้นประทวน
รุ่นที่ ๓๕ เยี่ยมชม ศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน ทอ.


รร.คท.ยศ.ทอ. นำคณะอาจารย์ และผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรครูทหาร
ชั้นประทวน รุ่นที่ ๓๕ จำนวน ๓๘ คน รับฟังบรรยายสรุป และชมกิจการ
ศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน ทอ. เมื่อวันพุธที่ ๒๓ เม.ย.๕๗


ข้าราชการ ศวอ.ทอ.เข้าร่วมอวยพรเนื่องใน
วันคล้ายวันเกิด รอง ผอ.ศวอ.ทอ.


ข้าราชการ ศวอ.ทอ.เข้าร่วมอวยพรเนื่องใน
วันคล้ายวันเกิด พล.อ.ต.สราวุธ กลิ่นพันธุ์ รอง ผอ.ศวอ.ทอ.
ณ สำนักผู้บังคับบัญชา ศวอ.ทอ. เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ เม.ย.๕๗

ศวอ.ทอ. สืบสานประเพณีไทยเนื่องในวันสงกรานต์ ปี๕๗

พล.อ.ท.โสภณ สรรพนุเคราะห์ ผอ.ศวอ.ทอ. เป็นประธาน
ในพิธี สืบสานประเพณีไทยเนื่องในวันสงกรานต์ ปี ๕๗
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ เม.ย.๕๗


บริษัท บีเอ็มทีพี จำกัด นำเจ้าหน้าที่ และคณะเยาวชน เยี่ยมชม
ศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน ทอ.

บริษัท เบกีแมนน์ เมอร์คิวรี เทคโนโลยีแปซิฟิก (บีเอ็มทีพี) จำกัด ซึ่งเป็น
ผู้ประกอบการด้านรีไซเคิลสารปรอท นำเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จำนวน ๑๘ คน
และคณะเยาวชนจากมูลนิธิภคินีศรีชุมพาบาล จำนวน ๒๒ คน รวม ๓๖ คน
โดยมีประธานบริษัทฯ เป็นหัวหน้าคณะฯ เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการ
ศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน ทอ. ตามที่ได้รับทราบจากเว็บไซต์
เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ เม.ย.๕๗

พิธีประดับยศ แก่ข้าราชการสังกัด ศวอ.ทอ.


พล.อ.ท.โสภณ สรรพนุเคราะห์ ผอ.ศวอ.ทอ. ผู้เป็นประธาน
ในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่ข้าราชการ สังกัด ศวอ.ทอ.
โดยมี รอง ผอ.ศวอ.ทอ. ,ผอ.สวจ.ศวอ.ทอ.ร่วมเป็นเกียรติในพิธี
เมื่อวันอังคารที่ ๑ เม.ย.๕๗


 
พิธีมอบรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น
และผลงานบทความทางวิชาการ รางวัลนักวิจัยดีเด่น
รางวัลการเขียนเอกสารวิจัยดีเด่น รางวัลนิรภัย
และรางวัลบุคคลดีเด่นของ ทอ.ประจำปี ๕๖


พิธีมอบรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น และผลงานบทความทางวิชาการ
รางวัลนักวิจัยดีเด่น รางวัลการเขียนเอกสารวิจัยดีเด่น
รางวัลนิรภัยและรางวัลบุคคลดีเด่นของ ทอ. ประจำปี ๕๖
โดย พล.อ.ท.โสภณ สรรพนุเคราะห์ ผอ.ศวอ.ทอ. เป็นผู้กล่าวรายงาน
มอบรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น และผลงานบทความทางวิชาการ
รางวัลนักวิจัยดีเด่น รางวัลการเขียนเอกสารวิจัยดีเด่น
ณ ห้องรับรอง ทอ.ในวันที่ ๒๗ มี.ค.๕๗ "วันที่ระลึกกองทัพอากาศ"


รอง ผอ.ศวอ.ทอ. เข้าร่วมประชุม ศปว.วท.กห. ครั้งที่ ๒/๕๗


พล.อ.ต.สราวุธ กลิ่นพันธุ์ รอง ผอ.ศวอ.ทอ. (สายงานวิจัย )
เป็นผู้แทน ศวอ.ทอ.เข้าร่วมประชุม ศปว.วท.กห.ครั้งที่๒/๕๗ 
ใน ๒๖ มี.ค.๕๗ ณ ห้องประชุม วท.กห.๑ ชั้น ๕ อาคาร สป.(แจ้งวัฒนะ) 
โดยมี รอง จก.วท.กห.(๑)/รอง ศบว.วท.กห. เป็นประธาน 
วัตถุประสงค์เพื่อให้ นกข.รับทราบสถานการณ์และร่วมพิจารณา
โครงการวิจัยสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่ง ศวอ.ทอ.ได้เสนอแนวความคิดในการจัดทำ
โครงการรถเกราะลาดตระเวน (V-shape) ในวาระประชุม


น.อ.หญิง จริมจิต จันทร์จรุงภักดิ์ ให้การต้อนรับ
นทน.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.

น.อ.หญิง จริมจิต จันทร์จรุงภักดิ์ ให้การต้อนรับ นทน.รร.สธ.ทอ. ยศ.ทอ.
ดูงานศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน ทอ. เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกงาน
ฝ่ายอำนวยการ หัวข้อแนวทางการใช้งานพลังงานทดแทน ของทอ.
เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ มี.ค.๕๗

กองทัพอากาศ ร่วมกับ สพฐ. จัดการแข่งขันเครื่องบินเล็ก
กองทัพอากาศ และนักบินน้อย สพฐ. ประจำปี ๕๗

กองทัพอากาศ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขอเชิญชมการแข่งขันเครื่องบินเล็กกองทัพอากาศ และนักบินน้อย สพฐ.
ประจำปี ๕๗ โดยมี ผอ.ศวอ.ทอ. เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขัน
ณ สถานบินเล็กกองทัพอากาศ ทุ่งสีกัน เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๒ มี.ค.๕๗

ผอ.ศวอ.ทอ.เป็นประธานปิดการแข่งขันกีฬาภายใน ศวอ.ทอ. ประจำปี ๕๗


พล.อ.ท.โสภณ สรรพนุเคราะห์ ผอ.ศวอ.ทอ. เป็นประธาน
ปิดการแข่งขันกีฬาภายใน ศวอ.ทอ. ประจำปี ๕๗
ณ สนามฟุตบอล ศวอ.ทอ. เมื่อวันพุธที่ ๑๒ มี.ค.๕๗

ผอ.ศวอ.ทอ.เป็นหัวหน้าคณะศึกษาดูงาน
ด้านพลังงานทดแทน

พล.อ.ท.โสภณ สรรพนุเคราะห์ ผอ.ศวอ.ทอ.เป็นหัวหน้าคณะ
ต้อนรับและวิทยากรของศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน ทอ.
เดินทางไปราชการนำข้าราชการพร้อมคณะอาจารย์และนักเรียน
รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย เพื่อศืกษาดูงานด้านพลังงานทดแทน
ในจังหวัดภาคเหนือ เมื่อวันพุธที่ ๕ มี.ค.๕๗


รอง ผอ.ศวอ.ทอ. พร้อมคณะเดินทางไปศึกษาดูงาน
นิทรรศการผลงานวิจัยพัฒนา ของศวอ.ทอ.


พล.อ.ต.รุ่งโรจน์ กองมณี รอง ผอ.ศวอ.ทอ. เป็นหัวหน้าคณะนำข้าราชการ
พร้อมคณะอาจารย์และนักเรียน รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย
เดินทางไปราชการเพื่อศึกษาดูงานนิทรรศการ
ผลงานวิจัยพัฒนาของ ศวอ.ทอ.ที่นำไปใช้ปฏิบัติงานในภารกิจ
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ
ณ บน.๔๑ จ.เชียงใหม่ เมื่อวันอังคารที่ ๔ มี.ค.๕๗


พิธีประดับยศ แก่ข้าราชการสังกัด ศวอ.ทอ.


พล.อ.ท.โสภณ สรรพนุเคราะห์ ผอ.ศวอ.ทอ. ผู้เป็นประธาน
ในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่ข้าราชการ สังกัด ศวอ.ทอ.
โดยมี รอง ผอ.ศวอ.ทอ. ,ผอ.สวจ.ศวอ.ทอ.ร่วมเป็นเกียรติในพิธี
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๐ มี.ค.๕๗


ผอ.ศวอ.ทอ.เป็นประธานเปิดอบรมหลักสูตร การป้องกันนชค.
และการเผชิญเหตุจากอาวุธทำลายล้างสูง ระดับประทวน รุ่นที่ ๔


พล.อ.ท.โสภณ สรรพนุเคราะห์ ผอ.ศวอ.ทอ. เป็นประธาน
เปิดอบรมหลักสูตร การป้องกันนชค. และการเผชิญเหตุ
จากอาวุธทำลายล้างสูง ระดับประทวน รุ่นที่ ๔
ณ หอประชุม ศวอ.ทอ. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๖ มี.ค.๕๗

ผอ.ศวอ.ทอ.เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน ศวอ.ทอ. ประจำปี ๕๗


พล.อ.ท.โสภณ สรรพนุเคราะห์ ผอ.ศวอ.ทอ. เป็นประธาน
เปิดการแข่งขันกีฬาภายใน ศวอ.ทอ. ประจำปี ๕๗
ณ สนามกีฬา ศวอ.ทอ. เมื่อวันจันทร์ที่ ๓ มี.ค.๕๗

ผอ.ศวอ.ทอ.เป็นผู้แทนศวอ.ทอ.ร่วมพิธีเปิด
ปฏิบัติการฝนหลวง ประจำปี ๕๗


พล.อ.ท.โสภณ สรรพนุเคราะห์ ผอ.ศวอ.ทอ. เป็นผู้แทน ศวอ.ทอ.
ร่วมพิธีเปิดปฏิบัติการฝนหลวง ประจำปี ๕๗
ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ในวันเสาร์ที่ ๑ มี.ค.๕๗
ณ สนามบิน นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
โดยมี รมต.ว่าการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี

รอง ผอ.ศวอ.ทอ.เป็นผู้แทน ผอ.ศวอ.ทอ.แสดงความยินดี
แก่ ผอ.สวพ.ทบ. เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สวพ.ทบ.

พล.อ.ต.สราวุธ กลิ่นพันธ์ รอง ผอ.ศวอ.ทอ. (วิจัย) เป็นผู้แทน ผอ.ศวอ.ทอ.
แสดงความยินดีแก่ ผอ.สวพ.ทบ. เนื่องในโอกาศวันคล้ายวันสถาปนา สวพ.ทบ.
ครบรอบ ๔๒ ปี เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ ก.พ.๕๗


คณะครู อาจารย์และนักเรียนนายทหารชั้นประทวน 
เยี่ยมชม ศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน ทอ.


น.อ.หญิงจริมจิต จันทร์จรุงภักดิ์ เป็นผู้แทนศวอ.ทอ. ต้อนรับ
คณะครู อาจารย์ และผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายทหารประทวน รุ่นที่ ๖๖
รับฟังบรรยาย และเยี่ยมชมกิจการศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน ทอ.
ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ก.พ.๕๗


ผอ.สวจ.ศวอ.ทอ. ตรวจเยี่ยมคณะ นชค.
ร่วมการฝึกคอบบร้าโกลด์ ๒๐๑๔


พล.อ.ต.ชนิด สุขวรรณ์ ผอ.สวจ.ศวอ.ทอ. เป็นผู้แทนของ ศวอ.ทอ.
ตรวจเยี่ยมคณะนชค. ร่วมการฝึกคอบบร้าโกลด์ ๒๐๑๔
เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ ก.พ.๕๗ผู้แทน ศวอ.ทอ. รับมอบโล่แสดงความขอบคุณ
จาก โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

น.อ.รัฐ วะนะสุข รอง ผอ.กวศ.ศวอ.ทอ. ผู้แทน ศวอ.ทอ. รับมอบโล่
แสดงความขอบคุณจาก รร. สวนกุหลาบวิทยาลัย ในโอกาสที่
ศวอ.ทอ.ให้การสนับสนุนทางวิชาการ ด้านพลังงานทดแทน
แก่ นักเรียน และบุคลากรของ รร. ณ รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย
เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ ก.พ.๕๗

ผอ.ศวอ.ทอ. เป็นประธานการประชุม สนง.คณะกรรมการ
พัฒนาขีดความสามารถอากาศยานไร้นักบินแบบปีกตรึง

พล.อ.ท.โสภณ สรรพนุเคราะห์ ผอ.ศวอ.ทอ. เป็นประธานการประชุม
สนง.คณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถอากาศยานไร้นักบินแบบปีกตรึง
(Fixed Wing) ณ ห้องประชุม ศวอ.ทอ. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ก.พ.๕๗

ผอ.ศวอ.ทอ. ร่วมแสดงความยินดีในโอกาส
วันคล้าย วันสถาปนาสนง.พัฒนาการสร้างอาวุธ

พล.อ.ท.โสภณ สรรพนุเคราะห์ ผอ.ศวอ.ทอ. ร่วมแสดงความยินดี
ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานพัฒนาการสร้างอาวุธ (สพอ.ฯ)
ณ กสย.ศวอ.ทอ.เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ก.พ.๕๗

ผอ.ศวอ.ทอ. ร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับข้าราชการ สวจ.ศวอ.ทอ.

พล.อ.ท.โสภณ สรรพนุเคราะห์ ผอ.ศวอ.ทอ. ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน
กับข้าราชการ สวจ.ศวอ.ทอ.โดยมี พล.อ.ต.ชนิด สุขวรรณ์ ผอ.สวจ.ศวอ.ทอ.
ให้การต้อนรับ ณ สวจ.ศวอ.ทอ. เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๐ ก.พ.๕๗

รอง ผอ.ศวอ.ทอ. ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานอากาศยานไร้นักบิน

พล.อ.ต.สราวุธ กลิ่นพันธ์ รอง ผอ.ศวอ.ทอ. (สายงานวิจัย) เดินทางไป
ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานอากาศยานไร้นักบิน เพื่อปรับปรุง
ขีดสมรรถนะเทียบเท่า Aerostar ณ กองบิน ๔
เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ ก.พ.๕๗

รอง ผอ.ศวอ.ทอ. เป็นกรรมการ ประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้น
และบทความทางวิชาการของ ทอ.

พล.อ.อ.อารยะ งามประมวญ ปธ.คปษ.ทอ./ประธาน คณก. พิจารณาให้รางวัล
ผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้น และบทความทางวิชาการของ ทอ. ประจำปี ๕๖
เป็นประธานการประชุม โดยมี พล.อ.ต.สราวุธ กลิ่นพันธ์ รอง ผอ.ศวอ.ทอ.
(สายงานวิจัย) เป็นกรรมการ ณ ห้องประชุม ฝสธ.๒
เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ ม.ค.๕๗

ผอ.ศวอ.ทอ. ให้โอวาทแก่ จนท.ศวอ.ทอ.
เข้าร่วมการฝึกคอบบร้าโกลด์ ๑๔


พล.อ.ท.โสภณ สรรพนุเคราะห์ ผอ.ศวอ.ทอ. ให้โอวาทแก่
จนท.ศวอ.ทอ. ที่จะเดินทางไปปฏิบัติราชการเพื่อเข้าร่วมการฝึก
คอบบร้าโกลด์ ๑๔ ในส่วนของการปฏิบัติการ เคมี ชีวะ รังสี (CBRN)
เมื่อวันพุธที่ ๑๒ ก.พ.๕๗

รอง ผอ.ศวอ.ทอ. ให้การต้อนรับ รอง จก.กง.ทอ. และคณะ


พล.อ.ต.สราวุธ กลิ่นพันธุ์ รอง ผอ.ศวอ.ทอ. ให้การต้อนรับ
รอง จก.กง.ทอ. และคณะตรวจเยี่ยมสายวิทยาการการเงิน
ณ ห้องประชุม ศวอ.ทอ. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ ม.ค.๕๗

ผอ.ศวอ.ทอ. มอบดอกป๊อปปี้ให้ หน.นขต.ศวอ.ทอ.

พล.อ.ท.โสภณ สรรพนุเคราะห์ ผอ.ศวอ.ทอ. มอบดอกป๊อปปี้ให้
หน.นขต.ศวอ.ทอ. เนื่องในวันที่ระลึกวันทหารผ่านศึก ประจำปี ๕๗
ณ ห้องประชุม ศวอ.ทอ. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ ม.ค.๕๗

ผอ.ศวอ.ทอ. ชมการนำเสนอ และสาธิตอากาศยานไร้คนขับ

ผอ.ศวอ.ทอ. ,รอง ผอ.ศวอ.ทอ. ชมการนำเสนอ และสาธิตประสิทธิภาพ
ของอากาศยานไร้คนขับ แบบขึ้น - ลงทางดิ่ง (VTOL - UAV)
จากประเทศบราซิล ในวันอังคารที่ ๒๘ ม.ค.๕๗
ณ สนามบินเล็ก ทอ. ทุ่งสีกัน ดอนเมือง กรุงเทพฯ

ผอ.ศวอ.ทอ. ให้การต้อนรับประธานกรรมการ สาขาวิศวกรรมศาสตร์
และอุตสาหกรรมวิจัย สภาวิจัยแห่งชาติ และคณะ


พล.อ.ท.โสภณ สรรพนุเคราะห์ ผอ.ศวอ.ทอ. ให้การต้อนรับ
รศ.ดร.สุธี อักษรกิตติ์ ประธานกรรมการ สาขาวิศวกรรมศาสตร์
และอุตสาหกรรมวิจัย สภาวิจัยแห่งชาติ และคณะ โดยคณะได้รับ
ฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานวิจัยพัฒนา ของศวอ.ทอ.
ด้านพลังงานทดแทน และงานวิจัยพัฒนาสายวิทยาศาสตร์
รวมทั้งเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน ทอ.
และแผนกปฏิบัติการ นชค.กวศ.ศวอ.ทอ. เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ ม.ค.๕๗

รอง ผอ.ศวอ.ทอ. เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม KM

พล.อ.ต.รุ่งโรจน์ กองมณี รอง ผอ.ศวอ.ทอ. เป็นประธานในพิธีเปิด
การอบรมกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพ ศวอ.ทอ. ประเภท เครื่องมือ KM
ให้แก่ข้าราชการ ศวอ.ทอ. ณ หอประชุม ศวอ.ทอ. เมื่อวันพุธที่ ๒๒ ม.ค. ๕๗

ผอ.ศวอ.ทอ.ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรม การผลิตอากาศยานไร้นักบิน


พล.อ.ท.โสภณ สรรพนุเคราะห์ ผอ.ศวอ.ทอ.พร้อมด้วย
คณะตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมการผลิตอากาศยานไร้นักบิน
ณ กสอ.ศวอ.ทอ. ที่ตั้งบางซื่อ เมื่อวันพุธที่ ๒๒ ม.ค.๕๗

ผบ.ทอ.พร้อมภริยา ตรวจเยี่ยมงานวันเด็กแห่งชาติ

พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ผบ.ทอ.พร้อมด้วย คุณจินตนา จั่นตอง เดินทางมา
ตรวจเยี่ยมงานพร้อมมอบของขวัญให้กับเด็ก ที่มาร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ
ณ สนามบินเล็ก ทอ. เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๑ ม.ค.๕๗

ผอ.ศวอ.ทอ. เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗

พล.อ.ท.โสภณ สรรพนุเคราะห์ ผอ.ศวอ.ทอ.ให้เกียรติเป็นประธานฯ
เปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ สนามบินเล็ก ทอ.
เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๑ ม.ค.๕๗

ผู้บังคับบัญชา คณะอาจารย์ และนักศึกษา วทอ. รุ่นที่ ๔๘
เยี่ยมชม ศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน ทอ.


พล.อ.ต. รุ่งโรจน์ กองมณี รอง ผอ.ศวอ.ทอ. ให้การต้อนรับ
ผู้บังคับบัญชา คณะอาจารย์ และนักศึกษา วทอ. รุ่นที่ ๔๘ จำนวน ๙๐ คน
ฟังบรรยายสรุป และเยี่ยมชม ศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน ทอ.
เมื่อวันอังคารที่ ๗ ม.ค.๕๗

พิธีประดับยศ แก่ข้าราชการสังกัด ศวอ.ทอ.

พล.อ.ท.โสภณ สรรพนุเคราะห์ ผอ.ศวอ.ทอ. ผู้เป็นประธาน
ในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่ข้าราชการ สังกัด ศวอ.ทอ.
โดยมี รอง ผอ.ศวอ.ทอ. ,หน.นขต.ศวอ.ทอ. ร่วมเป็นเกียรติในพิธี
เมื่อวันจันทร์ที่ ๖ ม.ค.๕๗

พิธีเปิดการฝึกอบรมการผลิตอากาศยานไร้นักบิน

พล.อ.ท.โสภณ สรรพนุเคราะห์ ผอ.ศวอ.ทอ.
เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมการผลิตอากาศยานไร้นักบิน
ระหว่างวันที่ ๖ - ๒๔ ม.ค.๕๗ ณ หอประชุม ศวอ.ทอ.

ศวอ.ทอ. จัดงานเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ปี ๒๕๕๖

พล.อ.ท.โสภณ สรรพนุเคราะห์ ผอ.ศวอ.ทอ. เป็นประธานจัดงานเลี้ยง
เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ปี ๒๕๕๗ ในวันพุธที่ ๒๕ ธ.ค.๕๖

คณะนักเรียนนายทหารชั้นประทวน
เยี่ยมชม ศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน ทอ.


คณะนักเรียนนายทหารชั้นประทวน
เยี่ยมชม ศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน ทอ.
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๐ ธ.ค.๕๖

จก.กพ.ทอ. และคณะตรวจเยี่ยม ศวอ.ทอ.

พล.อ.ต.ชวรัตน์ มารุ่งเรือง เจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ และคณะ
ตรวจเยี่ยม ศวอ.ทอ. โดยมี พล.อ.ต.รุ่งโรจน์ กองมณี รอง ผอ.ศวอ.ทอง
ให้การต้อนรับ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ธ.ค.๕๖

รอง ผอ.ศวอ.ทอ.(สายงานวิจัย) เป็นผู้แทน ศวอ.ทอ.เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา ศวพท.วท.กห.

พล.อ.ต.สราวุธ กลิ่นพันธุ์ รอง ผอ.ศวอ.ทอ.(สายงานวิจัย)เป็นผู้แทน ศวอ.ทอ.เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์วิจัยและพัฒนา
การทหารกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม
พร้อม รอง ผอ.กสอ.ศวอ.ทอ.และ หน.ผปวจ.กพจ.ศวอ.ทอ.
ในวันศุกร์ที่ ๒๙ พ.ย.๕๖ ณ ศวพท.วท.กห. ถ.พระราม๔
พระโขนง เขตคลองเตย

การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ของศวอ.ทอ.


การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ของศวอ.ทอ.
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ พ.ย.๕๖ ณ หอประชุม ศวอ.ทอ.


ผอ.ศวอ.ทอ. ประชุมเจ้าหน้าที่ทำงาน
สร้างอากาศยานไร้นักบินแบบปีกตรึง ครั้งที่ ๑


พล.อ.ท.โสภณ สรรพนุเคราะห์ ผอ.ศวอ.ทอ. ประชุมเจ้าหน้าที่
ทำงานสร้างอากาศยานไร้นักบินแบบปีกตรึง ครั้งที่ ๑
เมื่อวันอังคารที่ ๑๙ พ.ย.๕๖ ณ หอประชุม ศวอ.ทอ.

ผอ.ศวอ.ทอ. เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติ


พล.อ.ท.โสภณ สรรพนุเคราะห์ ผอ.ศวอ.ทอ. เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติ
ยกย่องเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วย ความซื่อสัตย์สุจริต
ในวันสถาปนาสำนักงาน ป.ป.ช. เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ พ.ย.๕๖
ณ ห้องนนทบุรี ๑ อาคาร ๔ สำนักงาน ป.ป.ช.

พิธีประดับยศ แก่ข้าราชการสังกัด ศวอ.ทอ.


พล.อ.ท.โสภณ สรรพนุเคราะห์ ผอ.ศวอ.ทอ. ผู้เป็นประธาน
ในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่ข้าราชการ สังกัด ศวอ.ทอ.
โดยมี รอง ผอ.ศวอ.ทอ. ,หน.นขต.ศวอ.ทอ. ร่วมเป็นเกียรติในพิธี
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ ต.ค.๕๖


พิธีประดับยศ แก่ข้าราชการสังกัด ศวอ.ทอ.


พล.อ.ท.โสภณ สรรพนุเคราะห์ ผอ.ศวอ.ทอ. ผู้เป็นประธาน
ในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่ข้าราชการ สังกัด ศวอ.ทอ.
โดยมี รอง ผอ.ศวอ.ทอ. ,หน.นขต.ศวอ.ทอ. ร่วมเป็นเกียรติในพิธี
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๔ ต.ค.๕๖


พิธีเปิดสนามบินเล็กกองทัพอากาศและมอบรางวัลเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ 

พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ผบ.ทอ.เปิดประธานในพิธี เปิดสนามบินเล็ก ทุ่งสีกัน
โดยมี พล.อ.ท.โสภณ สรรพนุเคราะห์ ผอ.ศวอ.ทอ.
และ พล.อ.ท.ฤทธิชัย ภู่โกสีย์ ปธ.คณก.สบามบินเล็ก ทุ่งสีกัน
พร้อม ข้าราชการกองทัพอากาศ เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๒ ต.ค.๕๖

พิธีรับ - ส่งหน้าที่ให้กับ
พล.อ.ท.โสภณ สรรพนุเคราะห์ ผอ.ศวอ.ทอ. คนใหม่


พลอากาศเอก เมธา สังขวิจิตร ส่งมอบหน้าที่ผู้อำนวยการ
ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ
ให้กับ พลอากาศโท โสภณ สรรพนุเคราะห์ และแสดงความยินดีกับ
รอง ผอ.ศวอ.ทอ.เนื่องในการรับตำแหน่งที่ ศวอ.ทอ.
โดยมีข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ สังกัด ศวอ.ทอ.
เข้าร่วมพิธี ณ หอประชุม ศวอ.ทอ. เมื่อวันอังคารที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖

พิธีรับ - ส่งหน้าที่ ให้กับ
พล.อ.ต.ชนิด สุขวรรณ์ ผอ.สวจ.ศวอ.ทอ.คนใหม่

พล.อ.ต.สราวุธ กลิ่นพันธุ์ ส่งมอบหน้าที่ ผอ.สวจ.ศวอ.ทอ.
ให้กับ พล.อ.ต.ชนิด สุขวรรณ์ โดยมีข้าราชการ สวจ.ศวอ.ทอ.
ร่วมแสดงความยินดี และเข้าร่วมพิธี ณ หอประชุม ศวอ.ทอ.
เมื่อวันอังคารที่ ๑ ต.ค.๕๖

ผอ.ศวอ.ทอ. พบ ข้าราชการ ศวอ.ทอ.

ผอ.ศวอ.ทอ. พบ ข้าราชการ ศวอ.ทอ. เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๓ ต.ค.๕๖ 

ศวอ.ทอ. มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร
กองบังคับการ ศวอ.ทอ. จำนวน ๑ งาน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม CLICK!!

ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ
ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕

สาระน่ารู้ : เรื่อง เครื่องหมายการค้า และ สิทธิบัตร อ่านเพิ่มเติม

ศวอ.ทอ.ได้จัดตั้งชมรมเครื่องบินเล็ก ศวอ.ทอ. เพื่อฝึกการควบคุมเครื่องบินเล็กบังคับวิทยุให้กับข้าราชการ ศวอ.ทอ.

 


สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหมเปิดหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิชาป้องกันประเทศ เปิดรับนักศึกษาใหม่ปี ๕๖
ตั้งแต่บัดนี้ถึง ๑๐ เม.ย.๕๖

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการในส่วนของ ศวอ.ทอ.
หลักเกณฑ์การขอรับ เบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ ก่อนกำหนดปี ๕๔
ระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการพักอาศัย ปี ๕๔
ประกาศคำสั่งเปลี่ยนชื่อหน่วย ศวอ.ทอ. 

โครงการสินเชื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการทหาร
ประชาสัมพันธ์ิสินเชื่อ โครงการสินเชื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการทหาร
พิธีปิดการศึกษา หลักสูตรการป้องกันนิวเคลียร์ ชีวะ เคมี
และการเผชิญเหตุจากอาวุธทำลายล้างสูง ระดับ น.สัญญาบัตร รุ่นที่ ๓
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร เหล่า วศ.

วันปิยมหาราช
ผลของการเคลือบผิวด้วยเปลวความร้อน
การป้องกันและระงับเหตุจากการก่อการร้ายด้วยอาวุธอนุภาพทำลายล้างสูงฯ
โรงไฟฟ้านิวเคลียร
พลุสารดูดความชื้น
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาทหาร
กฎหมายบัตรเครดิต
คำราชาศัพท
สบู่ดำขุมทรัพย์พลังงานไทย
ระบบ SENSOR ของ F-35 Joint Strike frighter
แสงอาทิตย์ พลังงานอมตะ
พืชและสัตว์จีเอ็มโอ เรื่องจริงที่หาคนพูดจริงไม่ได้

รวมบทความที่ผ่านมา    คลิกที่นี่ .....>>>   

ตัวอย่างข้อมูลนักวิจัย
Download แบบฟอร์มนักวิจัย
Download แบบสำรวจข้อมูลผู้เชี่ยวชาญเครือข่าย ทอ.
ระเบียบกองทัพอากาศ ว่าด้วยการให้รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นและบทความทางวิชาการ ๒๕๕๒
ตารางการปฏิบัติงานโครงการ SAR
ประชุมคณะทำงาน SAR ครั้งที่ 1
Douwload ข้อมูลโครงการSAR
ประชุมคณะทำงาน SAR ครั้งที่ 1
รายละเอียดการเสนอโครงการ SAR